@@@……….ก่อนที่ ออท.ธานี แสงรัตน์ จะเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ ณ กรุงโชล สาธารณรัฐเกาหลี ท่านทูตได้ทำหนังสือนิมมนต์ พระอาจารย์ชยสาโร ไปแสดงธรรม ณ สถานเอกอัครราชทูต(สอท.) ณ กรุงงวอชิงตัน ดี.ซี. ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ สถาปนาขึ้นเป็น พระพรหมพัชรญาณมุนี ขณะจำวัดที่วัดย่านปริมลฑลกรุง วอชิงตัน ดี.ซี. ในวันที่ 15 พ.ค. 2567 ทาง สอท. ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ได้นิมนต์พระพรหมพัชรญาณมุนี (พระอาจารย์ชยสาโร) ไปแสดงธรรมภายใต้หัวข้อ Mindfulness and the Search for Happiness and Peace ที่อาคารรัฐสภา Rayburn ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมร่วมกับ US-Thai Alliance Caucus ครั้งที่ 2 โดยมี สส. Nicole Malliotakis (R-NY)สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ และสมาชิก US-Thai Alliance Caucus รวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐสภาสหรัฐฯเข้าร่วม ในโอกาสนี้ พระพรหมพัชรญาณมุนีได้สอนเรื่อง (1) ความสงบ (peace) ซึ่งเปราะบางและไม่สามารถคาดการณ์ได้ ความสงบจึงมักหายไปได้ง่าย ดังนั้น การฝึกตนให้มีความสามารถในการสร้างความสงบให้กลับขึ้นมาใหม่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญโดยแท้ (2) การถือศีล 5 ในศาสนาพุทธ ซึ่งเป็นการฝึกตน (undertaking) ให้มีความประพฤติที่ดีและไม่ทำร้ายผู้อื่น ถือเป็นการให้ความเมตตาที่ยิ่งใหญ่ต่อผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน ซึ่งจะช่วยให้ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข นอกจากนี้ พระพรหมพัชรญาณมุนี ยังได้กล่าวถึงการฝึกสัมมาสติ (mindfulness) โดยการนั่งสมาธิ ซึ่งจะช่วยให้อยู่กับปัจจุบัน และสามารถจัดการกับสิ่งต่าง ๆ ที่ทำให้จิตใจไม่ไขว้เขว (distraction) ไปกับความทุกข์หรือความกังวล ด้วยจิตใจที่แน่วแน่และชาญฉลาด

@@@………. …ภาพบนแรก -เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2567 นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซลได้พบหารือกับนายยาง แจ-ซาง ประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งนครปูซาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารหอการค้าฯ และผู้บริหารสมาคมการค้าระหว่างประเทศแห่งสาธารณรัฐเกาหลี สาขานครปูซาน เพื่อดึงดูดการค้าการลงทุนจากนครปูซานสู่ประเทศไทย ในฐานะที่นครปูซานเป็นเมืองเศรษฐกิจอันดับ2 ของสาธารณรัฐเกาหลี รองจากกรุงโซล และเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์แห่งภูมิภาค ออท.ธานี ได้กล่าวถึงจุดแข็งและนโยบายเศรษฐกิจที่สำคัญของรัฐบาลไทย อาทิ วิสัยทัศน์ IGNITE THAILAND การลงทุนใน EEC โครงการ Landbridge และความคืบหน้าของการจัดทำความตกลงการค้าเสรีทวิภาคีไทย-เกาหลีใต้ รวมทั้งเชิญชวนคณะนักธุรกิจจากนครปูซานเดินทางไปสำรวจโอกาสทางธุรกิจที่ไทยในโอกาสนี้ด้วย…. ภาพบนถัดไป-ในวันที่ 15 พ.ค. 2567 ออท.ธานี แสงรัตน์ ได้พบหารือกับ นส.ปรียานุช ทิพยะวัฒน์ ( ที่ 4 จากซ้าย) รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) และคณะในโอกาสที่เดินทางมาสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อเข้าร่วมการประชุม Asia-Pacific Food Regulatory Authority Summit (APFRAS) 2024 ซึ่งเป็นการประชุมของหน่วยงานด้านกฎระเบียบด้านความปลอดภัยอาหาร ในโอกาสนี้ ออท.ธานีได้หารือกับคณะเกี่ยวกับศักยภาพของสินค้าเกษตรไทยในสาธารณรัฐเกาหลี การเปิดตลาดสินค้าใหม่ และโอกาสการนำสินค้าเกษตรไทยมาเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในสาธารณรัฐเกาหลีผ่านงานเทศกาลต่าง ๆ ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ จะจัดขึ้นในปีนี้…ภาพล่างแรก-..ในวันที่ 14 พ.ค. 2567 ออท.ธานี แสงรัตน์ ได้พบหารือกับนายโช อุก-ดง( ที่ 4 จากซ้าย) รองประธาน (ตลาดเอเชียแปซิฟิก) บริษัท LS ELECTRIC เพื่อสำรวจโอกาสสำหรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในไทย โดยนายโชฯ ได้แจ้งความสนใจของบริษัทฯ ที่จะริเริ่มธุรกิจในไทยในสาขาระบบกระจายไฟฟ้า ระบบกักเก็บพลังงาน และระบบอัตโนมัติ ต่อยอดจากธุรกิจระบบอาณัติสัญญาณรถไฟที่ LS ELECTRIC ดำเนินอยู่แล้วในประเทศไทยมาเป็นเวลากว่า 20 ปี ในโอกาสนี้ ออท.ธานี ได้แสดงความพร้อมที่จะช่วยประสานงานเชื่อม โยง LS ELECTRIC กับบริษัทไทยที่สนใจเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบพลังงานสะอาดในไทยต่อไป….ภาพล่างถัดไป…ถึงกรุงโชล ไม่กี่วัน ในวันที่ 8 พ.ค. ศกนี้ ออท.ธานี แสงรัตน์ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการ 2024 Bio Korea Exhibition ซึ่งเป็นการรวมตัวของบริษัทนานาชาติในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเจรจาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ชักจูงการลงทุนสู่บริษัท ในโอกาสนั้น ออท.ธานี ได้สนทนากับบริษัท Clinsearch Services ซึ่งเป็นผู้ประกอบ การสตาร์ทอัพไทยจากโครงการศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ให้บริการสนับสนุนการทดลองทางคลินิกและประสงค์จะขยายความร่วมมือกับโรงพยาบาลในเกาหลีใต้ นอกจากนี้ ออท.ธานีได้พบหารือกับนาย Marc Elrich, County Executive ของ Montgomery County และนาง Judy Costello ผู้จัดการฝ่าย Special Projects ของ Montgomery County, Maryland เกี่ยวกับแผนการสร้างความเป็นหุ้นส่วนของสตาร์ทอัพไทยกับ Montgomery County ตลอดจนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทั้งสตาร์ทอัพไทยและสหรัฐฯ ในนิทรรศการสตาร์ทอัพต่าง ๆ ของเกาหลีใต้ เช่น Next Rise 2024 เดือน มิ.ย. นี้ และ COMEUP2024 เดือน พ.ย. นี้

