“Campus Life” สัปดาห์นี้ มีผลงานนวัตกรรมสุดเจ๋ง “โรงเรือนปลูกข้าวอัจฉริยะแบบลอยน้ำ” ของ กลุ่มนักศึกษาวิศวกรรมเกษตรอุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี มาฝากกันจ้า  

โดยกลุ่มนักศึกษาวิศวกรรมเกษตรอุตสาหกรรม กลุ่มนี้ประกอบด้วย “ภัทรดิษฐ์ สุทธิทรัพย์”, “ฐาปกรณ์ เสร็จกิจ”, “พรนภัส ชำนาญไพร”, “พีรพล พึ่งทวี”, “จักกฤษ มั่งมี”, “วิสิฐพงษ์ ไชยฟู”, “อารีญา ทนช่างยา”, “ณัฐกานต์ เอี่ยมบรรจง”, “จักรพันธ์ รัตนพันธ์”, “นันทิพัฒน์ วงปัตตา”, “ยศวดี ศรีคง”, “ณิชาภัทร บัวสำลี”, “หทัยภัทร หนูสี” และ “อัณณ์ญาดา กมลโรจน์ธนากุล” ซึ่งมี รศ.ดร.เกรียงไกร แซมสีม่วง และดร.วิพุธ ตุวยานนท์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 

“ทิม” ภัทรดิษฐ์ สุทธิทรัพย์

สองหนุ่ม “ทิม” ภัทรดิษฐ์ สุทธิทรัพย์  และ “คิม” ฐาปกรณ์ เสร็จกิจ เป็นตัวแทนของทีมบอกถึงผลงาน “โรงเรือนปลูกข้าวอัจฉริยะแบบลอยน้ำ” โดย “ทิม” เล่าว่า โครงการนี้เป็นจุดเริ่มต้นอย่างหนึ่งที่เสริมสร้างและสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ ผ่านการลงมือปฏิบัติเพื่อสร้างสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม ที่เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาในชั้นปีที่ 3 ซึ่งให้กลุ่มนักศึกษาร่วมกันทำโครงงานขนาดเล็ก อีกทั้งสามารถต่อยอด ดัดแปลง หรือนำวัสดุชิ้นส่วนของโครงงานเดิมมาต่อยอด เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายลงได้ โดยในกลุ่มลงความเห็นและร่วมกันสรุปในภาพรวมว่า เราอยู่ในที่ตั้งของจ.ปทุมธานี ซึ่งมีการทำนาปลูกข้าว แต่ปัจจุบันเกษตรกรทั้งรายใหญ่และรายย่อยต่างประสบปัญหาหลายด้าน เช่น การเพาะปลูก เทคโนโลยี ความคุ้มค่า รวมถึงการตลาด จึงอยากออกแบบและสร้างต้นแบบโรงเรือนปลูกข้าวอัจฉริยะแบบลอยน้ำที่มีฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลาย เพื่อประหยัดแรงงานคน และให้ผลผลิตที่ดี มีคุณภาพ โดยรีโนเวทจากโรงเรือนเพาะเห็ดเดิมของรุ่นพี่ ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว  

“คิม” ฐาปกรณ์ เสร็จกิจ

ขณะที่ “คิม” อธิบายถึงโรงเรือนปลูกข้าวอัจฉริยะแบบลอยน้ำ ว่า  จะมีฟังก์ชันการทำงานที่น่าสนใจ เป็นประโยชน์ที่สอดรับเกษตรกรที่ปลูกข้าว และสอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน เป็นโรงเรือนที่ลอยน้ำได้ตามระดับน้ำ เพื่อลดและประหยัดพื้นที่ในการเพาะปลูก ตัวโรงเรือนโดยรอบมุงด้วยตาข่าย ที่จะช่วยระบายอากาศได้ดี สอดรับกับสภาพอากาศของประเทศไทย อีกจุดเด่นของโรงเรือนก็คือ สามารถตั้งเวลาในการรดน้ำได้ วัดอุณหภูมิความชื้นในดินที่เพาะปลูก วัดอุณหภูมิของต้นข้าว และอุณหภูมิโดยรวมของเรือนได้ผ่านจอแสดงผล ขณะเดียวกันยังติดไฟส่องสว่างร่วมด้วย ซึ่งมีโซล่าเซลล์กักเก็บพลังงาน จะทำให้สามารถติดตาม ควบคุม และคาดการณ์ผลผลิตได้แม่นยำยิ่งขึ้น รวมถึงมีความคุ้มค่าในระยะยาวต่อการเพาะปลูก  

ทีมนักศึกษาวิศวกรรมเกษตรอุตสาหกรรมกลุ่มนี้ ยืนยันกับทีมงาน “Campus Life” ว่า   โรงเรือนปลูกข้าวอัจฉริยะแบบลอยน้ำนี้ หากได้นำไปพัฒนาต่อยอด ทั้งเชิงพาณิชย์และเชิงอุตสาหกรรม มั่นใจว่าจะส่งผลดีต่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอย่างแน่นอน!