@@@@ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ พลเอก เดวิด เฮอร์ลีย์ ผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย และนางลินดา เฮอร์ลีย์ ภริยา เดินทางกลับออสเตรเลียภายหลังการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้แทนรัฐบาล พร้อมด้วยนางสาวอาจารี ศรีรัตนบัลล์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา และนายณัฐพงศ์ ลัทธพิพัฒน์ รองอธิบดีกรมพิธีการทูต ปฏิบัติหน้าที่อธิบดีกรมพิธีการทูต ร่วมอำลา ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ………………… การเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของผู้สำเร็จราชการฯ ในครั้งนี้สะท้อนถึงความสัมพันธ์และมิตรภาพอันแน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยและเครือรัฐออสเตรเลีย ในระดับต่าง ๆ นับตั้งแต่พระบรมวงศานุวงศ์ ระดับรัฐบาล และระดับประชาชน อีกทั้งยังเป็นโอกาสในการกระชับและส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีที่มีระหว่างกัน ในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ให้มีพลวัตสืบต่อไป

พลเอก เดวิด เฮอร์ลีย์ ผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย และนางลินดา เฮอร์ลีย์ ภริยา เดินทางกลับออสเตรเลีย เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ภายหลังการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

@@@@ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ พลเอก เดวิด เฮอร์ลีย์ ผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย และนางลินดา เฮอร์ลีย์ ภริยา เดินทางเยือนจังหวัดเชียงราย โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและผู้มีเกียรติที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ในโอกาสดังกล่าว ผู้สำเร็จราชการฯ และภริยาได้เยี่ยมชมโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาในท้องที่แบบรอบด้าน ทั้งด้านการพัฒนาสภาพแวดล้อม การฝึกทักษะอาชีพ และการสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับชุมชน รากฐานของความสัมพันธ์ออสเตรเลียและไทยหยั่งลึกเฉกเช่นเดียวกับรากต้นแมคคาเดเมีย แมคคาเดเมียจากออสเตรเลียต้นแรกนั้นถูกนำมาที่ปลูกที่ดอยตุงเมื่อ 30 กว่าปีมาแล้ว โครงการพัฒนาดอยตุงในพระบรมราชูปถัมภ์ ทำงานร่วมกับผู้ปลูกแมคคาเดเมียชาวออสเตรเลียมากว่า 30 ปี ในด้านการเพาะปลูกและแปรรูปถั่ว แมคคาเดเมียเป็นพืชพื้นเมืองในออสเตรเลีย และยังเป็นเป็นพืชเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโครงการพัฒนาดอยตุง ซึ่งช่วยพัฒนาพื้นที่และความเป็นอยู่ของชุมชนท้องถิ่นดอยตุง …………….. นอกจากนี้ ผู้สำเร็จราชการฯ และภริยาได้เยี่ยมชมโครงการการเสริมสร้างความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ กรณีศึกษาพื้นที่ลุ่มแม่น้ำอิง อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลออสเตรเลียร่วมให้การสนับสนุน และรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ และการจัดการน้ำของชุมชนริมแม่น้ำในจังหวัดเชียงราย และรับทราบถึงการทำงานร่วมกันระหว่างชุมชนในพื้นที่, Oxfam และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในการพัฒนาการแพร่พันธุ์ปลาท้องถื่นซึ่งมีส่วนช่วยให้ชุมชนในเขตภูมิภาคนั้นสามารถปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและสร้างโอกาสให้แก่ชาวบ้านในท้องที่อีกด้วย ท่านผู้สำเร็จราชการฯ ชื่นชมการทำงานและความมุ่งมั่นของทีมงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้และได้ปล่อยปลาลงสู่แม่น้ำอิง

พลเอก เดวิด เฮอร์ลีย์ ผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย และภริยา เดินทางเยือนจังหวัดเชียงราย ในโอกาสดังกล่าว ผู้สำเร็จราชการฯ และภริยาได้เยี่ยมชมโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

@@@@ ผู้เชี่ยวชาญจากองค์การบริหารจัดการด้านประมงแห่งออสเตรเลีย (Australian Fisheries Management Authority)ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับกรมประมงของประเทศไทย ระหว่างวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่องการใช้นวัตกรรมในการวิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการติดตาม ควบคุม และสำรวจ ด้านการประมง ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการของออสเตรเลียด้านการต่อต้านการประมงที่ไม่ถูกกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU fishing) ประเทศออสเตรเลียได้ดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อต่อต้าน (IUU fishing) ออสเตรเลียเชื่อมั่นว่าการถ่ายทอดความรู้ในภูมิภาคจะช่วยส่งเสริมการผนึกกำลังเพื่อต่อสู้กับปัญหาที่ซับซ้อนนี้ทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลกได้ดียิ่งขึ้น การแบ่งปันความรู้ระดับภูมิภาค เช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการกับประเทศไทย สนับสนุนความพยายามร่วมกันเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาระดับภูมิภาคและระดับโลกที่ยังคงมีอยู่

องค์การบริหารจัดการด้านประมงแห่งออสเตรเลีย (AFMA)ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับกรมประมง เรื่องการใช้นวัตกรรมในการวิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการติดตาม ควบคุม และสำรวจ ด้านการประมง ระหว่างวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2567

@@@@ เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ได้ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียน ออกบูธในกิจกรรม ASEAN Village ในงาน National Multicultural Festival ประจำปี ค.ศ. 2024 บริเวณ Ainsley Place กรุงแคนเบอร์รา เพื่อให้ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนเผยแพร่วัฒนธรรมที่หลากหลายและมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของแต่ละประเทศอาเซียนให้แก่ผู้เข้าร่วมชมงาน ในโอกาสดังกล่าว นายรัชภูมิ บุญรอด อุปทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ได้เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม ASEAN Showcase พร้อมนาย Andrew Barr, Chief Minister, Australian Capital Territory นาย Brendan Smyth, Commissioner for International Engagement และเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำกรุงแคนเบอร์รา โดยในช่วงดังกล่าว มีการนำเสนอการแสดงทางวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนด้วย งาน National Multicultural Festival เป็นเทศกาลที่รัฐบาลออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรีจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อส่งเสริมและเฉลิมฉลองความหลากหลายทางวัฒนธรรม

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียน ออกบูธในกิจกรรม ASEAN Village ในงาน National Multicultural Festival ประจำปี ค.ศ. 2024 บริเวณ Ainsley Place กรุงแคนเบอร์รา เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567