@@@………. เมื่อวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2567 ระหว่างเวลา 11.00 – 16.30 น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน ได้เข้าร่วมจัดงาน Diplomatic Bazaar ครั้งที่ 2 ณ ศาลาว่าการเมือง Gentofte จัดโดยกลุ่มคู่สมรสเอกอัครราชทูตในกรุงโคเปนเฮเกน ภายในงานมีการออกร้านของสถานเอกอัครราชทูตต่าง ๆ จาก 25 ประเทศ ในโอกาสดังกล่าว นางศิริลักษณ์ นิยม เอกอัครราชทูต และนายธีรกุล นิยม คู่สมรส ได้ให้การต้อนรับนาย Michael Fenger นายกเทศมนตรีเมือง Gentofte ซึ่งมาเยี่ยมบูธไทย ซึ่งมีการจำหน่ายสินค้าหัตถกรรมไทยและอาหารไทย (แกงมัสมั่นไก่) การแจกโบรชัวร์ท่องเที่ยวไทย การเปิดวีดีทัศน์ฉายเกี่ยวกับประเทศไทย ตลอดจนการแสดงนาฏศิลป์ไทยบนเวทีจำนวน 2 ชุด ได้แก่ ฟ้อนขันดอกและระบำกินรีร่อนจากสมาคมรักษ์ไทย รวมถึงมีการมอบของรางวัลจับสลากจากประเทศไทยด้วย โดยรายได้จากการจัดงานจะเก็บรวบรวมนำไปบริจาคให้กับมูลนิธิช่วยเหลือเด็ก (Børnehjælpsdagen) ต่อไป

@@@…………เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 สมาชิกสโมสรวันเกิด จัดงานเลี้ยงฉลองวันเกิดให้แก่สมาชิกที่เกิดเดือนเดียวกันในเดือนพฤษภาคม แต่คนละปี คือคุณวิไลวรรณ วิบุลเคาว์พันธุ์, นพ.ลือชา รัตน์งามลักษณ์ และคุณสมสมัย วนดิลก ( นั่งที่ 4,5&6 จากซ้าย) จัดเลี้ยงฉลองกันที่ร้าน “ไทยคิทเช่น” ในเมืองเซ็นหลุยส์ รัฐมิสซูรี่ ทุกคนดีอกดีใจที่ได้เจอกัน แถมอาหารก็เอร็ดอร่อย ต่างอิ่มหนำสำราญกันทุกคน ในภาพนั่งแถวหน้าอาทิ นพ.ไพรัช วิบุลเคาว์พันธุ์,พญ.ศิริพร กุลกำม์ธร,และ พญ.พรทิพย์ มูลสินทอง ,ยืนอาทิ นพ.ปรีชา เถาว์เจริญ,นพ.พรชัย มูลสินทอง,คุณสุชิน ประไพศิลป์,นพ.สนั่น +คุณเพลินจิตต์ แสงสำราญ,พญ.อุไรวรรณ+ดร.ณรงค์ หอมปลิ้ม,คุณพูนสุข ลิมปตักมงคล,คุณวรรณนี ภิรมย์สุข ,คุณสุนันทา พัธโรพงค์, คุณสุรภี ปาริชาติธนกุล,คุณจริยา เถาว์เจริญ,และ คุณเกศกนก โลพันธุ์ศรี เป็นต้น

