อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562
หลักคิดพระราชา พึงน้อมพิจารณา
พฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น.

หลักคิดพระราชา พึงน้อมพิจารณา"ศิลปวัฒนธรรม"

สัปดาห์นี้เพื่อให้คนในชาติตระหนักรู้ถึงคุณค่าของ “โขน” จึงขออัญเชิญพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสมาให้ได้น้อมพิจารณาดังต่อไปนี้

หลักคิดพระราชา พึงน้อมพิจารณาถึงระบอบประชาธิปไตย
พฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น.

หลักคิดพระราชา พึงน้อมพิจารณาถึงระบอบประชาธิปไตย

สัปดาห์นี้เพื่อให้คนไทยเห็นความสำคัญ “ระบอบประชาธิปไตย” ขออัญเชิญพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทในหลวงร.9 มาให้น้อมพิจารณาดังนี้

หลักคิดพระราชา พึงน้อมนำมาพิจารณาพัฒนาตนเอง
พฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น.

หลักคิดพระราชา พึงน้อมนำมาพิจารณาพัฒนาตนเอง

สัปดาห์นี้เพื่อให้ทุกคนในชาติได้ตระหนัก และพึ่งตนเองไม่เป็นภาระผู้อื่น จึงขออัญเชิญพระราชดำรัสในหลวงร.9 มาให้น้อมนำพิจารณาพัฒนาตนเอง

หลักคิดพระราชา พึงน้อมพิจารณาเพื่อความสามัคคี
พฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น.

หลักคิดพระราชา พึงน้อมพิจารณาเพื่อความสามัคคี

สัปดาห์นี้ว่าด้วยเรื่อง “สามัคคี” คือการเห็นแก่บ้านเมือง จึงขออัญเชิญพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสในหลวงร.9 มาให้น้อมพิจารณาดังนี้

หลักคิดพระราชา พึงน้อมพิจารณา'นิติรัฐ-นิติธรรม'
พฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น.

หลักคิดพระราชา พึงน้อมพิจารณา'นิติรัฐ-นิติธรรม'

สัปดาห์นี้เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ในความเป็นนิติรัฐและนิติธรรม ขออัญเชิญพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสในหลวงร.9 มาให้น้อมพิจารณาดังนี้