@@@@ ฉบับนี้เดลินิวส์พาไปลิ้มลองรสชาติอาหารของร้านอาหารนอกตัวเมืองซิดนีย์กันเล็กน้อย บริเวณนี้เป็นบริเวณที่กำลังเกิดการพัฒนาขยายตัวอย่างรวดเร็ว เต็มไปด้วยหมู่บ้านและที่อยู่อาศัยแหล่งใหม่ ในพื้นที่ suburb  Leppington อยู่ห่างจากย่านศูนย์กลางธุรกิจซิดนีย์ CBD ไปทางตะวันตกเฉียงใต้ 38 กิโลเมตร ในเขตการปกครองท้องถิ่นของเมืองลิเวอร์พูลและเทศบาลแคมเดน ในชื่อร้าน Thai Emerald อยู่ใน Emerald Hills shopping center เป็นที่นิยมมากสำหรับคนบริเวณนี้ ณัฐสุดา คูสุวรรณ สาวปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัย Victoria University เจ้าของร้าน เล่าให้ฟังว่า “เริ่มทำธุรกิจช้าไปนิดคะ รอให้ลูกโต ให้เวลาเขาเต็มที่ ตอนนี้มีเวลา เก็บเงินได้ ได้เวลาเปิดร้านของตัวเองเสียที ร้านเปิดมา 4 ปีแล้วคะ ร้านนี้มีที่นั่งทั้งหมด 100 ที่นั่ง ข้างใน ส่วนด้านนอกจุได้อีก 30 ที่นั่งคะ เปิด 7 วันต่ออาทิตย์ เปิดตั้งแต่ 11 โมงเช้าถึง 9 โมงเย็น วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ช่วงกลางวัน ก็มี lunch special อาหารนี่หลากหลายเลยคะ สำหรับคนทำงานแถวนี้ ประเภทรีบทานแล้วรีบกลับไปทำงาน” ……………………. ถามเธอถึงเรื่องเมนูที่ป๊อบปูล่าสำหรับลูกค้าถิ่นนี้ “ต้องเข้าใจนะคะ แถวนี้คนออสซี่เยอะ อาหารที่ยอดนิยมทั้ง Eat in และ Takeaway ก็จะเป็นพวก ผัดไทย มัสมั่นเนื้อ แกงเขียวหวาน แกงแดงหน่อไม้ แกงพะแนง ไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์ เหมือนร้านไทยทั่วๆไปที่ฝรั่งออสเตรเลียเขาอยู่กันเยอะแหละคะ แต่ที่ฮอตๆ หนักๆ มี ผัดซีอิ๊ว กับ ผัดคะน้าหมูกรอบ เชฟที่นี้ผัดทุกกระทะได้กลิ่นควันไฟทุกเสริฟเลย เส้นก๋วยเตี๋ยวที่ร้านใช้อาทิตย์ละ 80 กิโล ส่วนหมูกรอบที่ร้านทำเองใช้อาทิตย์ละ 40 กิโล แล้วก็มี แกงมัสมั่นขาแกะ ที่ลูกค้าชอบอีกอย่าง จานนี้มีความเปื่อยนุ่ม รสชาติอร่อยเราทำเครื่องแกงเองใส่กับกะทิเคี่ยวจนกว่าจะเข้าเนื้อ จนเนื้อแกะแยกออกจากกระดูก มีความหอมของเครื่องแกงมาก ยำปูนิ่มกับแอปเปิ้ลเขียวสลัด นี่ก็ขายดีมาก เป็นปูนิ่มชุบแป้งทอด แล้วเอามาราดกับน้ำสลัดซึ่งเป็นสูตรเฉพาะที่ร้านช่วยกันคิดค้นขึ้นมา จะมีความหวานของปูและมีเนื้อหวานอมเปรี้ยวของแอปเปิ้ลทำให้เข้ากันได้ดี  กุ้งทอดราดด้วยซอส Chilli Jam  Crispy Prawn สูตรพิเศษ มีกะทิและน้ำ พริกเผาราดข้างบน แกงเผ็ดปลาแซลมอน Salmon red curry เป็นสูตรเฉพาะทางร้าน หอมเครื่องแกงแดง กระทงทอง Golden Cup อันนี้เป็นสูตรเฉพาะของทางร้านซึ่งจะหาทานได้ยาก ไม่ค่อยมีใครทำข้างในเป็นไส้ไก่สับกับข้าวโพด แต่งหน้าด้วยมายองเนส ต้องมาลองทานคะ ที่นี่มีทั้งอาหารไทย และอีสาน ซึ่งเหมือนอาหารลาวแหละคะ พี่น้องกัน ลาบไก่ ที่นี่จะมีความหอมของเครื่องสมุนไพรคั่วเอง ผสม ใบสะระแหน่ หอมแดง เพิ่มความหอม ยั่วน้ำลายของคุณได้อย่างแน่นอน มีส้มตำ ลิ้นย่าง รสชาติบอกกันได้นะคะ คนไทยจะเอาแซบขนาดไหน” ร้าน Thai Emerald อยู่ที่ 108/5 Emerald Hills Blvd, Leppington NSW 2179 สำรองที่นั่งได้ที่ Phone: (02) 9606 2623

ณัฐสุดา คูสุวรรณ กับ ร้าน Thai Emerald อยู่ใน Emerald Hills shopping center เป็นที่นิยมมากสำหรับลูกค้าบริเวณ Leppington บรรจุลูกค้าได้ 100-130 ที่นั่ง ไม่มีวันหยุด เปิดตั้งแต่ 11 โมงถึง 9 โมง จันทร์ถึงศุกร์ ช่วงกลางวัน มี lunch special เว้น เสาร์และอาทิตย์