@@@………. หลังจากเดินทางกลับถึงเมืองเซ็นต์หลุยส์ รัฐมิสซูรี่ได้ไม่นาน นพ.วีระศักดิ์ แสงรุจี ได้ไปทำบุญ ที่วัดพุทธมณี เมืองอาโนลด์, รัฐมิสซูรี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2567 หลังเสร็จจากการทำบุญแล้วไปทานอาหารด้วยกันกับเพื่อน ๆ จากซ้าย นพ.วีระศักดิ์ แสงรุจี ,นพ.ลือชา +คุณวีรัตน์ รัตน์งามลักษณ์,คุณวิไลวรรณ+น พ ไพรัช วิบุลเคาวพันธ์ และ นพ.พิเชษฐ์ สันติลักขะ เพื่อน ๆต่างดีอกดีใจที่ได้เจอกันและทานอาหารด้วยกันในวันนั้น

@@@……… นพ.ธระ พงษ์ศิริ ได้จากเพื่อน ๆ ไปอย่างสงบเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ด้วยสิริอายุ 82 ปี ครอบครัวและเพื่อน ๆ ไปร่วมทำบุญฟังพระธรรมเทศนา สวดพระอภิธรรม อุทิศส่วนกุศลไปให้ที่วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ระหว่างวันที่ 18,19 &20 พค. 2567 ทราบว่าได้มีพิธีฌาปนกิจไปแล้วตั้งแต่วันที่ 17 พค.ศกนี้ ในภาพเป็นกิจกรรมที่ครอบครัว และเพื่อน ๆไปร่วมทำบุญในวันสวดพระอภิธรรมอุทิศส่วนกุศลไปให้ นพ.ธระ พงษ์ศิริ ที่วัดไทย ดี.ซี. -ภาพแรกบน- สมาชิกในครอบครัวและ ญาติ-มิตร ที่ไปร่วมทำบุญ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี) เจ้าอาวาสวัดไทย ดี.ซี., ภาพบนถัดไป-เพื่อน ๆ ที่ไปร่วมทำบุญ และ แสดงความอาลัย จากซ้าย นพ.วีระศักดิ์ ลิมะวรารัตน์,คุณวุฒิ เอี่ยม, พ.ญ.สาลีวรรณ ลิมะวรารัตน์,พญ.สุวิมล พงษ์ศิริ ( ภรรยาของนพ.ธระ ),พญ.พัชรินทร์+นพ.ไพบูลย์ สุริยจามร….. ภาพแรกล่าง- จากซ้าย คุณมาเรีย จีโรนิโม,คุณวอโรนิค+ แจ๊ค-จักรพงษ์ อภิบุณโยภาส,พญ.จารุรพ +นพ กรีฑา อภิบุญโยภาส,คุณธนิต พงษ์ศิริ(ลูกชาย นพ. ธระ),คุณจุฑามาศ +คุณสมศักดิ์ อรรถเศรษฐ….ภาพล่างถัดไป… จากซ้าย พญ.วินิตา พัธนพันธุ,พญ.พรพิไล บุญนำศิริกิจ,พญ.ดวงเดือน+นพ.สุวัฒน์ ศิลปะสุวรรณ,คุณดาว-ดารณี หิรัญนิรมล ในโอกาสนี้ อุปทูตจุลีพจน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา และ คุณแม่ปาริชาต อิศรางกูร ณ อยุธยา ให้เกียรติไปร่วมพร้อมทำบุญอุทิศให้ผู้วายชยม์ด้วย ถัดไป คุณโสภณ+คุณนก อรพิน

@@@………เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ได้นิมนต์พระพรหมพัชรญาณมุนี (พระอาจารย์ชยสาโร) เป็นวิทยากรในกิจกรรมการสนทนาธรรมถวายพระราชกุศลที่บ้านพักกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ในโอกาสที่ท่านเดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ของสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยมี ดร. สุริยา จินดาวงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน นางสาวสมใจ ตะเภาพงษ์ กงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก หัวหน้าและผู้แทนส่วนราชการไทย และผู้แทนสมาคม/ชมรมไทยในนครนิวยอร์กเข้าร่วมนมัสการและรับฟังธรรม อีกทั้งสถานกงสุลใหญ่ฯ ยังได้ถ่ายทอดสดกิจกรรมผ่านทาง Facebook Live ด้วย

@@@………กระทรวงการต่างประเทศร่วมแสดงความยินดีและเป็นสักขีพยานในพิธีรับมอบโบราณวัตถุ ๒ รายการจากพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิทัน นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา กลับคืนสู่ประเทศไทย

วันนี้ (๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗) นายนิกรเดช พลางกูร อธิบดีกรมสารนิเทศ นางสุพรรณวษา โชติกญาณ ถัง อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย พร้อมด้วยข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศร่วมแสดงความยินดีและเป็นสักขีพยานในพิธีรับมอบโบราณวัตถุ ๒ รายการ ได้แก่ ประติมากรรมสำริดรูปพระศิวะ (The Standing Shiva) หรือ Golden Boy และประติมากรรมรูปสตรีพนมมือ (The Kneeling Female) จากพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิทัน (The Met) สหรัฐอเมริกา กลับคืนสู่ประเทศไทย ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร พิธีรับมอบดังกล่าวมีนางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน พร้อมด้วยนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร H.E. Mr. Robert F. Godec เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย Mr. John Guy ภัณฑารักษ์และผู้แทนพิพิธภัณฑ์ The Met และคณะกรรมการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทย เข้าร่วม โบราณวัตถุทั้งสองรายการเป็นประติมากรรมสำริดที่สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๖- ๑๗ ถูกจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ The Met ซึ่งต่อมาพิพิธภัณฑ์ได้ทราบว่าโบราณวัตถุดังกล่าวถูกลักลอบนำออกจากประเทศไทยโดยผิดกฎหมาย จึงได้ติดต่อเพื่อขอส่งคืนให้แก่ประเทศไทย โดยผ่านการประสานงานของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก และกระทรวงการต่างประเทศได้ร่วมกับกรมศิลปากรในการประสานงานและช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดส่งและรับมอบโบราณวัตถุทั้งสองรายการดังกล่าว

