เมื่อวันที่ 23 ก.ค. มหาเถรสมาคม (มส.) ได้มีมติครั้งที่ พิเศษ 15/2564 เรื่อง ขอความเห็นชอบงดการจัดงานส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564 ระบุว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ลงวันที่ 20 ก.ค. 2564 แจ้งว่า ตามที่ มส.ได้มีมติครั้งที่ พิเศษ 7/2564 เห็นชอบการจัดงานส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 24-25 ก.ค. ที่พุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม นั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 28) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 นายกรัฐมนตรีจึงออกข้อกำหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการทั้งหลาย ดังนี้ ข้อ 8 ห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มกันของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 5 คน และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 10/2564 กำหนดพื้นที่สถานการณ์ จ.นครปฐม เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของ จ.นครปฐม ยังพบจำนวนผู้ติดเชื้อสูง จึงเห็นควรงดการจัดงานส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564

ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นเรื่องสำคัญและเร่งด่วน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงขออนุญาตเสนอเป็นเรื่องเวียนเพื่อขอความเห็นชอบ โดยได้ทำหนังสือเวียนขออนุมัติกรรมการ มส.เป็นรายรูปแล้ว แต่ละรูปไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่น และมีมติดังนี้ 1.เห็นชอบงดการจัดงานส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 24-25 ก.ค. 2564 ที่พุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 2.สำหรับวัดต่างๆ ในเขตกรุงเทพฯ หรือส่วนภูมิภาค การพิจารณาจะจัดหรืองดจัดกิจกรรมให้ปฏิบัติตามประกาศของรัฐบาล หรือข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข หรือตามคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดในพื้นที่นั้นๆ กำหนดอย่างเคร่งครัด