@@@………..อันสืบเนื่องมาจากการปรับคณะรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐา ทวีสิน เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2567 ทำให้นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกฯ และ รมว.ต่างประเทศ พ้นจากการเป็นรัฐมนตรี เหลือเพียงตำแหน่งเดียวคือ รมว.ต่างประเทศ เท่านั้น เมื่อใช้วิจารณญาณแล้ว รมว.ต่างประเทศ ปานปรีย์ พหิทธานุกร ได้ยื่นใบลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และทุกตำแหน่งที่ได้รับมอบหมาย ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2567 เพื่อเปิดทางให้ท่านอื่นเข้ามาดำรงตำแหน่งแทน โดยให้เหตุผลว่า “สาเหตุของการปรับผมออกจากรองนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ ผมเชื่อว่าไม่เกี่ยวกับผมไม่มีผลงานแน่นอน เพราะผมทุ่มเทการทำงานด้านต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และตั้งใจทำหน้าที่ด้วยความชื่อสัตย์ สุจริตเป็นที่ประจักษ์ มีนักลงทุนต่างชาติสนใจมาลงทุนมากขึ้น ตามที่รัฐบาลได้แถลงผลงานไปแล้ว จนสามารถตอบสนองต่อนโยบายการ ทูตเศรษฐกิจเชิงรุกอย่างเด่นชัด วันนี้ไทยหวนกลับมาขึ้นบนจอเรย์ด้าของโลก มีมิตรประเทศเพิ่มขึ้น และมีนักลงทุนต่างชาติสนใจมาลงทุนในไทยมากขึ้น..นอกจากนั้นการให้ความสำคัญกับคนไทยในต่างประเทศ ผมยังไปเจรจาด้วยตัวเอง เพื่อนำคนไทยผู้ถูกจับเป็นตัวประกันในอิสราเอลกลับไทยได้ถึง23 คน แรงงานไทย 8,000 คน และจากเล่าก็ก่ายในเมียนมาอีก1,000 คน เปิดวีซ่าฟรีกับหลายประเทศ เพื่อคนไทยมีความสะดวกในการเดินทางมากขึ้น การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ชาวเมียนมา ฟื้นความสัมพันธ์กับอาเซียน สหภาพอียู อินเดีย และประเทศมหาอำนาจ ทั้งสหรัฐอเมริกา และ จีน จนเกิดการเจรจา ลดความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์โลก ในประเทศไทยอีกด้วย อย่างไรก็ตามการลาออกจากตำแหน่ง รมว.ต่างประเทศ นายปานปรีย์ พหิทธานุกร ครั้งนี้ เขาอาจจะหยั้งรู้ลับลมคมในว่าอาจจะมีอะไรที่เขาไม่สามารถตอบสนองความต้องการของนักเชิด-ชักหุ่นนายกฯ ที่อยู่หลังม่านได้ ฉะนั้นการตัดสินของอดีต รมว.ต่างประเทศ นายปานปรีย์ พหิทธานุกร นั้นเราคิดว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง และจะได้ชื่อว่าดำรงตำแหน่ง รมว.ต่างประเทศ อย่างสมศักดิ์ศรี ในอดีต เอกอัครราชทูตไทยประจำ สหรัฐอเมริกา ที่เราได้สัมผัส และ ให้ความเคารพนับถือในการดำรงตำแหน่งอย่างสมศักดิ์ศรี โดยไม่ยอมก้มหัวให้นักการเมือง แม้จะถูกกดดันก็ไม่ถอดใจ ยังคงรักษา “ ศักดิ์ศรี และทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติมาก่อนลาภยศ ” เขาหล่านั้น คือ ออท.กษิต ภิรมย์, ออท. กิตติพงษ์ ณ ระนอง และ ออท.ดอน ปรมัตถ์วินัย ในยุคที่นักการเมืองมักจะใช้อำนาจ บาทใหญ่รังแกข้าราชการผู้ทำงานด้วยความซื่อสัตย์จงรักภักดีและเพื่อประเทศชาติ ถึงเวลาหรือยังที่พี่น้องชาวไทยต้องผนึกพลังให้กำลังใจแก่ท่านเหล่านั้น และ ขณะนี้ คุณเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ได้รับแรงกดดันมากมายจากนักการเมืองชั่ว ๆ เลว ๆที่ทำเพื่อผลประโยชน์ตนเองครอบครัว และ พวกพ้อง ต้องส่งกำลังใจไปถึง สู้ ๆ ๆ …..