@@@………งาน Dance Parade 2024 18th Annual Dance Parade & Festival เมื่อวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา สมาคม Thai Life New York โดย ดร.ณัฏฐวรรณ สุดบรรทัด (ดร.แพม) นายกสมาคม นำทีมงานและคณะนางรำ คุณสมหมาย ใจจง May Kaidee คุณนิรมล ศิริวงศ์ Zucker คุณภารดี จอย Hilany เพื่อน ๆ น้อง ๆ นางรำประมาณ 20 คน ร่วมรำไทยแต่งกายชุดไทยสวยงาม สร้างประทับใจ ความสุข สนุกสนานกับผู้ชมตลอดระยะทาง เริ่มรำจากถนน 17th. St.& Sixth Avenue สิ้นสุดที่ 4th. Avenue & 8th. Street เริ่มเวลา 12.00 น.ถึง 15.00 น. ได้เชิญคุณวิจิตร กาญจนะวงศ์ หนึ่งในกรรมการวัดวชิรธรรมปทีป ครูกิตติพิชญ์ ฉุ้นประดับ (ครู Gain) ครูอาสาสมัครโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดวชิรธรรมปทีป มาร่วมตีกลองยาว คุณวิชชุกร ปฤชาบุตร (ออ) ช่างภาพกิตติมศักดิ์ คุณวรรณา กิ่งโพยม ผู้สื่อข่าวจากเดลินิวส์ เข้าร่วมงานด้วย

@@@………งาน Dance Parade 2024 18th Annual Dance Parade & Festival เมื่อวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา สมาคม Thai Life New York โดย ดร.ณัฏฐวรรณ สุดบรรทัด นายกสมาคม ได้รับเชิญให้ส่งการแสดงบนเวทีใหญ่ Main Stage ที่ Tompkins Square Park ได้ส่ง ฟ้อนสุโขทัย โดย Sara Hilany ขึ้นแสดงการฟ้อนได้อ่อนช้อย สวยงามเป็นที่ชื่นชอบประทับใจของผู้เข้าชมงาน

@@@………เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2567 สมาคมทักษิณแห่งรัฐนิวยอร์ค นำโดยคุณอดิศักดิ์ วงศ์วรวิทย์ นายกสมาคม คณะกรรมการ สมาชิก และพุทธศาสนิกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดวชิรธรรมปทีป ลองไอส์แลนด์ นครนิวยอร์ค พระกิตติญาณวิเทศ เจ้าอาวาส เป็นประธานสงฆ์ ในภาคเช้ามีพิธีสวดมนต์ทำวัตรเช้า คณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ นั่งสมาธิ พุทธศาสนิกชนร่วมตักบาตร ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ชมการแสดงของคณะครูนักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดวชิรธรรมปทีป ในภาคบ่าย มีการแสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ เจ้าภาพร่วมถวายจตุปัจจัยไทยธรรม เวียนเทียนรอบพระอุโบสถ 3 รอบ ถ่ายภาพหน้าพระอุโบสถ ถวายดอกไม้ ธูป เทียนแด่พระประธานในพระอุโบสถ ท่านเจ้าอาวาสประพรมน้ำพระพุทธมนต์ให้เพื่อความเป็นสิริมงคล

@@@………เวลา 13:30 น.ของวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2567  ที่ Community of Peace เมือง Verginia คณะสงฆ์นำโดยพระครูสิริธรรมวิเทศ เจ้าอาวาส วัดญาณรังษี พระมหากิตติพันธ์ พุทธครุโก เจ้าอาวาส วัดนิโรธรังสี พระสุธรรม ฐิตธัมโม ประธานโครงการเดินเพื่อสันติภาพโลก พร้อมคณะสงฆ์รวม ๑๐ รูป โดยมี Brother Stefarn ให้การต้อนรับ ได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยน Chanting ระหว่าง ศาสนาพุทธ และ ศาสนาคริสต์ จากนั้น คณะสงฆ์ได้พูดถึงวัตถุประสงค์ของโครงการเดินเพื่อสันติภาพโลก เป็นการ เดิน เพื่อส่งสารให้กับผู้พบเห็นได้รู้ว่า “สันติภาพ”สามารถสร้างขึ้นเองได้ จากภายในใจของเราและแผ่ขยายออกไปเป็นวงกว้างจนถึงระดับโลก ทุกคนสามารถสร้างสันติให้เกิดขึ้นได้ด้วยตนเอง และเล่าถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชาซึ่งตรงกับวันนี้ พอดี จากนั้นคณะสงฆ์ได้ตอบคำถามจากผู้เข้าร่วมงาน อาทิเช่น จุดเริ่มต้นของโครงการ เดินไปแล้วสันติภาพจะเกิดได้อย่างไร หลังจากจบโครงการแล้วจะทำอะไรต่อไป ชีวิตประจำวันของพระสงฆ์ทำอะไรบ้าง ถ้าต้องการบวชมีคุณสมบัติอย่างไร หลังบวชแล้ว ต้องฝึกฝนอะไรบ้าง สีของจีวร ที่แตกต่างกันแสดงถึงอะไร ขนาดนั่งสมาธิ เกิดช่องว่างภายใน แล้วจะทำอย่างไรต่อไป ขณะที่โลกกำลังวุ่นวาย และเด็กๆของเรา ได้รับผลกระทบทางคณะสงฆ์จะส่งข้อความใด ให้กับเด็กๆบ้างคณะสงฆ์ได้ตอบคำถามผู้เข้าร่วมงานเป็นเวลาพอสมควร จากนั้น ได้เชิญชวน ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมเดินรณรงค์เพื่อสันติภาพโลก จากนั้นคณะสงฆ์สวดมนต์ให้พรและถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

