อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561

เฉลิมพระเกียรติฟ้าหญิงฯ จัดโครงการตรวจคัดกรองสมองเสื่อมอัลไซเมอร์

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ 6 สถาบันการแพทย์ จัดโครงการตรวจคัดกรองสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ให้คนไทยอายุ 55-85 ปี สมัครและตรวจสอบคุณสมบัติระหว่างนี้ถึง31 ม.ค.2561 พุธที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 16.25 น.

ในโอกาสที่ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ วันที่ 4 ก.ค.2560 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อสุขภาพของประชาชนชาวไทย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ 6 สถาบันการแพทย์และการศึกษาชั้นนำ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ศูนย์พันธุวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติ “โครงการตรวจคัดกรองสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ครบวงจรในคนไทย” ซึ่งได้มีการแถลงข่าวเมื่อเร็วๆ นี้ ที่ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ รพ.จุฬาภรณ์ นำโดย ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และผอ.รพ.จุฬาภรณ์ กล่าวว่า โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนคนไทยผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ได้มีโอกาสตรวจคัดกรองวิเคราะห์การทำงานและประสิทธิภาพของสมองด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยที่มีอยู่ในโรงพยาบาลให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด
โดยมีเป้าหมายในการบูรณาการองค์ความรู้ในด้านต่างๆ ที่ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงเป็นเครื่องตรวจที่สามารถวัดค่าได้ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลภาพสมอง และรหัสพันธุกรรมขนาดใหญ่ในคนไทยที่บ่งบอกถึงความเสี่ยงพร้อมค้นหาปัจจัยเสี่ยงทางด้านโภชนการที่เป็นเหตุในการเกิดโรค ร่วมกับการเปลี่ยนแปลงจุลินทรีย์ในลำใส้อันจะนำไปสู่การค้นหานวัตกรรมที่สามารถปรับเปลี่ยนชีวิตของผู้ที่กำลังจะเกิดโรคความจำเสื่อมและสมองเสื่อม พร้อมเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ที่เริ่มมีหรือมีอาการแล้วอีกทั้งยังชะลอโรคได้ด้าน ศ.นพ.ธีรวัฒน์ เหมะจุฑา ศาสตราจารย์ทางอายุรกรรมและระบบประสาท คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เผยว่า อัลไซเมอร์เป็นสาเหตุหลักของโรคสมองเสื่อม พบมากขึ้นเรื่อยๆ ในคนอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ในประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคนี้ไม่ต่ำกว่า 6 แสนราย และมีผู้ป่วยรายใหม่ประมาณ 1 แสนรายต่อปี ผู้มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปจะเป็นอัลไซเมอร์ประมาณร้อยละ 5-8 และเมื่อมีอายุ 80 ปีขึ้นไป พบประมาณร้อยละ 50 โครงการนี้ให้ความสำคัญต่อปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคอัลไซเมอร์ทั้งในด้านพันธุกรรมและองค์ความรู้ โดยจะให้บริการตรวจวินิจฉัยตั้งแต่การประเมินภาวะสมองเสื่อมจากแบบทดสอบ, เจาะเลือดเพื่อตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการประเมินขั้นพื้นฐาน และการตวจวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของสมองด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ชั้นสูง ได้แก่ การตรวจสมองด้วยเครื่องเอ็มอาร์ไอ, ตรวจประเมินการสะสมโปรตีนในสมองด้วยเครื่องเพท ซีที สแกน, ตรวจค้นหารหัสพันธุกรรมด้วยเครื่องอ่านพันธุกรรมสมัยใหม่ ซึ่งเป็นการตรวจทางชีวเคมีและพันธุกรรมที่สัมพันธ์กับภาวะสมองเสื่อมในกลุ่มคนอายุ 55-85 ปี ที่จัดเป็นกลุ่มเสี่ยงก่อนที่จะมีอาการ และกลุ่มที่มีอาการระยะแรกขณะเดียวกันก็จะมีการตรวจเพื่อค้นหาปัจจัยต่างๆ เช่น อาหารหรือปัจจัยทางพันธุกรรมที่มีผลในการชะลอโรคสมองเสื่อม และประเมินการตอบสนองโดยใช้วิธีการหาดัชนีชีวภาพในสมองด้วยวิธีต่างๆ อาทิ ภาพรังสีวินิจฉัย การตรวจเลือด ข้อมูลการตอบสนองในระดับพันธุกรรม ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะนำมาพัฒนาให้เป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สอดคล้องกับสังคมไทย เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมองเสื่อม รวมไปถึงการดูแลรักษาตัวเอง การชะลอภาวะของโรค และการลดภาระของครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุของประเทศผศ.นพ.สุขเจริญ ตั้งวงษ์ไชย อาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แนะนำว่า ภาวะโรคสมองเสื่อมในผู้สูงวัยมีทั้งรักษาได้ซึ่งสาเหตุมักมาจากการได้รับผลข้างเคียงของการใช้ยา เช่น การกินยาแก้แพ้อาจส่งผลให้ความจำไม่ดี ไทรอยด์ซึ่งเกิดจากความผิดปกติของฮอร์โมน หากมีการรักษาก็หายจากอาการได้ ขณะเดียวกันการกินวิตามินเสริมอย่างแคลเซียม วิตามินดี ยาโรคกระเพาะ โรคกรดไหลย้อนราคาแพงติดต่อกันเป็นเวลานานนอกจากเป็นสาเหตุหนึ่งทำให้เกิดอัลไซเมอร์แล้ว ยังก่อให้เกิดโรคไต รอยเส้นเลือดในสมองได้ แต่อาการเหล่านี้หากมีการรักษาก็จะหายจากอาการ ส่วนที่รักษาไม่ได้อย่างการป็นอัลไซเมอร์คือความบกพร่องเรื่องความทรงจำ หากมีการทำสมาธิ เล่นชี่กง ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะเดินวันละเพียง 22 นาที รวมถึงการกินอาหาร เช่น สลัด น่ำมันมะกอก ถั่วเปลือกแข็ง และปลา ก็จะช่วยป้องกันการเกิดอัลไซเมอร์ได้ผู้มีอายุ 55-85 ปี สามารถเข้าร่วม โครงการคัดกรองสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ครบวงจรในคนไทย โดยลงทะเบียนและทำแบบประเมินตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นด้วยตัวเองที่เว็บไซต์ www.ad.cra.ac.th หรือติดต่อลงทะเบียนทางโทรศัพท์เบอร์ 0-2576-6601 ถึง5 (ในวันและเวลาราชการ) ระหว่างนี้ถึง 31 ม.ค.2561 ผู้ที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับการประเมินความเสี่ยงต่อสภาวะสมองเสื่อม ตรวจวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของสมองด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการตรวจ และการตรวจวินิจฉัยด้วยเทคโนโลยีต่างๆ ตลอดโครงการ รับ 1,000 ราย โดยจะเริ่มเปิดคลินิกให้บริการตรวจแก่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.นี้เป็นต้นไป ณ ชั้น 12 อาคารศูนย์แพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ รพ.จุฬาภรณ์

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 9