@@@………. … ทันทีที่ถึงกรุงโชล สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ออท.ธานี แสงรัตน์ ได้สงสารถึงพี่น้องชาวไทยในเกาหลีใต้ ด้วยคำทักทาย “อันยองฮาเซโย ” สวัสดีพี่น้องชาวไทยในเกาหลีใต้ มีใจความว่า “ ผมและภริยาได้เดินทางมาถึงเกาหลีใต้เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๗ และวันนี้ ได้ยื่นสำเนาพระราชสาส์นตราตั้งต่อกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้แล้วไทยและเกาหลีใต้เป็นมิตรประเทศที่ใกล้ชิด โดยมีจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์พิเศษต่อกันจากการที่ไทยได้ส่งทหารมาเข้าร่วมกับกองกำลังของสหประชาชาติร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่กับชาวเกาหลีใต้ในสงครามเกาหลีเมื่อปี ๒๔๙๓ ถึงปี ๒๔๙๖ ซึ่งถือเป็นประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญที่ทำให้เกาหลีใต้และประชาชนชาวเกาหลีใต้ยังคงระลึกถึงไมตรีจิตของไทยจวบจนปัจจุบันที่สำคัญ ในปีนี้ไทยและเกาหลีใต้ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างกันเมื่อปี ๒๕๐๑ และกำลังร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ ๖๕ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน ในฐานะเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ผมมีความมุ่งมั่นที่จะสานงานต่อ ก่องานใหม่ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ไทย-เกาหลีใต้ ในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นในทุกมิติ โดยในด้านการเมือง ผมจะร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศไทยและเกาหลีใต้ในการผลักดันให้เกิดการเยือนระดับสูงภายในปีนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเยือนเกาหลีใต้ อย่างเป็นทางการของท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐา ทวีสิน นอกจากนี้ ผมจะเน้นการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือ ในด้านเศรษฐกิจ กงสุล และวัฒนธรรม โดยการขับเคลื่อนให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ “3P” หรือ “ผลักดันการลงทุน สนับสนุนงานกงสุล หนุนเชื่อมซอฟท์พาวเวอร์” ซึ่งประกอบด้วย (๑) EP (Economic Promotion) หรือการเสริมสร้างโอกาสทางการค้าการลงทุน และการขยายเครือข่ายด้านธุรกิจ เพื่อให้มูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่างไทย-เกาหลีใต้เติบโตมากยิ่งขึ้น (๒) CP (Consular Protection) หรืองานกงสุล โดยมุ่งสร้างชุมชนชาวไทยที่เข้มแข็งในเกาหลีใต้ ตลอดจนให้ความคุ้มครองและดูแลพี่น้องชาวไทยในเกาหลีใต้ทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาการให้บริการด้านกงสุลให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น การส่งเสริมให้แรงงานไทยมาทำงานที่เกาหลีใต้อย่างถูกกฎหมาย และการผลักดันให้รัฐบาลเกาหลีใต้เปิดโครงการให้ผู้ที่อยู่อย่างผิดกฎหมายในเกาหลีใต้เดินทางกลับได้โดยสมัครใจ และ (๓) SP (Soft Power) หรือการส่งเสริมประเทศไทย ผ่านกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับในเวทีสากล ตามแนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ของไทยทั้ง ๑๑ สาขา อาทิ งานเทศกาล อาหาร มวยไทย และการท่องเที่ยว เป็นต้น โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ มีกำหนดจะจัดงานเทศกาลไทย สวัสดีโซลหรือ Sawasdee Seoul Thai Festival ขึ้นที่กรุงโซล ในช่วงไตรมาส ๓ ของปีนี้ เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนออาหารไทย สินค้าและวัฒนธรรมไทย มวยไทย รวมถึงอุตสาหกรรมสร้างสรรค์อื่น ๆ ที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยให้เติบโตยิ่งขึ้น สุดท้ายนี้ ผมขออาธารนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านนับถือ จงดลบันดาลให้พี่น้องชาวไทยมิตรชาวเกาหลีใต้ และเพื่อนในประชาคมระหว่างประเทศทุกท่าน ประสบแต่ความสุข มีสุขภาพแข็งแรง ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสได้พบปะพูดคุยกับทุกท่านในระหว่างเข้าร่วมงานกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานเอกอัครราชทูตฯ และงานกิจกรรมชุมชนชาวไทยและมิตรประเทศในเกาหลีใต้ และผมยินดีที่จะให้การสนับสนุนทุกท่านในด้านต่าง ๆ และขอรับความร่วมมือจากทุกท่านเช่นเดียวกัน ขอขอบคุณและสวัสดีครับ คัมซาฮัมนีดา ออท.ธานี แสงรัตน์ ถ่ายภาพ กับข้าราชการและ เจ้าหน้าที่ประจำ สอท. ณ กรงุโชล สาธารณรัฐเกาหลี