@@@………เวลา ๑๑.๔๕ น. ของวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ พระมหากิตติพันธ์ พุทฺธครุโก เจ้าอาวาสวัดนิโรธรังสี ตั้งอยู่ 3342 Middle River Rd, Stanardsville, VA 22973 พร้อมคณะศรัทธาญาติโยม ชาวเมืองเวอร์จิเนีย ให้ต้อนรับคณะพระธุดงค์เพื่อสันติภาพโลก มีพระสุธรรม ฐิตธัมโม ปธ.โครงการ และ ประธานสงฆ์วัดอุษาพุฒยาราม นิวยอร์ค นำคณะเดินทางมาถึง เข้ากราบท่านเจ้าอาวาส ตามประเพณีของการเคารพคาราวะ ได้มีโอกาสมาพักจำวัด ๒ คืน วันนี้ทางวัดได้จัดเตรียมภัตตาหาร ถวาย แต่จัดเสนาสนะถวายการต้อนรับตลอดจนเปิดโอกาสให้ทางคณะได้แสดงธรรมเล่าถึงที่มาที่ไปของโครงการ การเดินซึ่งหลาย ๆ คนต่างรอการมาด้วยความตื่นเต้นปิติใจ เพราะทุกๆท่านทราบจากข่าว เรื่องการเดินของพระสุธรรม เมื่อ ๕ ปีที่แล้วในการเดินธุดงค์เพื่อสันติภาพ วันนี้ก็ได้พบคณะ ว่าการเดินส่งเสริมสันติภาพคือเรื่องที่มีพื้นฐานมาจากหลักศีลธรรมด้วยการส่งสันติสุขจากภาพในใจของเราเองส่งออกไปสู่ภายนอกให้ทุก ๆ คนได้รับความเมตตาขยายออกไปก่อให้เกิดสันติภาพให้กับโลก ในการที่ย่างก้าวออกไปตลอดเส้นทางจากนั้นก็ให้พร ผู้ที่มาฟังธรรมต่างปลื้มปิติใจที่ได้พบคณะสงฆ์ที่เสียสละในการออกเดินไปเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา และขอให้บรรลุวัตถุประสงค์และปลอดภัยตลอดเส้นทางสืบต่อไป

@@@ วัดธัมมาราม นครชิคาโก ขอเชิญพุทธศาสนิกชนในนครชิคาโก และเมืองข้างเคียง ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ อุโบสถ(หลังใหม่) ณ วัดธัมมาราม นครชิคาโก วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567ในงานมีพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พิธีแห่ต้นผ้าป่าและถวายต้นผ้าป่ามหามงคล 73 ต้น  พิธีถวายมุทิตาสักการะ อายุวัฒนมงคล 87 ปี เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ และพธีวางศิลาฤกษ์ อุโบสถ วัดธัมมาราม นครชิคาโก เวลา 22.09 น.

@@@ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2567 พระราชธรรมเวที เจ้าอาวาสวัดพุทธรรม และคณะสงฆ์ นำพุทธศาสนิกชนประกอบพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดพุทธธรรม  ในตอนเช้ามีพิธีบำเพ็ญกุศล ทำบตักบาตร สวดมนต์ ไหว้พระ ถวายสังฆทาน สมาทานศีล ภาวนา

@@@เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19  พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. พระมหาสำเริง อาภสฺสโร (ปธ.๙) ประธานสงฆ์วัดธัมมาราม นครชิคาโก และคณะสงฆ์ออกรับบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติฯ วัดธัมมาราม พระมหาพิชิตชัย ปุญฺญชโย เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาภาคบ่ายมีพิธีเวียนเทียน พุทธศาสนิกชนทั้งใกล้ไกล ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เวียนเทียน และปฏิบัติธรรมในช่วงเย็นของวันเดียวกัน

@@@…….…เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2567 สมาคมธรรมศาสตร์แห่งแคลิฟอร์เนียในเครือสมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (TUAA)ทำบุญอุทิศ ส่วนกุศลให้ 3 ปูชนียบุคคลของมหาวิทยาลัยประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์- ผู้ประศาสน์การมหาวิทยาลัย,ศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์- อดีตอธิการบดีและ ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ้งภากรณ์- อดีตอธิการบดีที่วัดป่าธรรมชาติ เมืองลา ปวนเต้ รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐฯ สมาคมฯ จะทำบุญทุกปีในเดือนพฤษภาคมเพราะวันที่ 11 พฤษภาคม เป็นวันเกิดของ ศ.ดร.ปรีดี พนมยงค์ จึงถือโอกาสทำบุญให้ปูชนียบุคคลทั้ง 3 ของธรรมศาสตร์ไปพร้อมกัน

