อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561

"ทศชาติ ราชธรรม" น้อมนำธรรมพระราชาสู่เยาวชน

กลุ่มบริษัท นานมี เปิดตัวหนังสือและนิทรรศการจิตรกรรมชุด ทศชาติ ราชธรรม มุ่งหวังให้เยาวชนเรียนรู้เรื่องราวของทศชาติชาดกและทศพิธราชธรรม พุธที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 13.46 น.

กลุ่มบริษัท นานมี โดยสำนักพิมพ์ทองเกษม จัดงาน “เปิดตัวหนังสือและนิทรรศการจิตรกรรมชุด ทศชาติ ราชธรรม” ถ่ายทอดเรื่องราวของทศชาติชาดก ก่อนที่พระโพธิสัตว์จะมาประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ก่อเกิดพระพุทธศาสนาที่มีผู้นับถือทั่วโลก ในรูปแบบภาพนิทานชาดก โดยมี 10 ศิลปินไทยที่มีชื่อเสียงร่วมถ่ายทอดอัตลักษณ์ของงานจิตรกรรมเฉพาะตนลงในชาดกแต่ละเรื่อง เพื่ออนุรักษ์งานศิลปะไทยลงในนิทานชาดก
ภายในงานซึ่งจัดขึ้น ณ นานมีแกลลอรี่ ชั้น 3 อาคารนานมี ถ.สาทรเหนือ เมื่อไม่นานมานี้ ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะภาพประกอบจากหนังสือ โดยเปิดให้ประชาชนเข้าชมฟรีตั้งแต่วันนี้ 10-27 ต.ค. 2560 ในฐานะรองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท นานมี โดยสำนักพิมพ์ทองเกษม ปรีญาณี สุพุทธิพงศ์ กล่าวถึงที่มาของการจัดทำหนังสือชุดทศชาติ ราชธรรม ครั้งนี้ว่า ในเดือนต.ค.ด้วยเป็นเดือนแห่งการรำลึกถึงวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักและเทิดทูนและของเหล่าพสกนิกรชาวไทย ทางกลุ่มบริษัทนานมีและศิลปินผู้วาดจิตรกรรมภาพประกอบหนังสือชุด ทศชาติ ราชธรรม จึงร่วมกับจัดนิทรรศการในครั้งนี้

สำนักพิมพ์ทองเกษม ได้ริเริ่มจัดทำหนังสือชุดนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อันเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน พระผู้ทรงเปี่ยมด้วยบารมี 10 ประการ ด้วยมุ่งหวังให้เด็ก เยาวชน และคนไทย เรียนรู้เรื่องราวของทศชาติชาดกที่เปี่ยมด้วยพลังแห่งความดีและทศพิธราชธรรมอันประเสริฐ ซึ่งพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ได้บำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทย และผู้ที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในแผ่นดินไทยมาโดยตลอดรวมถึงน้อมนำพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรเพื่อ “สร้างคนดีให้บ้านเมือง” โดยหนังสือนิทานภาพ ชุด ทศชาติ ราชธรรม ประกอบด้วย หนังสือทศชาติจำนวน 10 เรื่องผ่านเนื้อหาเรื่องราวที่กระชับและภาพจิตรกรรมที่สวยงามถ่ายทอดโดย 10 ศิลปิน ประกอบด้วย เรื่องพระเตมีย์ วาดโดย นักเขียนหนังสือเด็กชื่อดัง ปรีดา ปัญญาจันทร์, เรื่องพระมหาชนก วาดโดย ผู้นำกลุ่มศิลปะลานคูน จ.มหาสารคาม ธีระวัฒน์ คะนะมะ, เรื่อง พระสุวรรณสาม วาดโดย จินตนา เปี่ยมศิริ ศิลปินหญิงคนเดียวได้ไดร่วมสนองงานภาพประกอบบทพระราชพิพนธ์เรื่องพระมหาชนก

เรื่องพระเนมิราช วาดโดย ผศ.นิโรจน์ จรุงจิตวิทวัส, เรื่องพระมโหสถ วาดโดย อ.สุวัฒน์ชัย ทับทิม, เรื่องพระภูริทัตต์ วาดโดย อ.อนุวัฒน์ ลัดดาวัลย์, เรื่อง พระจันทกุมาร วาดโดย ชัชวาล รอดคลองตัน, เรื่องพระพรหมนารท วาดโดย อ.เนติกร ชินโย, เรื่อง พระวิทูรบัณฑิต วาดโดย เทิดธันวา คะนะมะ และพระเวสสันดร วาดโดย วีระยุทธ เลิศสุด พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ออฟเซ็ทระบบยูวีอันทันสมัย ที่ให้สีสันสวยสดงดงาม เทียบเท่าภาพต้นฉบับของศิลปิน โดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายสมทบทุนมูลนิธิพระดาบสนอกจากนี้ ศาสตราจารย์เมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม ปี พ.ศ. 2554)ยังให้เกียรติบรรยาย หัวข้อ “ทศชาติ ราชธรรม น้อมนำ สร้างคนดี” ใจความตอนหนึ่งว่า เดิมทีนิทานชาดกและเรื่องราวทางพระพุทธศาสนา มักปรากฏอยู่ตามฝาผนังในอุโบสถของวัดไทยทั่วประเทศ ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงโปรดเรื่องราวทศชาติชาดกมาก แต่เรื่องพระมหาชนกเป็นเรื่องที่พระองค์ท่านรักที่สุดเพราะตรงกับพระองค์เอง เมื่อครั้งพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนก ทรงมีรับสั่งให้ศิลปินที่ร่วมถวายงานเขียนรูปพระมหาชนกขึ้นใหม่ให้มีความทันสมัยไม่เหมือนกับจิตรกรรมที่อยู่บนฝาผนังวัด เนื่องจากอยากให้เป็นหนังสือของคนรุ่นใหม่

ทศชาติเป็นองค์ประกอบของพระโพธิสัตว์ ก่อนจะมาประสูติเป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นทศพิธราชธรรมของ พระมหากษัตริย์ของประเทศไทย ดังที่ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ได้สรุปมาเป็นข้อ ๆ ให้เข้าใจได้ง่าย ประกอบด้วย เป็นผู้ที่ทำงานอย่างผู้รู้จริงมีผลงานเป็นที่ประจักษ์, เป็นผู้มีความอดทนมุ่งมั่น ยึดมั่นธรรมะ, เป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตน ใช้ชีวิตเรียบง่าย ประหยัด มัธยัสถ์, มุ่งประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่, รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รับฟังความเห็นที่แตกต่าง, มีความตั้งใจจริงและขยันหมั่นเพียร, สุจริต ซื่อสัตย์ และกตัญญู, พึ่งตนเองได้ ส่งเสริมคนดีและคนเก่ง, รักประชาชน และ มีความเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน ซึ่งธรรมเหล่านี้หากใครน้อมนำไปใช้ก็ล้วนแต่สร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ประเทศชาติ.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 8