@@@………. ก่อนกำหนดจะเดินทางไปรับหน้าที่ใหม่ ณ กรุงโชล สาธารณรัฐเกาหลี ออท.ธานี แสงรัตน์ จัดพิธีสรงน้ำตามขนบธรรมเนียมประเพณีสงกรานต์ ณสถานเอกอัครราชทูต(สอท.) ในวันที่ 12 เมษายน 2567 โดยมีบรรดาข้าราชการและเจ้าหนาที่ใน สอท. เข้าร่วมพร้อมเพรียง ต่างสนุกสนานกันตามประเพณีสงกรานต์ ในภาพ ออท.ธานี และ ภริยา คุณชลทิพย์ แสงรัตน์ พร้อมส่วนหนึ่งของข้าราชการและ เจ้าหน้าที่ใน สอท. ขณะสนุกสนาน กับการรำวงตามประเพณีไทย

@@@………..พระธรรมพัชรญาณมุนี หรือ พระอาจารย์สยสาโร จะแสดงพระธรรมเทศนา ณ สถานเอกอัครราชทูต (สอท.) กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. – 1024 Wisconsin Ave., N.W. Washington, D.C. 2007 ชั้น 1 ในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 11.00-12.00 น. มีที่นั่งจำกัด 100 กรุณาจองที่ได้ที่ โทร.202-684-8493 หรือแสกนคิวอาร์โค้ดเพื่อลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมฟังพระธรรมเทศนา อีเมล: [email protected]. ไลน์ @thaiembdc

@@@………… เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 พลเรือเอกพิเชฐ ตานะเศรษฐ, อดีตผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เป็นประธานในมติที่ประชุมคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ครั้งที่ 3/2567 จัดขึ้น ณ ห้องประชุม บจธ. ชั้น 6 อาคาร เบญจสิริ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก พญาไท กรุงเทพมหานคร ในการประชุมครั้งนี้เกี่ยวข้องกับคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ -รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาส 2 (1 มกราคม – 31 มีนาคม 2567) -รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567) ในภาพ-ภาพแรก-พลเรือเอกพิเชฐ ตานะเศรษฐ, อดีตผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เป็นประธานในมติที่ประชุม ภาพ-ถัดไป ส่วนหนึ่งของสมาชิกและคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ถ่ายภาพด้วยกัน

@@@……… .สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ประกอบพิธีสมรสพระราชทาน ระหว่าง ร.อ.หญิง สิรดา สายเพ็ชร บุตรี พล.อ.ปรีชา+ คุณลออตา สายเพ็ชร กับ พ.ต.ปวริศร์ โยธาประเสริฐ บุตร ภก.รังสรรค์ -ภญ.อภิชญา โยธาประเสริฐ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อเป็นเกียรติแก่คู่สมรส พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล มีความยินดีขอเรียนเชิญร่วมงานเลี้ยงฉลองสมรสพระราชทาน ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กทม. ในวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2567 ในภาพ พลตรีหญิงขนบศรี เกษร ( คนแรกทางซ้าย ) ศิษย์เก่า Fort Lee, Petersburg รัฐเวอร์จิเนีย ถ่ายกับคู่บาว-สาว พ.ต.ปวริศร์ โยธาประเสริฐ + ร.อ.หญิง สิรดา สายเพ็ชร พร้อมสมาชิกในครอบครัวคู่บ่าว-สาว.

@@@………เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 กงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก สมใจ ตะเภาพงษ์ ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมศิลปากรโดยนายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากรกับพิพิธภัณฑ์ The Met โดยนาย Max Hollein ผู้อำนวยการ/ประธานกรรมการบริหารพิพิธภัณฑ์ฯ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างทั้งสองหน่วยงาน ซึ่งการลงนามดังกล่าวได้จัดขึ้นที่พิพิธภัณฑ์ The Met นครนิวยอร์ก โดยมีผู้อำนวยการนิตยา กนกมงคล สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เป็นผู้แทนอธิบดีกรมศิลปากร และมีหัวหน้าสำนักงาน/ผู้แทนหน่วยงานทีมประเทศไทยและคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ สื่อมวลชนไทยท้องถิ่น พร้อมทั้งแขกและสื่อมวลชนของพิพิธภัณฑ์ฯ เข้าร่วมในบรรยากาศที่อบอุ่น ในพิธีดังกล่าว กงสุลใหญ่สมใจฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีต่อความสำเร็จของการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างหน่วยงานทั้งสองแห่งที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาในฐานะพันธมิตรและหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่ดีในทุกมิติ รวมถึงด้านศิลปวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระดับประชาชน ซึ่งช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติด้วย นอกจากนี้ ในช่วงวันที่ 24-25 เมษายน 2567 สถานกงสุลใหญ่ฯ ยังได้ประสานงานและอำนวยความสะดวกให้ผู้อำนวยการนิตยาฯ ผู้เชี่ยวชาญจากกรมศิลปากร พบหารือกับผู้แทนพิพิธภัณฑ์ฯ เกี่ยวกับพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจดังกล่าวและการเตรียมการส่งมอบโบราณวัตถุ 2 รายการที่พิพิธภัณฑ์ฯ จะส่งคืนให้ประเทศไทย ซึ่งทั้งสองรายการได้รับการนำมาจัดแสดงภายในพิธีข้างต้นด้วย

@@@………เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 กงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก สมใจ ตะเภาพงษ์ พร้อมผู้อำนวยการนิตยา กนกมงคล สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร และข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Matthew Bogdanos หัวหน้าหน่วยปราบปรามการค้าโบราณวัตถุผิดกฎหมายของสำนักงานอัยการเขตนิวยอร์ก โดยได้หารือเกี่ยวกับการประสานความร่วมมือระหว่างส่วนราชการไทยกับสำนักงานอัยการฯ ในหลักการกรณีการส่งกลับโบราณวัตถุที่ฝ่ายสหรัฐฯ พบว่าถูกลักลอบนำออกมาจากประเทศไทย

@@@………เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2567 กงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์กสมใจ ตะเภาพงษ์ได้มอบหมายให้รองกงสุลใหญ่จีระพร จีระนันทกิจและรองกงสุลจิตติยา บอยด์เป็นผู้แทนไปร่วมงานนมัสการปีใหม่ไทยที่คริสตจักรชาวไทยนิวยอร์กจัดขึ้นในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2567 ภายในงาน พี่น้องชุมชนไทยได้มีส่วนร่วมในการนมัสการ ขบวนแห่กลองยาว และพิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่น นอกจากนี้ ยังมีการแสดงทางวัฒนธรรมไทยที่สวยงาม ถือเป็นการสืบสานรักษาประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของประเทศไทย รวมถึงเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่น่าประทับใจของชุมชนไทยด้วย ยังมีแขกสำคัญที่มาร่วมแสดงความยินดีจาก หน่วยงาน Republican Mr. Justin Tubiolo มาร่วมงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยในครั้งนี้

@@@………เมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 กงสุลอธิคม แดงพันธ์ ได้รับมอบหมายจากกงสุลใหญ่สมใจ ตะเภาพงษ์ เป็นผู้แทนกล่าวสวัสดีปีใหม่ไทยในงานฉลองประเพณีสงกรานต์ ซึ่งจัดโดยนาย Donovan Richards ประธานเขตควีนส์ นครนิวยอร์ก ร่วมกับพี่น้องชุมชนไทยและหน่วยงานท้องถิ่น โดยในงานดังกล่าว มีกิจกรรมการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ การมอบเกียรติบัตรให้แก่บุคคลและองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ให้กับเขตควีนส์ และการแสดงทางวัฒนธรรมไทยในบรรยากาศที่อบอุ่นและสนุกสนาน ซึ่งสะท้อนความสามัคคีกลมเกลียวของชุมชนไทย-อเมริกันในฐานะส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของสังคมพหุวัฒนธรรมของเขตควีนส์ได้อย่างงดงาม

@@@………เมื่อวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2567 คุณอนุรัตน์ ไชยเขต (เชฟบาส) คุณณรัตน์จิรา กุญชเดชจิรวัฒน์ (ไรอัน) ทำบุญเปิดร้าน ณ รัตน์  เลขที่ 8608 Whitney Ave, Elmhurst NY 11373 อย่างเป็นทางการ โดยนิมนต์ พระครูวิทูรธรรมประกาศ เจ้าอาวาส วัดพุทธไทยถาวรวนาราม พร้อมคณะสงฆ์ และ คณะสงฆ์วัดอุษาพุฒยาราม บรองซ์ นครนิวยอร์ค มาสวดเจริญพระพุทธมนต์ ทำพิธีเปิดร้านเพื่อความเป็นสิริมงคล ในการนี้ นาวาอากาศเอก เอกเทวัญ มะโนวงศ์ ที่ปรึกษาทางทหารประจำคณะผู้แทนถาวรไทย ประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ค กงสุล อธิคม แดงพันธ์ พร้อมผู้ใหญ่ที่เคารพ เพื่อน ๆ กัลยาณมิตร มาร่วมงานบุญและแสดงความยินดี ณ รัตน์ เป็นร้านไทยร้านเดียวในนิวยอร์ค ที่กล้าทำบุฟเฟต์ ทั้งอาหารไทยและชูชิให้ทุกท่านได้ลิ้มลอง ซัมเมอร์จะมีหมูกะทะเพิ่มให้ในบุฟเฟต์ในราคาเดิมด้วยไม่ต้องจ่ายเพิ่ม ฟรีโซดาและขนมพร้อมไอศรีม แนะนำจองโต๊ะเพื่อหลีกเลี่ยงการรอโต๊ะนาน เบอร์โทรศัพท์ +1 (929) 949-5459, +1 (929) 895-4145

