เมื่อวันที่ 18 พ.ค.ที่โรงเรียนวัดนิยมยาตรา อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยถึงการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ว่า ภาพรวมการเปิดภาคเรียนสองวันแรกนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งโรงเรียนทุกแห่งปฎิบัติการตามมาตรการความปลอดภัยด้านสุขภาพอย่างครัดไม่ว่าจะเป็น การเว้นระยะห่างทางสังคม การล้างมือ คัดกรองวัดไข้ สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา แต่สิ่งสำคัญที่สุดที่ย้ำกับผู้บริหารโรงเรียนทุกแห่ง คือ การเติมทักษะให้แก่นักเรียนในเรื่องการอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็นสำหรับกลุ่มเด็กประถมศึกษา เพราะสถานการณ์โควิด-19 ทำให้เราต้องเรียนออนไลน์มากว่า 2 ปีส่งผลให้เกอดภาวะถอถอยทางการเรียนรู้ ดังนั้นโรงเรียนจะต้องวัดศักยภาพเด็กแต่ละคนว่าขาดทักษะด้านใดบ้าง และจัดแบ่งกลุ่มเพื่อเติมทักษะเหล่านั้นที่ขาดหายไป

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า สำหรับการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนวัดนิยมยาตรานั้นพบว่า โรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนขยายโอกาสสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งโรงเรียนบริหารจัดการการเปิดภาคเรียนแบบออนไซต์ 100% และปฎิบัติตามมาตาการความปลอดภัยด้านสุขภาพอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ที่สำคัญตนได้พูดคุยและสอบถามปัญหาภาระงานครูว่าอยากให้ช่วยเหลือเรื่องใดบ้าง ซึ่งครูที่โรงเรียนแห่งนี้จำนวนหนึ่งเป็นครูอัตราจ้างทำงานธุรการมีหน้าที่รับผิดชอบงานคลังและพัสดุ ซึ่งครูมีความกังวลเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพราะเป็นงานที่ไม่ถนัดอาจเกิดข้อผิดพลาดได้จนทำให้เกิดความเสียหายต่ออาชีพการงานได้ ดังนั้นจึงอยากให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จัดหาตำแหน่งครูธุรการที่มีความรู้เฉพาะทางมาทำหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้งานพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้อง ทั้งนี้ตนจะรับเรื่องนี้ไปพิจารณาทบทวนต่อไป ซึ่งเข้าใจปัญหาครูในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี