อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563

ไอคอนสยามจัดโครงการ "ทูตน้อยไอคอนสยาม" ปีที่ 4

ไอคอนสยาม ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพมหานคร พร้อมพันธมิตรภาครัฐและเอกชน จัดโครงการประกวด “ทูตน้อยไอคอนสยาม” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ในหัวข้อ “เอกลักษณ์ไทย สู่เอกลักษณ์โลก” จันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 10.15 น.


นายสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด กล่าวว่า “ไอคอนสยามให้ความสำคัญในการร่วมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม จึงยึดมั่นในการดำเนินพันธกิจต่อสังคม 3 เรื่องหลักอย่างต่อเนื่อง คือ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาโดยรอบ, การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและส่งเสริมต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตนอย่างยั่งยืน และการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงามที่อยู่คู่กับวิถีคนริมน้ำเจ้าพระยามาช้านาน จึงสนับสนุนให้คนในชุมชนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นตน โดยริเริ่มโครงการประกวด “ทูตน้อยไอคอนสยาม” ขึ้นเป็นปีแรกในปี พ.ศ.2559 ซึ่งได้รับการตอบรับจากเยาวชน ผู้ปกครอง และโรงเรียนเป็นอย่างมาก จึงจัดการประกวดต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เพื่อให้เยาวชนสามารถถ่ายทอดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมประเพณี พร้อมสืบสานวิถีความเป็นไทยให้คงอยู่ต่อไป” 


 
การประกวดทูตน้อยไอคอนสยามในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “เอกลักษณ์ไทย สู่เอกลักษณ์โลก” มุ่งเน้นการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในศิลปวัฒนธรรมของชาติ เพื่อสร้างตัวแทนเยาวชนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ให้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ประเพณี วัฒนธรรม และสิ่งที่ดีงามของประเทศไทย ซึ่งครั้งนี้ได้รับความสนใจจากน้องๆ เยาวชนระดับประถมศึกษาตอนปลายจากทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมโครงการกว่า 100 ทีม และผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 20 ทีมโดยผู้เข้าประกวดทุกคนจะได้เรียนรู้เรื่องราวศิลปวัฒนธรรมริมแม่น้ำเจ้าพระยา โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และวิทยากรจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมทัศนศึกษานอกสถานที่ ในแหล่งประวัติศาสตร์ที่สำคัญของไทย อาทิ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร, วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร, ย่านกะดีจีน, ศาลเจ้าเกียงอันเกง, อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และศาลเจ้ากวนอู เพื่อนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ไปนำเสนอต่อคณะกรรมการในรูปแบบของตัวเองในการประกวดรอบตัดสิน


 
สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดจะได้รับทุนการศึกษา 50,000 บาท รางวัลที่ 2 รับทุนการศึกษา  20,000 บาท รางวัลที่ 3 รับทุนการศึกษา 10,000 บาท และรางวัลขวัญใจไอคอนสยาม รับทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและคอร์สเรียนฟรี จากสถาบันการศึกษาชั้นนำในไอคอนสยาม ได้แก่ Bangkok Dance, KPN Music Academy, Quality Kids, I-Genius Kids, Global Art, Modulo Language School, Yamaha Music School และ Top Oneผู้ชนะเลิศการประกวดทูตน้อยไอคอนสยาม ปี 4 “เอกลักษณ์ไทย สู่เอกลักษณ์โลก” ได้แก่ ‘ทีมรูปรักษ์’ ด.ช.ธนันณัฐ สิทธิพันธุ์กุล, ด.ช.พีรวัส ทรัพย์สุขดี, ด.ญ.เอนิกา ศรีพัฒนาสกุล และ ด.ญ.ธนัชชา เตชะพรสิน กับชุดการแสดง ‘ประติมากรรมตำราเวชเชตุพน Thai Hermit Exercise’ ขณะที่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมยุวชนคนรักษ์"ศิลป์" ด.ญ.ธนวรรณ ปรียานนท์, ด.ญ.ปวริศา ตลับไธสง, ด.ญ.นิณัฐชา ฤทธิรัตน์ และ ด.ญ.อริราภ์ ศรีวิเชียร ในชุดการแสดง ‘นาฏวิถี ศรีสยาม สู่สากล’

ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมคชาพร ด.ญ.รินรดา น้ำใจเที่ยงธรรม, ด.ญ.พิมพ์ณัธยา คงสมทรง, ด.ญ.มุนินทร์รัตน์ ฉัตรชัยศักดิ์ และ ด.ช.ปราชญ์ชนก เอี่ยมมี กับการแสดง ‘โขน หุ่นละครเล็ก ชุด ลีลาวานร’ นอกจากนี้ยังมีรางวัลพิเศษอย่าง รางวัลขวัญใจไอคอนสยาม ซึ่งเป็นรางวัลที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดจากผู้ชมภายในงาน โดยทีมที่ได้รางวัลนี้ คือ ทีมสุวรรณตระการ ด.ช.ภาคิน ม่วงสอนเขียว, ด.ช.นวมินท์ มังคลาด, ด.ญ.ฉัตรชนก สดสะอาด และ ด.ญ.อริสรา เสถียนขันธ์ ที่มาพร้อมการแสดงชื่อชุด ‘หุ่นของส้มจุก’
 
 

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 117