เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 14 พ.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระบรมมหาราชวัง ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง การนี้ พล.อ.ท.ภักดี แสง-ชูโต รักษาราชการผู้อำนวยการกองพระราชพิธี กราบบังคมทูลรายงานจำนวนเทียนรุ่งที่ทรงพระราชอุทิศพระราชทานไปจุดบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวงในวันวิสาขบูชา และวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมเทียนทุกเล่ม ที่ทรงพระราชอุทิศ เสด็จเข้าพระอุโบสถ

จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปทรงรับกระทงดอกไม้จากเจ้าพนักงานพระราชพิธี วางบนพานหน้าฐานชุกชี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่ง แล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงคม เสด็จฯไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ ทรงคม และทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธเลิศหล้านภาไลย ทรงคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา ทรงกราบ

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมาสน์ศิลา ทรงกราบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงยืนประเคนพัดยศเปรียญแด่พระภิกษุสามเณรที่สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค และ 6 ประโยค ปี 2564 จำนวน 319 รูป และปี 2565 จำนวน 238 รูป รวมทั้งสิ้น 557 รูป และทรงประเคนผ้าไตรแด่พระสงฆ์ที่เจริญชัยมงคลคาถา ประทับพระราชอาสน์

การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานรางวัลผู้ชนะการประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก รางวัลที่ 1 นายศักดิ์ดาธร ใจแก้ว, รางวัลที่ 2 นางสาวอัมพร ศรีประเสริฐสุข และรางวัลที่ 3 นายกฤตพงศ์ แก้วเมฆ จากนั้นทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ออกจากพระอุโบสถ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯ เสด็จออกจากพระอุโบสถ ไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูเกย หลังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เสด็จฯ กลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต.