@@@@ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เดินทางเยือนเมืองแครนส์ รัฐควีนส์แลนด์ ระหว่าง 22-25 สิงหาคม 2566 ในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานการบริหารจัดการและอนุรักษ์ฟื้นฟูแนวปะการัง Great Barrier Reef (GBR) ตามคำเชิญของนาง Nita Green สมาชิกวุฒิสภา รัฐควีนส์แลนด์ ในฐานะผู้แทนพิเศษในเรื่อง GBR ของออสเตรเลีย โดยได้รับฟังการบรรยายสรุปจาก GBR Marine Park Authority เกี่ยวกับโครงการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแนวทางการทำงานร่วมกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและชุมชนพื้นเมืองในพื้นที่ ทั้งนี้ GBR Marine Park Authority ยังได้แสดงความพร้อมที่จะร่วมมือและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ดังกล่าวกับต่างประเทศ รวมถึงกับประเทศไทยด้วย ……………….. ในโอกาสการเยือนครั้งนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้เยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับกิจการของโรงงานน้ำตาล MFS Sugar ของกลุ่มมิตรผล และโรงไฟฟ้าพลังงานลมของบริษัทราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นการลงทุนของไทย อีกทั้งพบปะกับสมาคมชุมชนคนไทยไกลบ้านเมืองแครนส์ และคนไทยในพื้นที่ ตลอดจนนมัสการพระอาจารย์พัฒนา เจ้าอาวาส วัดเขมะรังษี นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ยังได้พบกับนาย Cr Bob Manning นายกเทศมนตรีเมืองแคร์นส์ และหารือประเด็นต่าง ๆ อาทิ การท่องเที่ยว การแลกเปลี่ยนระดับประชาชน และบทบาทของชุมชนไทยในเมืองแคร์นส์ รวมทั้งพบกับศาสตราจารย์ Stewart Lockie ผู้อำนวยการสถาบัน Cairns Institute มหาวิทยาลัย James Cook เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับสาขาความเชี่ยวชาญของสถาบันฯ และโอกาสในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาและวิจัยกับไทยต่อไปด้วย

เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เดินทางเยือนเมืองแคร์นส์ รัฐควีนส์แลนด์ ระหว่าง 22-25 สิงหาคม 2566 ได้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานการบริหารจัดการและอนุรักษ์ฟื้นฟูแนวปะการัง Great Barrier Reef (GBR) ตามคำเชิญของนาง Nita Green สมาชิกวุฒิสภา

@@@@ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ จัดให้บริการกงสุลสัญจรที่เมือง Ballina รัฐ NSW เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2566 เวลา 09.30-16.30 น. ณ โรงแรม Ramada Hotel ได้บริการทำพาสปอร์ต บัตรประชาชน หนังสือมอบอำนาจ สูติบัตร และให้คำปรึกษาด้านกงสุลรวม 140 ราย และได้พบปะเยี่ยมเยียนสอบถามความเป็นอยู่ของชุมชนชาวไทยด้วย สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบคุณประชาชนจากเมือง Ballina และเมืองต่าง ๆ ที่ได้สนับสนุนการประชาสัมพันธ์และให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ในโอกาสดังกล่าว นายชาลี กาญจนกุญชร รองกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ และกงสุลน้ำริน อนุกูล ได้เข้าพบนาง Sharon Cadwallader นายกเทศมนตรีเมือง Ballina เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนไทยกับเมือง Ballina โดยได้หารือถึงบทบาทของชุมชนไทยต่อการเสริมสร้างความหลากหลายทางวัฒนธรรมของเมือง Ballina การเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของเมือง ตลอดจนบทบาทของชุมชนไทยใน Ballina ในการร่วมให้ความช่วยเหลือด้านอาหารและน้ำดื่มแก่ผู้ประสบภัยจากอุทกภัยในปี 2565 ทั้งนี้ รองกงสุลใหญ่ฯ ได้ขอความร่วมมือเมือง Ballina ประสานข้อมูลกับสถานกงสุลใหญ่ฯ เกี่ยวกับบริการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนไทย รวมทั้งสามารถแจ้งสถานกงสุลใหญ่ฯ ในกรณีที่มีคนไทยประสบปัญหาหรือได้รับความเดือดร้อน สามารถติดตามข่าวกำหนดการให้บริการกงสุลสัญจรในรัฐนิวเซาท์เวลส์ครั้งต่อไปได้ทาง Facebook สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ สำหรับบริการกงสุลสัญจร ในรัฐอื่น ๆ ติดตามได้ทาง Facebook สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ จัดให้บริการกงสุลสัญจรที่เมือง Ballina รัฐ NSW เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2566 เวลา 09.30-16.30 น. ณ โรงแรม Ramada Hotel ได้บริการทำพาสปอร์ต บัตรประชาชน หนังสือมอบอำนาจ สูติบัตร และให้คำปรึกษาด้านกงสุลรวม 140 ราย

@@@@ ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2566 นางสาวอาจารี ศรีรัตนบัลล์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เดินทางเยือนรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียอย่างเป็นทางการเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และการขยายความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ในการเยือนครั้งนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Chris Dawson ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์แห่งรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย และพบหารือกับผู้แทนภาครัฐ ได้แก่ นาย Stephen Dawson รัฐมนตรีกระทรวง Emergency Services, Innovation and the Digital Economy, Science, Medical Research นาย Peter Damien Quinlan ผู้พิพากษาสูงสุด นาย Basil Zempilas นายกเทศมนตรีนครเพิร์ท นาง Alanna Clohesy ประธานวุฒิสภา นาง Michelle Roberts MLA ประธานสภาผู้แทนราษฎร และนาย Shane Love MLA ผู้นำฝ่ายค้านในรัฐสภาเวสเทิร์นออสเตรเลีย รวมทั้งผู้แทนของ Department of Jobs, Tourism, Science and Innovation และ Energy Policy WA ทั้งนี้ นาย Reuben Kooperman กงสุลกิตติมศักดิ์ ณ นครเพิร์ท ได้เข้าร่วมการพบปะดังกล่าวด้วย ………………… เอกอัครราชทูตฯ ได้หารือเกี่ยวกับการเพิ่มพูนความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียในด้านต่างๆ อาทิ พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด เทคโนโลยีลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน อาหารและเกษตร การศึกษา และการท่องเที่ยว ตลอดจนการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและการแลกเปลี่ยนด้านธุรกิจ นอกจากนี้ ยังได้ขอบคุณฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ได้ให้การสนับสนุนและดูแลคนไทยและธุรกิจของไทยในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียด้วยดีมาตลอด ในโอกาสนี้ นาย Stephen Dawson ในฐานะผู้แทนมุขมนตรีรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียได้เลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่เอกอัครราชทูตฯ โดยมีผู้แทนภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนในสาขาต่างๆ ระหว่างไทยกับรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย รวมทั้งผู้แทนสถาบันการศึกษาและสมาคมคนไทยเข้าร่วมด้วย

เอกอัครราชทูตไทยเยือนรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2566 ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Chris Dawson ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์และพบหารือกับผู้แทนภาครัฐเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และการขยายความร่วมมือในด้านต่าง ๆ

@@@@ ในโอกาสการเยือนรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2566 นางสาวอาจารี ศรีรัตนบัลล์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ได้พบหารือและเยี่ยมชมบริษัทเอกชนและสถาบันวิจัยชั้นนำของรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย ได้แก่ บริษัท ATCO Group บริษัท Fortescue Future Industries และสถาบัน Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO) เพื่อส่งเสริมและแสวงหาโอกาสความร่วมมือเกี่ยวกับการลดการปล่อยคาร์บอน (Decarbonisation) และการพัฒนาพลังงานทดแทนระหว่างไทยกับรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย อันจะเป็นการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของทั้งสองประเทศไปสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าชเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ในอนาคต นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ยังได้พบกับสภาธุรกิจไทย-ออสเตรเลียประจำนครเพิร์ท (Australia-Thailand Business Council : ATBC) และสภาหอการค้าประจำรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย (Chamber of Commerce and Industry WA : CCIWA) เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นและเพิ่มพูนปฏิสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียด้วย

เอกอัครราชทูตไทยพบหารือกับภาคเอกชนชั้นนำและสถาบันวิจัยชั้นนำของรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย ได้แก่ บริษัท ATCO Group บริษัท Fortescue Future Industries และสถาบัน Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO)

@@@@ ข่าวมงคลสมรสจากนครดาร์วิน ขอแสดงความยินดีกับคู่รักแห่งปีที่ทุกคนช่วยกันลุ้น น้องก้อย นางสาวเรือนวลัย เรือนคง และ น้องโกเม นายกิตติอนันท์ ชัยภาณุเกียรติ์ ได้เรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติร่วมงานฉลองมงคลสมรสของทั้งสอง ซึ่งเป็นไปอย่างเรียบง่ายและอบอุ่น เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 ในงานประกอบไปด้วย ประธาน รองประธาน และคณะกรรมการ สมาคมคนไทยในมลรัฐทางเหนือ ทั้งอดีตและปัจจุบัน เพราะทั้งคู่ทำงานเพื่อชุมชนไทยร่วมกันกับงานทุกงานของสมาคมฯ ผู้หลักผู้ใหญ่ของชุมชนคนไทยในมลรัฐฯที่ทั้งสองเคารพนับถือเสมือนญาติแท้ๆ พี่สาวและเพื่อนสนิทของเจ้าบ่าวที่บินตรงมาจากเมืองเมลเบิร์น และผู้ร่วมงานที่มีความสนิทสนมกับเจ้าบ่าวและเจ้าสาว รวมไปถึงพี่น้องมิตรสหายทั้งหลายทั้งไทยและต่างชาติที่คอยช่วยเหลือกันมาโดยตลอด ………………… บรรยากาศของงานมีการจัดพิธีจดทะเบียน​สมรส​ในตอนเช้าที่ส่วนงานราชการของเมือง และการร่วมรับประทาน​อาหารเย็น โดยบรรยากาศ​ภายใน​งานเป็นไปอย่างอบอุ่นและเรียบง่าย​ เป็นการร่วมรับประทาน​อาหารกับผู้ใหญ่ที่นับถือ และกลุ่มเพื่อนๆคนสนิทตามความประสงค์​ของทั้งคู่ ทั้งนี้หลังจากรับงานทำเค้กเป็นอาชีพเสริมจนเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป เจ้าสาวก็ได้โชว์ฝีมือในงานอบเค้กงานแต่งงานของตนเอง เจ้าบ่าวได้อาศัยช่วงเวลาที่ทั้งสองใกล้ชิดกันระหว่างการปฏิบัติงานจิตอาสา (เช่น งานสงกรานต์ งานลอยกระทงประจำปี ร่วมงานออกร้านกิจกรรมหลากหลายทางวัฒนธรรมของเมือง และงานเจริญสัมพันธไมตรีกับส่วนราชการต่างๆ) เพื่อพิชิตใจฝ่ายเจ้าสาวเป็นเวลาเกือบสามปีจนเป็นผลสำเร็จ โดยปัจจุบันทั้งคู่ยังดำรงตำแหน่งกรรมการสมาคมคนไทย ใน มลรัฐฯ อีกด้วย ……………… ทั้งนี้อาจนับได้ว่าเจ้าสาวเป็นคนเมืองดาร์วินโดยแท้จริง เพราะใช้ชีวิตอยู่มาตั้งแต่เป็นนักศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ​ระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัย​ Charls Darwin University จนถึงปัจจุบันนานนับเกือบยี่สิบปี ฝ่าฟันอุปสรรค​ในการดำรงชีวิต​ต่างแดนด้วยตัวคนเดียว ทำงานรอบด้านส่งตัวเองเรียน ตั้งแต่งานล้างจานในร้านอาหาร งานตลาดนัด งานทำล้างความสะอาดรถ งานร้านนวดแผนไทย (โดยมีใบประกอบวิชาชีพอีกด้วย)​ ได้รับความไว้วางใจ ในงานพิธีกรกิจกรรมต่างๆทั้งในกลุ่มคนไทยและเทศของเมือง ปัจจุบันประกอบอาชีพหลักเป็นบาริสต้า ด้วยความมุ่งมั่นในสายงานประกอบกับเมื่อสิบปีที่แล้วยังไม่มีอาจารย์​ผู้เชี่ยวชาญ​ด้านกาแฟในพื้นที่เลย จึงต้องขวนขวายเรียนรู้​ด้วยตนเองและเดินทางไปศึกษาหาความรู้ด้านกาแฟทั้งจากต่างรัฐในประเทศออสเตรเลีย​และประเทศไทย …………….. น้องก้อยได้ฝึกฝนฝีมือจากการเป็นพนักงาน​ประจำร้าน ได้เลื่อนขั้นเป็นผู้จัดการร้าน ทำงานสะสมประสบการณ์จนเป็นนักชงกาแฟที่เป็นที่รู้จักในเมืองดาร์วิน พร้อมกันนั้นยังพยายามหาโอกาส และได้มีโอกาสเป็นตัวแทนมลรัฐไปแข่งขันงานกาแฟที่รัฐอื่นอยู่หลายครั้ง โดยปัจจุบัน​สามารถคว้ารางวัลเป็นหนึ่งในห้า Best Barista ของมลรัฐ​ฯ ที่จัดการแข่งขัน Gold Plate Awards​ 2023 โดยองค์กร Hospitality​ NT น้องก้อยอยากจะฝากเป็นกำลังใจให้น้องๆคนไทยที่กำลังสนใจในงานบริการสายงานบาริสต้า ให้อย่าละทิ้งความพยายามและความรักในกาแฟ ให้สู้จนประสบความเร็จ​ ……………….. ส่วนฝ่ายชายได้ย้ายถิ่นฐานและการทำงานมาจากนครเมลเบิร์นหลังจบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขางานสื่อดิจิทอล ได้มีโอกาสเป็นตัวแทนนักศึกษา​ในการกล่าวคำขอบคุณ​ในพิธีจบการศึกษา​ และทำงานกับมหาวิทยาลัย​ Victoria​ University​ และ งานสื่อการตลาดดิจิทัลกับบริษัท​ไมเกรชั่นเอเจนซี่ในเขต CBD โดยทางโกเมก็มีพื้นฐาน​ใจรักในงานจิตอาสาต่างๆของทั้งมหาวิทยาลัย งานกิจกรรม​ในกลุ่มสายงาน และงานระดับรัฐของตัวเมือง City of Melbourne ​มาด้วยเช่นกัน ด้วยความที่ทั้งคู่​ต่างผ่านเรื่องราวในชีวิตทั้งสุขและทุกข์​มามาก ต่างฝ่ายจึงใช้วิธีเปิดใจเข้าหากัน ยอมรับในความเป็นตัวตนของกันและกัน จนลงตัวเป็นความเข้าใจและมีเคารพซึ่งกันและกัน เรียกได้ว่าเป็นคู่แท้ที่ตามหากันจนเจอในที่สุด ขอให้เป็นตัวอย่างที่ดีของน้องๆอีกคู่หนึ่ง