@@@………เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2567 นางฆฏนาวดี กัลยาณมิตร กงสุลใหญ่ นางนาฎนภางค์ ดำรงสุนทรชัย รองกงสุลใหญ่ และนางอุราสี ถิรตั้งเสถียร เจิง กงสุล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ ได้เข้าร่วมการประชุมพิธีเตรียมงานวางศิลาฤกษ์อุโบสถ วัดธัมมารามฯ  โดยมีพระมหาสำเริง อาภสฺสโร (ป.ธ.๙) ประธานสงฆ์วัดธัมมาราม เป็นประธานการประชุม ในโอกาสเดียวกัน ยังได้หารือเตรียมการพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2567 ด้วย

ทั้งนี้ งานดังกล่าว จะมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 6 มิถุนายน 2567 ณ วัดธัมมาราม นครชิคาโก ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ จะประชาสัมพันธ์รายละเอียดมาต่อไป 

@@@…….…เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2567 วัดไทย ลอสแองเจลิส ได้เป็นสนามสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมตรี-โท-เอก มีทั้งพระ สามเณรและฆราวาสเข้าสอบ ผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้ว ฆราวาสผู้เข้าสอบนักธรรม และ พระสงฆ์ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกด้วยกัน

@@@………..ในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่ เวลา 10.00 น. คณะกรรมการวัดไทยลอส แองเจลิส จัดทำบุญฉลอง100 ปี ชาตกาล “หลวงเตี่ย” พระธรรมราชานุวัตร อดีตเจ้าอาวาสวัดไทยลอสแองเจลิส รูปที่ 3 ทางวัดจึงขออนุโมทนาบุญและเชิญร่วมบุญโรงทานในงานฉลอง 100 ปี ชาตกาล “หลวงเตี่ย”ครั้งนี้ด้วย โดยขณะนี้สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส• บริการแพนงหมู+ข้าวสวย 2. มูลนิธิธารน้ำใจฯ• บริการน้ำแข็งใส, 3.ไทยนิวเยียร์เฟสติวัล• บริการ แกงส้มกุ้ง+ข้าวสวย,4. สภาสตรีไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้• บริการ ไก่ทอด+ข้าวเหนียว, 5. คุณสลิ่ม อิ่มใจ• บริการ ซาหริ่ม,6. ร้าน Jasmine Thai Noodle..• บริการ ขนมจีน+แกงเขียวหวานไก่และข้าวเหนียวทุเรียน,7. สภาหอการค้าไทยฯ• บริการ ผัดหมี่สีชมพู ,8. สภาไทยทาวน์ฯ • บริการ ผัดซีอิ๊วหมู,9. สมาคมนวดไทยและสปา • ข้าวกระเพราไก่+ไข่ดาว,10. สมาคมไทยปักษ์ใต้…• แกงเหลืองปลา และแกงไตปลา,11. สมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้• บริการ ไข่หงส์,12. สมาคมอีสาน• บริการ ส้มตำเลิศรส, 13. ร้านลำขนาด (บันลือ สอนบาลี)• บริการ ไก่คั่ว+ข้าวมันกระบี่ และไก่ทอดหาดใหญ่ ,14. Luv2eat & Noree Thai • บริการ ผัดฝักทองใส่ใข่ และ.ผัดพริกสดหมูแดง,15. ชมรมผู้ปกครองนักเรียนวัดไทยฯ• บริการ รวมมิตร,16. สมาคมพยาบาลไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้• บริการ ต้มแซบซี่โครงหมูอ่อน,17. ร้านอาหาร “จิตลดา”• บริการ คั่วกลิ้ง,18. คณะมิตรในบุญ• บริการ หมี่คลุก+น้ำลำไย และข้าวเหนียวมะม่วง,19. คุณมารศรี ติลกมนกุล • บริการ ก๋วยเตี๋ยว,20. คุณณัฐฐา เล็งศรีชะเอม• บริการ ก๋วยเตี๋ยว และ21. คุณเล็ก เพ็ญกุล• บริการ หอยทอด

@@@……..….ดร.กนกวรรณ รอดโฉม พร้อมด้วยคุณยุพินพักตร์ เตโชภาส (ไอด้า),คุณวรรณา โคตรอาษา (ติ๋ม) และคุณทัศนียา ทรรพวสุ (แทซซี่)ได้นิมนต์ พระครูวิเทศกัลยาณธรรม,ดร. เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ พร้อมพระครูเจติยธรรมวิเทศ ไปฉันเพลที่ร้าน House Of Pies เมือง Hollywood และในโอกาสเดียวกัน ได้ถวายเงินที่ประมูลพระทองคำ (ค่าเสาไฟฟ้า) เป็นจำนวนเงิน $30,000.- ของคุณเล็ก-กาญจนา ทองทิพย์ และของคุณติ๋ม-วรรณา โครตอาษา ในวันนั้นด้วย สรุปยอดรายรับจากงานประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 เดือนเมษายน พ.ศ. 2567 เป็นจำนวนเงิน $115,530.-เป็นประธานจัดงานสงกรานต์ ดร.กนกวรรณ รอดโฉม ประธานจัดงานทำบุญอายุวัฒนมงคล พระครูวิเทศกัลยาณธรรม พร้อมด้วยญาติมิตร ญาติธรรม ขอให้มีความสุขความเจริญ ในชีวิต หน้าที่ การงาน

@@@………….โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ให้กับชุมชนไทยในสหรัฐอเมริกา เปิดสอนอาทิตย์แรก วันอาทิตย์ที่ 28 เม.ย. 2567 เวลา 13.00-14.00 น.ที่บริเวณหน้าห้องฉัน ศาลาพระธรรมราชานุวัตร วัดไทยแอลเอ สอนทำ”วุ้นดอกไม้” โดยวิทยากร ครูทิพย์ -วรินทร์ทิพย์ แจ้งดี อดีตนายกสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ ได้รับการสนับสนุนโครงการจาก สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอส แอนเจลิส และ สภาไทยทาวน์ ลอส แอนเจลิส โดย กงสุลใหญ่ฯ ต่อ ศรลัมพ์ และภริยาคุณสิริกมล ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ร่วมกับ โอภาส มะลิพันธุ์ นายกสภาไทยทาวน์ฯ และ กงสุลสพีร์ภากรณณ์ (สุ ) เนียมใย กงสุลแผนกชุมชนไทยและการเมือง ร่วมให้การดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม ซึ่งกำหนดรายการละ 20 คน สำหรับอาทิตยที่ 5 พ.ค. ศกนี้ จะสอนทำขนมมันสำปะหลัง อาทิตย์ที่ 12 พ.ค. ศกนี้ สอนทำปอเปี๊ยะทอด ทั้งสองรายการนี้สอนโดย ครูยุพดี เข็มทอง อาทิตย์ที่ 19 พ.ค.ศกนี้ สอนทำขนมเม็ดขนุน และ อาทิตย์ที่ 26 พ.ค. สอนทำขนมบัวหิมะ ทั้งสองรายการสอนโดย ครูวรินทร์ทิพย์ แจ้งดี ส่วนในเดือน มิ.ย.2567 ทั้ง 4 อาทิตย์จะเป็นการสอน การตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น โดย ครูวรินทร์ทิพย์ แจ้งดี ทุกรายการที่เปิดอบรม ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย มีผู้ลงทะเบียนเต็มตามจำนวนแล้วทุกรายการ เพื่อนชาวไทยที่สนใจ ต้องรอสมัครในรอบต่อไป

@@@……… .เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2567 นายต่อ ศรลัมพ์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส พร้อมด้วยนางสิริกมล ศรลัมพ์ ภริยา เปิดบ้านพักต้อนรับคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย UCLA และ UCI นำทีมโดยอาจารย์ เจนจิต กสิกิจธำรง อาจารย์ภาควิชาภาษาไทยมหาวิทยาลัย UCLA เข้าร่วมกิจกรรม Thai Dessert Workshop ซึ่งเป็นกิจกรรมสาธิตการทำขนมไทย ได้แก่ ขนมครก ขนมเม็ดขนุน และขนมต้ม โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมประมาณ 40 คน สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เชิญคุณรุจิราภา พัฒนะ (ผิงผิง) เจ้าของร้านขายขนมครกสูตรโบราณ “ร้านแม่ติ๋ง” ซึ่งเป็นร้านเก่าแก่ในแอลเอที่เปิดมานานกว่า 10 ปี มาร่วมสาธิตการทำขนมครกในครั้งนี้ ในส่วนขนมต้มและขนมเม็ดขนุนสาธิตโดยเชพประจำบ้านพักกงสุลใหญ่ฯ และยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มาร่วมกิจกรรม Thai Dessert Workshop ได้มีโอกาสลงมือทำขนมครก ขนมเม็ดขนุน และขนมต้มด้วยตัวเองด้วย การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสมาคมนักศึกษาไทยแห่ง UCLA และ UCI ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้แก่นักศึกษาที่มีความสนใจ รวมทั้งได้รับการสนับสนุนวัตถุดิบการทำขนมดังกล่าวจากบริษัท Sun Lee ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนไทยผู้ผลิต นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปของไทยและเอเชียชั้นนำในสหรัฐฯ กิจกรรม Thai Dessert Workshop เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมความนิยมอาหารไทยในกลุ่มคนรุ่นใหม่ Gen-Z ในสหรัฐฯ ซึ่งเป็นกลุ่มตลาดที่มีศักยภาพในการเติบโตต่อไปในอนาคต อันเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนโครงการครัวไทยสู่ครัวโลกอีกด้วย

@@@………ในเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ อาจารย์ ประสาทพงษ์ ปั้นสวย พร้อมด้วยคุณดาเรศ ลี คุณกฤษมา เจือศรีกุล ร่วมกันจัดงานฉลองสงกรานต์กับบรรดาลูกหลานพระเจ้าที่ First Thai Presbyterian Church เมืองซานโฮเซ่ ต่างชุ่มฉ่ำเปียกปอนไปตามๆกัน

@@@………. ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 คุณเสาวลักษณ์ หาญยุทธและคุณมาร์เซโร่ โคล่า พร้อม ครอบครัว มาทำบุญถวายภัตตาหารเพลและสังฆทานบำรุงวัดไชยมงคล เมืองแฟร์ฟิลด์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ก่อนจะเดินทางกลับประเทศอิตาลี ทางคณะสงฆ์วัดไชยมงคล ขออนุโมทนาแก่ญาติโยมด้วย

@@@………..วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 คุณพ่อพรหมมา, คุณแม่ปั๋น ไชยแก้ว โยมบิดามารดา ได้มีโอกาสมาเยี่ยมพระมหาเกษตร ไชยแก้ว (ปญฺญาทีโป) เจ้าอาวาสวัดไชยมงคล เมืองแฟร์ฟิลด์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งเป็นพระลูกชายที่พำนักอยู่สหรัฐอเมริกา

@@@………..คุณพ่ออุทัย มาลยาภรณ์ บิดาของสามใบเถา กรเอก,จุฑารัตน์,ชุติมา มาลยาภรณ์ ไปร่วมจัดงานสงกรานต์ ผู้สูงวัย (สว.) ที่หมู่บ้านชาวฟ้า เมืองพิษณุโลก แล้วยังถือโอกาสโชว์เพลงเร้าใจให้เหล่าสาวๆสว.ในงานด้วย

@@@……… .ผ่านมาแล้ว 50 ปี ต้นไม้นี้สูงใหญ่ ชีวิตของชาวซาน ฟรานฯ เบย์แอเรีย ที่เคยหลอมรวมกันมาหลายๆคนเกื้อหนุนรวมพลังกันสร้างศูนย์เด็กกำพร้าที่พังงา หลายๆคนหมดลมร่วงหล่นราวกับใบไม้อย่าง พี่ชัย-พี่น้อย บุญศิริ โดนอม- บัญชาชาติ จักรศรีพร- บัญชา-พรรณทิพย์ นรพัลลพ- สุนีย์ ยัง- เรืองนาม พงษ์กลัด- เซี้ยง- พัฒนชัย วุฒิกุล- กาญจนา วิรัทธิโกวิท- สำรวย ธรรมสาคร- โชคชัย พลสิทธิ์- เสรี-สมศรี แสงนวรัตน์- พัชรินทร์ ละอองสุวรรณ- บุญรวย ชมนารถ- ประคอง มั่นแน่- บรรจง-สุมล ทรัพย์สิ และ สุธรรม ส่งศิริ ณ นาทีนี้พวกเราต้องร่วมกันขอไว้อาลัยต่อเพื่อนที่จากไป ไม่รู้ว่าใครจะเป็นรายต่อไป และนี่คือภาพ MASTERPIECE ของชาวซานฟรานฯ

@@@……………เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 กงสุลใหญ่นิวยอร์ก สมใจ ตะเภาพงษ์ ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมศิลปากรโดยนายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร กับพิพิธภัณฑ์ The Met โดยนาย Max Hollein ผู้อำนวยการ/ประธานกรรมการบริหารพิพิธภัณฑ์ฯ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างทั้งสองหน่วยงาน ซึ่งการลงนามดังกล่าวได้จัดขึ้นที่พิพิธภัณฑ์ The Met นครนิวยอร์ก โดยมีผู้อำนวยการ นิตยา กนกมงคล สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เป็นผู้แทนอธิบดีกรมศิลปากร และมีหัวหน้าสำนักงาน/ผู้แทนหน่วยงานทีมประเทศไทยและคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ สื่อมวลชนไทยท้องถิ่น พร้อมทั้งแขกและสื่อมวลชนของพิพิธภัณฑ์ฯ เข้าร่วมในบรรยากาศที่อบอุ่น ในพิธีดังกล่าว กสญ.สมใจฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีต่อความสำเร็จในการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างหน่วยงานทั้งสองแห่ง ซึ่งสะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาในฐานะพันธมิตรและหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่ดีในทุกมิติ รวมถึงด้านศิลปะวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระดับประชาชน ซึ่งช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติด้วย