อาหารที่ป๊อบปูล่า คือ กุ้งทอดราดด้วยซอส Chilli Jam  Crispy Prawn แกงเผ็ดปลาแซลมอน Salmon red curry ผัดซีอิ๊ว หมูกรอบผัดคะน้า แกงมัสมั่นขาแกะ ยำปูนิ่มกับแอปเปิ้ลเขียวสลัด กระทงทอง Golden Cup ลาบไก่ ลาบเนื้อ ผัดไทย ไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์

@@@@ ติ๊ก วิไลทอง อัครวงษ์ เจ้าของบริษัท The Best Consultant and Services รับปรึกษาเรื่องวีซ่าและเรียนต่อต่างประเทศ บินมาเยี่ยมลูกชายคนโตสุดเลิฟ น้องดนัย ซี่งกำลังเรียนต่อที่นครแอดิเลด และถือโอกาสมาเยี่ยมเยียน ผูกข้อไม้ข้อมือหลานชายลูกของพี่ชาย น้อย จันดาวงษ์ ที่เพิ่งคลอด แถมยังหิ้วคุณพ่อและคุณแม่มาพร้อม พูดถึงสาวนักธุรกิจคนนี้แล้วต้องยอมรับว่าเธอมือฉมังมาก คือ ถ้าดูหลักฐานแล้วจะได้วีซ่ายากแล้ว เธอจะบอกเลยว่า ไม่รับ ติ๊กเล่าให้เดลินิวส์ฟังว่า “ติ๊กอยู่เวียงจันทน์ ประเทศลาวคะ เดินทางมาถึงออสเตรเลียวันที่ 14 กุมภาพันธ์ วันวาเลนไทน์พอดี พาพ่อกับแม่มาเยี่ยมพี่ชาย มาเยี่ยมครอบครัวพี่ชาย เขามีเพิ่งมีลูกใหม่อีกคนนึง ก็เลยมาเยี่ยมหลาน แล้วก็มาเยี่ยมลูกชายที่กำลังเรียนอยู่ออสเตรเลียคะ แกเรียนดี เรียนได้ประมาณปีครึ่งแล้ว ติ๊กทำงานเกี่ยวกับเรื่องทำวีซ่าคะทุกประเทศเลย แต่ว่าลูกค้าส่วนใหญ่นี่จะเป็นประเทศออสเตรเลีย ไม่ได้โฆษณาที่ไหน เป็นแบบปากต่อปาก แคนาดาก็รับทำ เขตยุโรป เช่น เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส อเมริกาก็มีเยอะ คือ ทำทุกประเทศน่ะค่ะ เป็นบริษัทของตัวเอง ทำฟรีแลนซ์คะ ทำมาได้ประมาณ 10 กว่าปีได้แล้ว ทางบริษัทเรารับแปลภาษาด้วย ที่แปลภาษาโดยเฉพาะเป็นภาษาลาว แล้วก็เป็นแบบแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วย เรามีแสตมป์เซอร์ติไฟด์ว่าเราแปล เป็นที่รับรองจากรัฐบาลนะคะ การรับลูกค้าของเรา จะมีสแตนดาร์ดมีมาตรฐานเพราะว่าก่อนอื่น เราจะต้องเช็คหรือว่าตรวจเอกสารให้ลูกค้า ถ้าลูกค้ามีเอกสารครบหรือว่ามีเงื่อนไขครบ เราถึงจะรับ แต่ถ้าไม่ครบ เราก็ไม่รับนะคะเพราะว่ามันจะทำให้ลูกค้าเสียเครดิต แล้วก็เสียตังค์ เราก็พลอยเสียชื่อไปด้วย เราจะทำแบบมืออาชีพ ไม่ใช่จะเอาเงินเขาท่าเดียว เราต้องแนะนำให้ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้ครบทุกอย่าง ถ้าไม่ครบ ก็ต้องดูว่าเขามีเงื่อนไขอย่างอื่นที่เป็นไปได้หรือไม่ เพราะว่ารัฐบาลแต่ละรัฐบาลในแต่ละประเทศจะมีเช็คลิสต์ค่อนข้างจะเหมือนกัน แต่จะมีบางอย่างที่ไม่เหมือนกันนะคะ ก็แล้วแต่ละประเทศ ต้องเช็คดูว่าลูกค้ามีเอกสารครบตามที่เขาต้องการไหม ถ้าครบแล้วก็เงื่อนไขดีเราค่อยรับลูกค้าค่ะ แต่ว่าถ้าไม่ครบเงื่อนไขไม่ดีเราก็จะแนะนำให้ลูกค้าไปเตรียมเตรียมตัวมาให้พร้อม ก่อนจะยื่นวีซ่า เพราะเขาจะเสียเวลา” ……………….. The Best Consultant and Services บริษัทของเธอเป็นเอเจ้นของบริษัทใหญ่แห่งหนึ่งในออสเตรเลีย เธอเป็นเอเจ้นทำเรื่องสติวเด้นท์วีซ่าโดยเฉพาะ เธอเล่าต่อว่า “เราเพิ่งได้เป็นเอเจ้นประมาณครึ่งปีนะคะ ตอนนี้ก็กำลังแนะนำนักเรียนมาเรียนต่อที่นี่ คอนดิชั่นมาทุกอย่างจะไม่มีอะไรแบบผิดกฎหมายหรือว่าผิดระเบียบของประเทศ เรามั่นใจว่าคำแนะนำเราดีที่สุด” ประวัติของของเธอนั้นค่อนข้างจะโชกโชนในเรื่องติดต่อกับการต่างประเทศ “เริ่มแรกเลยติ๊กทำงานอยู่กับรัฐบาลเป็นโครงการช่วยเหลือของญี่ปุ่น ทำงานมาประมาณสามปี หลังจากนั้นก็ได้มาย้ายมาทำงาน European Union หรือเรียกกันว่า คณะกรรมการของสหภาพยุโรป EU ประจำลาวนะคะ ทำงานเป็น Accountant ประมาณ 17 ปี หลังจากนั้นได้ย้ายไปทำที่บริษัทเขื่อนไฟฟ้า ที่ลาว ก็ประมาณหกปีครึ่ง ช่วงที่ทำงานกับเขื่อนไฟฟ้า ได้ศึกษาต่อเป็นนักตรวจสอบบัญชี ซีพีเอนะคะ ถึงจุดอิ่มตัว ติ๊กได้ลาออกมาทำเป็นบริษัทของตัวเอง ทิ้งงานบัญชีมั้ย ไม่คะ ทำบัญชีเป็นฟรีแลนซ์ให้กับหลายบริษัท สรุปบัญชีรายเดือนให้เขาอะไรอย่างนี้ ทำสองอย่างเลย มันไปด้วยกันได้ ได้เปรียบอีก รู้ว่าเขาต้องการหลักฐานอะไร พอเพียงมั้ย แต่หลักๆนี่จะทำเรื่องวีซ่าเป็นส่วนใหญ่ ทั้งวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าบิสเนส วีซ่าคู่หมั้น วีซ่าแต่งงาน วีซ่าเรียนต่อ ติดต่อติ๊กได้ที่อีเมล [email protected] หรือ เพจ The Best Consultant Services , Tel/WhatsApp  +85620 55612346 ฝากไว้ตรงนี้ด้วยนะคะ ขอบคุณคะ”

วิไลทอง อัครวงษ์ เจ้าของบริษัท The Best Consultant and Services รับปรึกษาเรื่องวีซ่าและเรียนต่อต่างประเทศ บินมาเยี่ยมลูกชายคนโต ดนัย ซี่งกำลังเรียนต่อที่นครแอดิเลด และถือโอกาสมาเยี่ยมเยียน ผูกข้อไม้ข้อมือหลานชายลูกของพี่ชาย น้อย จันดาวงษ์ ที่เพิ่งคลอด

ไตรภพ ซิดนีย์