อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 26 กันยายน 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 26 กันยายน 2561

มอบทุนส่งเสริมงานวิจัยสตรีไทย

ลอรีอัลมอบ 3 ทุนให้นักวิจัยสตรีไทย ต่อยอดงานสร้างประโยชน์ให้สังคม พร้อมฉลอง 15 ปีโครงการฯ คัดเลือกและเชิดชูสองนักวิจัยดีเด่น ศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 12.53 น.

นักวิจัยสตรีมีจำนวนน้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนนักวิจัยทั้งหมด มูลนิธิลอรีอัล โดยความร่วมมือขององค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เห็นความสำคัญในการที่จะส่งเสริมนักวิจัยสตรีให้มีโอกาสเพิ่มมากขึ้น พร้อมเชิดชูเกียรติและยกย่องบทบาทสตรีในสายงานวิทยาศาสตร์ จึงเกิดเป็น โครงการทุนวิจัยลอรีอัล เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ เมื่อพ.ศ.2540 ปัจจุบันมีนักวิจัยสตรีที่ได้รับการสนับสนุนภายใต้โครงการนี้มากกว่า 2,500 ท่าน จาก 112 ประเทศทั่วโลก สำหรับประเทศไทย โครงการทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 โดยมอบทุนวิจัยทุนละ 250,000 บาท ให้แก่นักวิจัยสตรีที่มีอายุระหว่าง 25-40 ปี ใน 3 สาขา ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวัสดุศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์เคมี โดยมีนักวิจัยสตรีไทยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการนี้รวมแล้วทั้งสิ้น 61 ท่านปีนี้ได้มอบทุนวิจัยให้แก่นักวิจัยสตรีรุ่นใหม่จาก 3 สาขา ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ผศ.ดร.มาริสา พลพวก ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผลงานวิจัยหัวข้อ “การศึกษากระบวนการออโตฟาจีซึ่งเป็นกลไกทางภูมิคุ้มกันระดับเซลล์ เพื่อค้นหาเป้าหมายของยาตัวใหม่ที่สามารถใช้ในการฆ่าเชื้อมาลาเรียและวัณโรค”, สาขาวัสดุศาสตร์ รศ.ดร.นพิดา หิญชีระนันทน์ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลงานวิจัยหัวข้อ “การประยุกต์ใช้ยางธรรมชาติเพื่อการสร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มและพลังงานทางเลือกอย่างครบวงจร”, สาขาวิทยาศาสตร์เคมี ดร.ผุศนา หิรัญสิทธิ์ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ผลงานวิจัยหัวข้อ “การประยุกต์ใช้การคำนวณด้วยระเบียบวิธี Solid-State DFT สำหรับออกแบบและพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาระดับนาโนและวัสดุโครงสร้างนาโนให้สามารถใช้เพื่อการพัฒนาด้านพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”


ขณะเดียวเพื่อฉลองวาระครบ 15 ปี บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด ได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติพิเศษ ลอรีอัล วูเม็น ไซเอ็นทิส คริสตัล อวอดส์ แก่นักวิจัยสตรีดีเด่น 2 ท่าน ได้แก่ ศ.ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น สำนักวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมชีวโมเลกุล สถาบันวิทยสิริเมธ (วิสเทค) และดร.อัญชลี มโนนุกูล ห้องปฏิบัติการโลหะวิทยาขั้นสูง หน่วยวิจัยโลหะ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เคยได้รับทุนจากโครงการฯ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศ งานนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานมอบรางวัลเมื่อวันก่อน ที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ พร้อมมีนักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมยินดีศ. ดร. พิมพ์ใจ ใจเย็น ผู้ได้รับทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ในปีพ.ศ. 2546 ซึ่งเป็นปีแรกที่เริ่มจัดโครงการในประเทศไทย กับงานวิจัยหัวข้อ “การศึกษาเอนไซม์ออกซิเจนเนสเพื่อการย่อยสลายอะโรมาติก” สร้างประโยชน์ทางด้านกระบวนการสังเคราะห์เพิ่มมูลค่าสารเคมีแบบเป็นเทคโนโลยีสะอาด ไม่ใช้สารเคมีอันตรายและไม่ปลดปล่อยของเสียสู่สิ่งแวดล้อม กล่าวว่า การได้รับทุนนี้เปรียบเสมือนกำลังใจสำคัญในการทำงานวิจัยต่อไปและต่อยอดการวิจัยออกไปในเชิงลึกและในวงกว้างได้มากขึ้น โดยใช้วิทยาศาสตร์และสิ่งรอบตัวมาคิดอย่างมีตรรกะ ก็จะช่วยแก้ปัญหาได้  แต่ทั้งนี้ต้องมีความเข้าใจแล้วนำวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เป็นประโยชน์ด้าน รศ.ดร.นพิดา หิญชีระนันทน์ กล่าวว่า เป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่และมีคุณค่า เป็นการต่อยอดงานวิจัย แต่อยากกระตุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลางว่างานวิจัยมีความสำคัญต่อการดำเนินงาน เพราะอาจจะทำให้ค้นพบแนวทางใหม่ๆ และพัฒนาสินค้าแข่งขันกับต่างประเทศได้ โดยส่วนตัวยึดหลัก “ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น” เกิดความท้อได้ แต่ต้องสร้างกำลังใจให้ตัวเอง เพราะไม่มีใครรู้ถึงปัญหาเท่ากับตัวเอง
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 14