ขอแสดงความยินดีกับคู่รักแห่งปีที่ทุกคนช่วยกันลุ้น น้องก้อย นางสาวเรือนวลัย เรือนคง และ น้องโกเม นายกิตติอนันท์ ชัยภาณุเกียรติ์ ได้เรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติร่วมงานฉลองมงคลสมรสของทั้งสอง เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 เป็นไปอย่างเรียบง่ายและอบอุ่น

@@@@ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2566 นางสาวอาจารี ศรีรัตนบัลล์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เข้าร่วมงานฉลองครบรอบ 20 ปี โรงเรียนภาษาไทยนครเมลเบิร์น โดยในงาน มีนาง Tessa Sullivan กงสุลกิตติมศักดิ์ ณ นครเมลเบิร์น ผู้บริหารปัจจุบันและในอดีตของโรงเรียนฯ ตลอดจนผู้ปกครอง นักเรียน และสมาชิกชุมชนไทยเข้าร่วม ในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้บริหารและอาจารย์ของโรงเรียนฯ ในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยให้แก่เด็กและเยาวชนไทยในพื้นที่อันมีส่วนสำคัญในการสืบสานภาษาและวัฒนธรรมไทยและส่งเสริมความเข้าใจในระดับประชาชนระหว่างไทยกับออสเตรเลียตลอดช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งได้กล่าวแสดงความปรารถนาที่จะเห็นโรงเรียนฯ ประสบความสำเร็จในการดำเนินการต่อไป โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ยินดีที่จะให้การสนับสนุนโรงเรียนภาษาไทยนครเมลเบิร์นก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2544 และจดทะเบียนเมื่อปี 2546 ทั้งนี้ โรงเรียนฯ มีการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยแบ่งตามระดับความรู้ทางภาษาของนักเรียน ปัจจุบันมีนายแพทย์วิชานกร เกยุรางกูร เป็นประธานกรรมการ และนางน้ำทิพย์ มัวร์ เป็นอาจารย์ใหญ่

เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เข้าร่วมงานฉลองครบรอบ 20 ปี โรงเรียนภาษาไทยนครเมลเบิร์น โดยในงาน มีนาง Tessa Sullivan กงสุลกิตติมศักดิ์ ณ นครเมลเบิร์น ผู้บริหารปัจจุบันและในอดีตของโรงเรียนฯ ตลอดจนผู้ปกครอง นักเรียน และสมาชิกชุมชนไทยเข้าร่วม

………………………………
ไตรภพ ซิดนีย์