เป็นโอกาสอันประเสริฐยิ่งในห้วงเวลาต้นเดือนมีนาคม 2566 นี้ ที่จังหวัดสงขลากำลังจะมีสถานที่ซึ่งเป็นแหล่งศึกษาพระพุทธศาสนาเถรวาทซึ่งมีวาทะอันมั่นคงตรงตามพระพุทธพจน์ในพระไตรปิฎก ทั้งพระวินัยปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์ พระสุตตันตปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์ และพระอภิธรรมปิฎก 42,000 พระธรรมขันธ์ การฟังธรรมตามกาลเป็นมงคลประการหนึ่งในมงคล 38 ประการ และเป็นบุญกิริยาวัตถุประเภทหนึ่งในบุญกิริยาวัตถุ 10 ประเภท

การฟังพระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดา พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า จะเป็นเหตุนำไปสู่การละความไม่รู้ (อวิชชา) โดยมีความเห็นถูก (สัมมาทิฏฐิ) ตามกำลังปัญญาของแต่ละบุคคล เพื่อที่จะได้รู้สิ่งที่มีจริงหรือธรรมะที่มีจริง (สัจธรรม) ตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงตลอด 45 พรรษาในครั้งพุทธกาล เมื่อชาวพุทธมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง และมีความรู้ ความเข้าใจในพระธรรมทีละเล็กทีละน้อย ย่อมจะนำพาให้มีการดำเนินชีวิตเป็นปกติสุขตามอัตภาพของแต่ละบุคคล ประการสำคัญจะมีการสะสมความเห็นถูกในภพภูมิข้างหน้า

บ้านธัมมะ ภาคใต้ ที่จังหวัดสงขลาเกิดขึ้นจากความคิดริเริ่มของคุณชาญวิทย์ รัตนชาติ สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ ลำดับที่ 4438 ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของและผู้จัดการสวนเทพหยา ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง “ศูนย์เรียนรู้ส่งเสริมคนดี สู่วิถีพอเพียง” บ้านเทพหยา และเป็นผู้จัดการโครงการเพื่อพัฒนาอาชีพจังหวัดสงขลา ตามดำริของพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์

คุณชาญวิทย์ รัตนชาติ เป็นชาวพุทธที่มีศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า และศรัทธาต่อบทบาทและการทำหน้าที่เผยแพร่พระพุทธศาสนาของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ซึ่งมีอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ เป็นประธานมูลนิธิฯจึงได้มีจิตเป็นกุศลโอนมอบที่ดินเนื้อที่กว่า 4 ไร่ ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 82/1 หมู่ 3 บ้านเทพหยา ตำบลป่าขาด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ให้แก่มูลนิธิฯ โดยที่มูลนิธิฯได้ให้การสนับสนุนการก่อสร้างอาคารสนทนาธรรมในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อทำหน้าที่เผยแพร่ให้อุบาสก อุบาสิกาซึ่งเป็นผู้ครองเรือนอยู่ในเพศคฤหัสถ์ จะได้มีความรู้ถูกและมีความเข้าใจถูกตามพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตทั้งในโลกนี้และโลกหน้า

การก่อสร้างอาคารสนทนาธรรม บ้านธัมมะ ภาคใต้ มูลนิธิฯ ได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัดแก้วทรัพย์มาเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง โดยมี ผศ.ธนู พลวัฒน์ อดีตคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ พล.ต.วีระ พลวัฒน์ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิฯ เป็นผู้ร่วมกันออกแบบอาคารสนทนาธรรม และมีคุณอัครา ลาภาพัฒนวณิชย์ สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ ลำดับที่ 3856 เป็นหัวหน้าคณะทำงานบ้านธัมมะ ภาคใต้ (ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 คุณพรทิพย์ พัวสุวรรณ สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ ลำดับที่ 53 มีจิตศรัทธาโอนมอบที่ดิน เนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน 41 ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ตั้งอยู่ที่เลขที่ 110 หมู่ 8 บ้านใหม่สันมะนะ ตำบล ต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ให้แก่มูลนิธิฯ ซึ่งเป็นบ้านธัมมะภาคเหนือ ทำหน้าที่เผยแพร่พระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาโดยตลอดจวบจนปัจจุบัน )

อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานมูลนิธิฯ ได้กล่าวในช่วงหนึ่งของการสนทนาธรรม ว่า “…ก็เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่ง เพราะเหตุว่า ทุกคนได้ทราบว่า ทุกคนต้องร่วมใจกัน เป็นที่ที่จะทำทุกอย่างเพื่อประเทศชาติและเพื่อทุกคนด้วย ในเมื่อทางโลกพร้อม ยังขาดอยู่ก็คือทางธรรม ซึ่งทางมูลนิธิฯ และทุกคนที่ได้ทราบข่าวนี้ ก็จะได้ทราบว่า จะได้มีการเติมเต็มทั้งกายและใจ ทั้งสุขกายและสุขใจด้วย… เพราะเหตุว่า ถึงแม้ว่าจะมีความอุดมสมบูรณ์สักเท่าไหร่ แต่ถ้าจิตใจของคนไม่สามารถที่จะละสิ่งที่ไม่ดี แล้วก็ประพฤติสิ่งที่ดี ประเทศชาติก็เจริญไม่ได้ ถ้ามีแต่เพียงความเจริญทางด้านวัตถุ… เพราะฉะนั้น ที่นี่จะเป็นแหล่งที่จะทำให้ทุกคน ได้มีความสุข ทั้งกายและใจ และได้มีความเข้าใจพระธรรมที่ถูกต้องด้วย…”

อาคารสนทนาธรรม บ้านธัมมะภาคใต้ ได้เริ่มก่อสร้างตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2565 ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เมื่ออาคารสนทนาธรรม บ้านธัมมะภาคใต้ได้สร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ พร้อมด้วยอาจารย์จากมูลนิธิฯ และคณะจะได้เดินทางไปเปิดอาคารสนทนาธรรม บ้านธัมมะ ภาคใต้ พร้อมทั้งอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานในพระรัตนบุษยภาชน์อโศกมหาราชปริวรรตจำลองไปประดิษฐานที่อาคารสนทนาธรรม บ้านธัมมะภาคใต้ อีกด้วย

ระหว่างวันที่ 4-6 มีนาคม 2566 อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานมูลนิธิฯ จะนำกรรมการมูลนิธิฯ พร้อมคณะและสมาชิกชมรมบ้านธัมมะ เดินทางไปเปิดอาคารสนทนาธรรมที่บ้านธรรมะภาคใต้ มีกำหนดการตลอด 3 วัน ดังนี้

วันที่ 4 มีนาคม 2566 เวลา 15.00-17.00 น. สนทนาธรรม และนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ

วันที่ 5 มีนาคม 2566 เวลา 09.30-11.30 น. และเวลา 14.00-16.00 น. สนทนาธรรม และนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ

วันที่ 6 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-11.00 น. สนทนาธรรม และนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการสนทนาธรรมที่อาคารสนทนาธรรม บ้านธัมมะภาคใต้ในครั้งนี้ ติดต่อสอบถามข้อมูลและรายละเอียดได้ที่ มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา www.dhammahome.com หมายเลขโทรศัพท์ 02-468-0239 และ 092-777-9800

พรที่แท้จริงในวันปีใหม่

…………………………
คอลัมน์ : ว่ายทวนน้ำ
โดย “ทวีศักดิ์ อุ่นจิตติกุล”
แฟนเพจ : สาระจากพระธรรม