@@@……….. 2…..สภาสตรีไทยฯ จะจัดงาน “ ราตรีศรีสยาม ” ครั้งที่ 3 มีพิธีมอบโล่เกียรติคุณ เพื่อเป็นการขอบคุณแด่ผู้ที่ทำประโยชน์แก่ชุมชนไทยทุกแขนง และรำลึกถึงพระคุณแม่ของแผ่นดิน ในวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2567 การจัดงานครั้งนี้จะเป็นแบบ Sit Down Dinner ณ โรงแรม Hilton Los Angeles/Universal City เลขที่ 555 Universal Hollywood Drive Universal City CA 91608 รายละเอียดเพิ่มเติม จะแจ้งให้ทราบเร็วๆนี้

@@@……..… โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ให้กับชุมชนไทยในสหรัฐฯ เปิดสอนครั้งที่ 4 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00-14.00 น.ที่บริเวณหน้าห้องฉัน ศาลาพระธรรมราชานุวัตร วัดไทยแอลเอ สอนทำ “ขนมเม็ดขนุน” โดยวิทยากร ครูวรินทร์ทิพย์ แจ้งดี สำหรับอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2567 จะสอนทำ “ขนมบัวหิมะ” อันเป็นอาทิตย์สุดท้ายของการสอนการทำอาหารและขนมไทยในเดือน มิถุนายน 2567 ทั้ง 4 อาทิตย์ในเวลาเดียวกัน จะเป็นการสอน การตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้นโดยครูวรินทร์ทิพย์ แจ้งดี ผู้ที่สนใจสามารถ Walk in เข้ามาร่วมกิจกรรมได้ ในวันอบรมดังกล่าว โครงการฯ นี้ได้รับการสนับสนุนจาก สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอส แอนเจลิส และ สภาไทยทาวน์ ลอส แอนเจลิส

@@@…………มูลนิธิแองเจิ้ล วิงส์ ของปุ๋ย ภรณ์ทิพย์ ไซมอน มอบทุนแก่นักเรียน-นักศึกษาไทย/อเมริกันในปีนี้เปิดรับสมัครผู้ต้องการทุนถึงวันที่ื14 มิถุนายน 2024 กริกใบสมัครได้ (The 2024 Angels Wings Thai Scholarship, U.S. initiative is now open Applications will be due on June 14, 2024. *** Please click link below to apply *** https://www.angelswingsfoundation.org/application ในภาพ-ปุ๋ย ไซมอน และกงสุลใหญ่ต่อ ศรลัมพ์ในวันมอบทุนการศึกษาปี 2023 ให้กับนักเรียน/นักศึกษาผู้ได้รับการพิจารณา

@@@……….. ..เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2024 กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ออกประกาศเตือนให้กลุ่มหลากหลายทางเพศ แอลจีบีทีคิวไอ พลัส (LGBTQ Plus)ทั่วโลก ให้เพิ่มความระมัดระวัง เพราะมีความเป็นไปได้สูงว่าประชากรกลุ่มนี้ กำลังเป็นเป้าทำร้ายโดยกลุ่มก่อการร้ายต่างชาติ ที่นิยมความรุนแรง ประกาศเตือนฉบับนี้ ไม่ได้ระบุรายละเอียดอื่นใด นอกจากบอกอย่างชัดเจนว่า เป้าหมายของกลุ่มก่อการร้ายคือ กลุ่มแอลจีบีทีคิว พลัส เพียงกลุ่มเดียวเท่านั้น “เพราะมีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดการก่อการร้าย การชุมนุมต่อต้าน หรือเหตุรุนแรงกับพลเมืองอเมริกันและผลประโยชน์ของอเมริกา กระทรวงการต่างประเทศ ขอแนะนำให้ชาวอเมริกันในต่างประเทศ เพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้น” คำเตือนของกระทรวงการต่างประเทศระบุ โดยให้เหตุผลว่า “ทางกระทรวงการต่างประเทศฯ ทราบว่า มีความเป็นไปได้สูง ที่กลุ่มก่อการร้ายต่างชาติ จะใช้ความรุนแรงกับกลุ่ม แอลจีบีทีคิวไอ พลัส รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ของคนกลุ่มนี้ และขอแนะนำให้ชาวอเมริกันในต่างประเทศ เพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้น” คำเตือนบอกด้วยว่า หากจะเข้าร่วมกิจกรรมที่เรียกว่า Pride celebrations ขอให้กระทำด้วยความระมัดระวัง ทั้งนี้ ในเดือนมิถุนายน ของทุกปี ถือเป็นเดือนแห่งความภาคภูมิใจ หรือ Pride Month ของกลุ่มแอลจีบีทีคิวพลัส ทั้งในอเมริกาและอีกหลายประเทศทั่วโลก จึงเป็นเดือนที่มีการจัดขบวนพาเหรด และกิจกรรมอื่น ๆ เกิดขึ้น โดยที่ผ่านมา กิจกรรมในเดือน Pride Month ในหลายๆ ภูมิภาค รวมถึงในอเมริกา ต้องเผชิญกับการต่อต้านของกลุ่มอนุรักษ์นิยมอย่างรุนแรง แต่ไม่เคยถึงขั้นที่กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐฯ จะต้องออกมาเตือนประชาชนของตัวเองแบบนี้มาก่อน ในปี 2024 L.A. Pride จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน ส่วน Hollywood Pride Parade จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2023 ระหว่าง 12.00-20.00 น.

@@@………..เห็นภาพความวุ่นวายและความสูญเสียของพี่น้องร่วมชาติมานานกว่า 20 ปี จากความแตกต่างทางความคิดแล้วกลายเป็นรุนแรงในอดีตแล้วหดหู่ใจไม่อยากให้ใครมายุแหย่ให้คนไทยเลือดนองแผ่นดินอีกแล้ว ขอร้องเถอะ

@@@………..วันพุธที่ 15 พฤษภาฯ 2567 คุณณัฐพล บุญพิทักษ์ (ต้อม) พร้อมด้วยคุณพ่อนิทัศน์+คุณแม่บุญมา บุญพิทักษ์ ตั้งใจมาทำบุญต้อนรับถวายภัตตาหารเพล แด่พระครูศรีชัยวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไชยมงคล ในฐานะที่ลูกชายเคยเป็นลูกศิษย์ได้ไปพึ่งพาอาศัยและช่วยเหลือที่วัดไชยมงคล เมืองแฟร์ฟิลด์ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ขณะไปศึกษาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษที่รัฐแคลิฟอร์เนียภาคเหนือ ปัจจุบันได้มีอาชีพทำงานอยู่ที่บริษัทของเบียร์ช้างที่ไปเปิดธุรกิจทำไร่สวนกาแฟ และโรงคั่วกาแฟหลากหลายชนิด ประมาณ 3,000 กว่าไร่ ในเมืองปากซ่อง แขวงจำปาสัก ประเทศลาว

@@@……….ในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2567 หลวงพ่อพระสุธีธรรมโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เจ้าอาวาสวัดเทพากร เขตบางพลัด และพระครูศรีชัยวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไชยมงคล เมืองแฟร์ฟิลด์ไปร่วมทำบุญเททองหล่อพระสีวลี สูง 170 เซ็นติเมตร ณ วัดราชธานี ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ซึ่งมีพระครูศรีธรรมานุสิฐ (ทรงชัย ธวชฺชโย) เป็นเจ้าอาวาส

@@@………..คุณชุติมา คีรีรัฐนิคม นักธุรกิจสาวชาวเบลเยี่ยม บินมาร่วมฉลองวันแม่กับพี่สาวคุณจุฑารัตน์ มาลยาภรณ์ ที่ไร่ไวน์ เมืองนาปา รัฐแคลิฟอร์เนีย ต่างมีความสุขอีกครั้งที่ได้พบกัน

@@@……….คุณจิตภินันท์ ภูเมศสัมพันธ์ พาเพื่อนๆไปร่วมตักบาตรทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา ที่วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด โดยมีหลวงพ่อเริ่มชัย ชินวโส เป็นประธานในพิธี

@@@………..กลับไปเมืองไทยครั้งนี้เจ้าแม่ส้มตำ ลอดช่องทรงเครื่อง คุณพรรณี อุปฮาต ไปท่องเที่ยวเมืองไทยอยู่หลายเดือนตั้งแต่สงกรานต์ ออกพรรษา มาฆบูชา วันแม่ และวันวิสาขบูชา ได้มีโอกาสฉลองความรัก ความคิดถึง ที่จากกันมาหลายปี จนแทบจำชื่อญาติพี่น้องตัวเองไม่ได้ มีกำหนดกลับซานฟรานฯให้ทันฉลองวันชาติอเมริกาในเดือนกรกฎาคม นี้

@@@……….เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก โดย กสญ สมใจ ตะเภาพงษ์ ได้นิมนต์พระพรหมพัชรญาณมุนี (พระอาจารย์ชยสาโร) เป็นวิทยากรในกิจกรรมการสนทนาธรรมถวายพระราชกุศลที่บ้านพักกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ในโอกาสที่พระพรหมพัชรญาณมุนี เดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ของสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยมี ดร.สุริยา จินดาวงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน,ดี.ซี.,นางสาวสมใจ ตะเภาพงษ์ กงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก,หัวหน้าและผู้แทนส่วนราชการไทย และผู้แทนสมาคม/ชมรมไทยในนครนิวยอร์ก เข้าร่วมฟังการแสดงธรรมในตครั้งนี้ด้วย

@@@……….ในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2567 พระราชมงคลวิเทศ (เจ้าคุณน้อม) เจ้าอาวาสวัดมงคลเทพมุนี เมืองเบนซาเล็ม มลรัฐเพนซิลเวเนีย, รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา และ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารามหลวง,กทม. เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนโรงเรียนภาษาไทย วัดมงคลเทพมุนี สหรัฐอเมริกา ที่จบการศึกษาภาคภาษาไทยประจำปีนี้( พศ. 2567 )

@@@………..เมื่อวันที่18 พฤษภาคม 2567 นครนิวยอร์ก จัดงาน 18th Annual Dance Parade New York 2024 ย่านใจกลางมหานครนิวยอร์ก ในแมนฮัดตัน มีขบวนพาเหรดจากนานาประเทศหลายสิบประเทศที่อาศัยในนครนิวยอร์ก ออกมาแสดงศิลปวัฒนธรรมลีลาการเต้นประจำชาติของตน ในปีนี้ประเทศไทยได้เข้าร่วมในขบวนพาเหรดกับประเทศอื่น ๆ ด้วย ขบวนพาเหรดของประเทศไทย นำโดย จอย ฮิลานี, ซารา ฮิลานี, และทีมงานอีกหลายๆคน ขบวนจากประเทศไทยได้รับความสนใจจากชาวต่างชาติล้นหลาม ขอขอบคุณ ศิลปินทุกคนที่ได้มีโอกาสประชาสัมพันธ์ประเทศไทยไปด้วยคราวเดียวกัน

@@@………วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2567 ในรายการ Performing Art Theater, 2900 Pinole Valley Rd, Pinole, San Francisco เมือง ซาน ฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา คุณรีส ฮันเตอร์ กรีน ( ที่ 2จากซ้าย ) ได้เป็นแขกรับเชิญร่วมแสดงดนตรีในละครการกุศลของนครซาน ฟานซิสโก เรื่อง “สี่แผ่นดิน” เขียนโดย ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ซึ่งได้ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ “สยามรัฐ” ในห้วงปี 2494-2495 เป็นเรื่องจริงอิงนิยายที่ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช เขียนขึ้นมาจากประสบการณ์ชีวิตของตนที่ได้สัมผัสกับชีวิตในวังถึงสี่รัชกาล ตั้งแต่รัชกาลที่ 5 ถึงรัชกาลที่ 8 โดยผูกเรื่องราวเป็นนิยายรักของ “แม่พลอย” ผู้อ่านในยุคนั้นติดกันงอมแงม ตั้งตาคอยเมื่อไหร่ “สยามรัฐ” จะออกวางขายบนแพงขายหนังสือพิมพ์ “สี่แผ่นดิน” จัดแสดงที่โรงละคร พิโนเล ซาน ฟานซิสโก กำกับการแสดงโดย เพลินใจ กุลทีกาญจน์ (ที่6 จากซ้าย) และทีมงานครูอาสาและนักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ การแสดงครั้งนี้ได้รับเสียงปรบมือจากผู้ชมเพรียบทีเดียว

@@@……….ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 กระทรวงการต่างประเทศร่วมแสดงความยินดีและเป็นสักขีพยานในพิธีรับมอบโบราณวัตถุ 2 รายการจากพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิทัน นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา กลับคืนสู่ประเทศไทย ในวันนั้น นายนิกรเดช พลางกูร อธิบดีกรมสารนิเทศ, นางสุพรรณวษา โชติกญาณ ถัง อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย พร้อมด้วยข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศร่วมแสดงความยินดีและเป็นสักขีพยานในพิธีรับมอบโบราณวัตถุ 2 รายการ ได้แก่ ประติมากรรมสำริดรูปพระศิวะ (The Standing Shiva) หรือ Golden Boy และประติมากรรมรูปสตรีพนมมือ (The Kneeling Female) จากพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิทัน (The Met) สหรัฐอเมริกา กลับคืนสู่ประเทศไทย ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรุงเทพพระนครฯ ในพิธีรับมอบดังกล่าวมีนางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน พร้อมด้วยนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม,นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร, H.E. Mr. Robert F. Godec เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย , Mr. John Guy ภัณฑารักษ์และผู้แทนพิพิธภัณฑ์ The Met และคณะกรรมการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทย เข้าร่วม โบราณวัตถุทั้งสองรายการเป็นประติมากรรมสำริดที่สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 16-17 ถูกจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ The Met ซึ่งต่อมาพิพิธภัณฑ์ได้ทราบว่าโบราณวัตถุดังกล่าวถูกลักลอบนำออกจากประเทศไทยโดยผิดกฎหมาย จึงได้ติดต่อเพื่อขอส่งคืนให้แก่ประเทศไทย โดยผ่านการประสานงานของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก กสญ. สมใจ ตะเภาพงษ์ และกระทรวงการต่างประเทศได้ร่วมกับกรมศิลปากรในการประสานงานและช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดส่งและรับมอบโบราณวัตถุทั้งสองรายการดังกล่าวกลับสู่ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อย บราโว้!..

@@@………..ไปปฏิบัติศาสนกิจที่สหรัฐอเมริกาในตำแหน่งพระธรรมทูตหลายปี พระครูอธิการปราโมช อธิปญฺโญ กลับเมืองไทยมาประจำที่วัดเชิงผา,หมู่ 11 ตำบล กลางดง อำเภอ ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย ตอนนี้พระครูอธิการปราโมช เป็นเจ้าอาวาสวัดเชิงผา และได้เป็นพระนักพัฒนา คือทำหน้าที่เป็นทั้งพระภิกษุ และทำหน้าที่ด้านสังเคราะห์ให้ชุมชน อบรมสั่งสอนเด็ก ๆ และให้กำลังใจญาติ-โยม ในยามที่ต้องการ เมื่อเร็ว ๆ นี้ได้นำพระลูกวัดและเณรลูกวัด ทำความสะอาดลานวัด และ ตกแต่งวัดให้สะอาดดูสวยงามรื่นรมย์ เพื่อเตรียมงานทำบุญ และเตรียมต้อนรับญาติ-โยม ในเทศกาลทำบุญประจำปี

@@@……….เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2567 คุณขจรเกียรติ + คุณกอบกุล ริมดุสิต พร้อมคุณบุรินทร์+ คุณอรวรรณ เพชราภรณ์ จัดพิธีมงคลสมรสให้ลูกชายและลูกสาว คุณแจน-เจือพงศ์ ริมดุสิต กับ น.ส.อาวีรัตน์ เพชราภรณ์ เสร็จพิธียกน้ำชา มีการเลี้ยงฉลองกันที่ภัตตาคารเจด การ์เด้น ปิ่นเกล้า คู่บ่าว-สาว (ที่ 5&6 ) แถวสองจากซ้ายถ่ายภาพด้วยกันเป็นที่ระลึกกับบรรดาญาติ ๆ