อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563

''เก้าอี้ลังกระดาษ''เพื่อกายภาพเด็กพิการ

พก. โชว์ผลงาน“เก้าอี้ลังกระดาษ”ส่งเสริมเด็กพิการให้มีพัฒนาการทางร่างกาย และศักยภาพในการฟื้นฟูเด็ก ที่ด้อยโกาส พร้อมฝึกสอน และแจกจ่ายแก่ผู้ที่สนใจ เพื่อนำไปใช้ลดภาระในการใช้ชีวิตประจำวัน พุธที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 11.00 น.


สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี เป็นอีกหนึ่งสถานที่ ที่ให้การอุปการะเด็กอ่อนพิการทุกประเภททั้งชายและหญิง อายุแรกเกิดถึง 7 ปี ปัจจุบันมีเด็กพิการอยู่ในความอุปการะ จำนวนทั้งสิ้น 379 คน เพศชาย 239 คน เพศหญิง 140 คน ในจำนวนนี้เป็นเด็กพิการซ้ำซ้อนที่มีความบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นางวิจิตร เซ็มมุกดา นักกายภาพบำบัดชำนาญการ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า เปิดเผยว่า ในการทำกายภาพบำบัดเด็กพิการ มีความจำเป็นที่จะต้องใช้งานเก้าอี้ ที่มีพนักพิงและมีสายรัดเด็กเพื่อฝึกนั่ง เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ และศักยภาพในการฟื้นฟูของเด็กๆ ซึ่งในตลาดมีเก้าอี้เหล่านี้วางขาย ในราคาที่ค่อนข้างสูง ทำให้ผู้ที่มีรายได้น้อย หรือด้อยโอกาส ไม่มีโอกาสได้ใช้ และในบ้านเฟื่องฟ้าเองก็มีความจำเป็นต้องใช้งานจำนวนมากด้วยเหตุนี้ กลุ่มงานกายภาพบำบัด ของบ้านเฟื่องฟ้า จึงมีแนวคิดร่วมกับนักศึกษาฝึกงาน จากประเทศญี่ปุ่น คิดค้นเก้าอี้จากกระดาษลังเหลือใช้เกิดขึ้น เพื่อให้เด็กพิการซ้ำซ้อนนอนติดเตียงที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ตัวเองได้ ได้มีโอกาสนั่งบนเก้าอี้ที่มีการออกแบบให้เหมาะสมกับสรีระของเด็กแต่ละคน มีเข็มขัดรัดเอวไว้กับเก้าอี้ ช่วยสร้างการพัฒนาทางร่างกาย จนอาจส่งผลให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในอนาคตทั้งนี้ผลการดำเนินการพบว่า 100 % ของเด็กที่ได้นั่งเก้าอี้นี้ มีองศาการเคลื่อนไหวของคอดีขึ้น การเกิดแผลกดทับที่ปุ่มกระดูกมีพัฒนาการดีขึ้น การเกิดกระดูกสันหลังคดมีพัฒนาการที่ดีขึ้น เด็กสามารถชันคอตั้งขึ้นได้เองทั้งในท่าก้มคอและเงยคอ ส่งผลต่อกล้ามเนื้อช่องปากและใบหน้าของเด็กขยับได้ง่ายขึ้นถึง ร้อยละ 92 เจ้าหน้าที่และผู้ปกครองเด็ก มีความพึงพอใจ ทั้งด้านความสุขของเด็กเมื่อได้นั่งเก้าอี้ ความปลอดภัย และความสะดวกในการดูแลและเก็บรักษา

เก้าอี้กระดาษลัง มีต้นทุนการผลิตเพียง 400 บาท มีน้ำหนักเบาเพียง 2 - 3 กิโลกรัม สามารถรองรับน้ำหนักของเด็กได้เป็นอย่างดี โดยสามารถรองรับน้ำหนักเด็ก ที่หนักว่า 30 กิโลกรัมได้เป็นอย่างดี จึงทำให้เก้าอี้กระดาษลังนี้ สามารถเข้าถึงเด็กพิการที่ด้อยโอกาส หรือครอบครัวที่มีฐานะยากจนได้มากขึ้น“เก้าอี้ลังกระดาษ (Cardboard Chair)” ได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประเภทนวัตกรรมบริการ ระดับดีเด่น ประจำปี 2562 จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) พร้อมขยายผลรางวัลนวัตกรรมต่อสาธารณชนและชุมชนอีกด้วย

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 148