@@@…………ในวันที่ 25 เมษายน 2567 กงสุลใหญ่นิวยอร์ก สมใจ ตะเภาพงษ์ ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามและรับมอบประติมากรรมสำริด สองชิ้น ที่ถูกลักลอบนำออกนอกมาจากประเทศไทยโดยผิดกฎหมาย และบัดนี้ได้กลับคืนมายังเจ้าของคือประเทศไทย อย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้ว หลังเสร็จพิธี กสญ.สมใจ ตะเภาพงษ์ ( ที่ 4 จากซ้าย ) กับส่วนหนึ่งของผู้ร่วมในพิธีรับมอบประติมากรรมสำริด ถ่ายภาพด้วยกันเป็นที่ระลึก

@@@………… ในที่ 25 เมษายน 2567 หลังเสร็จพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมศิลปากรแห่งประเทศไทย กับประธานกรรมการบริหารพิพิธภัณฑ์The Met แห่งนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา โดยฝ่ายประเทศไทยประกอบ นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร,ผู้อำนวยการ นิตยา กนกมงคล สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เป็นผู้แทนอธิบดีกรมศิลปากร ,หัวหน้าสำนักงาน/ผู้แทนหน่วยงานทีมประเทศไทยและคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ พร้อมสื่อมวลชนไทยท้องถิ่น กสญ.สมใจ ตะเภาพงษ์ ถ่ายภาพกับสองประติมากรรมสำริด สองชิ้น ซึ่งจะนำกลับสู่ประเทศไทยต่อไปในเร็ว ๆ นี้

@@@……….. ในวันที่ 28 เมษายน 2567 ชมนุมชาวไทยในนครบอสตัน,รัฐแมสซาซูเซตต์ จัดงานสงกรานต์ขึ้นที่วัดนวมินทราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ เคมบริดจ์ เมืองบอสตัน ในโอกาสนี้ กสญ.นิวยอร์ก สมใจ ตะเภาพงษ์ ได้ร่วมในขบวนพาเหรดจากนิวยอร์ก ด้วย ในภาพ กสญ.สมใจ ตะเภาพงษ์ ( ยืนกลาง ) ในงานสงกรานต์ที่วัดนวมินทราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ ในปีนี้มีประชาชนต่างชาติต่างภาษาทั่วสารทิศไปร่วมสนุกฉลองเทศกาลสงกรานต์อย่างล้นหลามทีเดียว

@@@……….ในเทศกาลฉลองวันสงกรานต์ ในวันที่ 28 เมษายน ศกนี้ ที่วัดนวมินทราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ เคมบริดจ์ เมืองบอสตัน จัดได้อย่างยิ่งใหญ่อลังการมาก มีรถตุ๊ก ๆ ให้ผู้เที่ยวชมงานนั่งเล่นฟรี ชิล ๆ ด้วย ปีนี้ทางชมรมชาวไทยในนครนิวยอร์ก ส่งคนสวยที่น่ารักอย่าง ซารา ฮิลานี ไปแสดงโชว์บนเวที แถมยังมีสาวสวยอีกคน จอย ฮิลานี ไปเป็นคนขับรถตุ๊ก ๆ แค่นั้นยังไม่พอส่งกระเป๋ารถตุ๊ก ๆ ผู้ที่คุ้นหน้าคุ้นตาอย่าง นิรมล ศิริวงศ์ ซุกเคอร์ มาแจมเป็นกระเป๋า ด้วย เพิ่มสีสันสนุกสนานกันเต็มคาราเบล ทีเดียว

@@@…………การเฉลิมฉลองสงกรานต์ประจำปีนี้ ในนครนิวยอร์กยังไม่สิ้นสุด เมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 สังคมชาวไทยและต่างชาติในเขตควีน ซึ่งเป็นเขตมีพื้นที่ใหญ่ที่สุดของนครนิวยอร์ก ได้จัดฉลองเทศกาลสงกรานต์ขึ้นที่ Queen Borough Hall นิวยอร์ก โดยมีประธานเขต ( Borough President) ,นาย Donovan Richerds Jr. ( ที่ 7 จากซ้าย ) เป็นประธานเปิดงาน พร้อมขึ้นมอบวุฒิบัตรชื่นชม แก่ชมรมอนุรักษ์รำไทย และผู้นำชุมชนไทย ยุทธนา ลิ้มเลิศวาที หรือ หมู นาบอน (ที่ 8 จากซ้าย) ขอขอบคุณที่หน่วยงานราชการภาครัฐของนครนิวยอร์กเห็นความสำคัญของงานและสนับสนุนชุมชนไทยนิวยอร์ก มา ณที่นี้ด้วย