เมื่อวันที่ 14 ส.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระครูพิพัฒน์วรคุณ เจ้าคณะแขวงบางระมาด-ฉิมพลี ได้มีคำสั่งเจ้าคณะแขวงบางระมาด-ฉิมพลี ที่ 3/2564 เรื่อง ให้พระสังฆาธิการพักจากตำแหน่งหน้าที่ ถึง พระสมุห์อนัต์ โชติธมฺโม เจ้าอาวาสวัดมณฑป ลงวันที่ 12 ส.ค. ระบุว่า ได้ทราบการเผยแพร่ข่าวจากสื่อสาธารณะและสื่อออนไลน์ กรณี พระสมุห์อนันต์ โชติธมฺโม เจ้าอาวาสวัดมณฑป แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ติดป้ายประกาศของวัด ข้อความว่า “วัดมณฑป ไม่รับศพตำรวจ” และให้สัมภาษณ์สื่อสาธารณะและสื่อออนไลน์ เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของสังคมอย่างกว้างขวาง อาจเข้าข่ายละเมิดจริยาพระสังฆาธิการ จึงได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ถ้าจะให้คงอยู่ในตำแหน่งหน้าที่ในระหว่างสอบสวน จะเป็นการเสียหายแก่คณะสงฆ์ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 56 วรรค 1 แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2541) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ ออกตามความในพ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 จึงให้ พระสมุห์อนันต์ โชติธมฺโม พักจากตำแหน่งหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 12 ส.ค. 2564 เป็นต้นไป

พร้อมกันนี้ เจ้าคณะแขวงบางระมาด-ฉิมพลี ยังได้มีคำสั่งที่ 4/2564 ลงวันที่ 12 ส.ค. 2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมณฑป ระบุว่า กรณี พระสมุห์อนันต์ โชติธมฺโม เจ้าอาวาสวัดมณฑป ติดป้ายประกาศของวัด ข้อความว่า “วัดมณฑป ไม่รับศพตำรวจ” และให้สัมภาษณ์สื่อสาธารณะและสื่อออนไลน์ เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของสังคมอย่างกว้างขวาง อาจเข้าข่ายละเมิดจริยาพระสังฆาธิการ จึงได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ถ้าจะให้คงอยู่ในตำแหน่งหน้าที่ในระหว่างสอบสวน จะเป็นการเสียหายแก่คณะสงฆ์ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 วรรค 1 แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 19 (พ.ศ.2536) ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส ออกตามความใน พ.ร.บ.คณะสงฆ์ 2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.2505 (ฉบับที่2) พ.ศ.2535 จึงแต่งตั้งให้ พระครูกาญจนกิจจารักษ์ (บัณฑิต) ฉายา ปภสฺสโร อายุ 49 พรรษา 25 สังกัด วัดกาญจนสิงหาสน์ วรวิหาร แขวง คลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกาญจนสิงหาสน์ วรวิหาร เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมณฑป ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 12 ส.ค.2564