สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 2 มิ.ย. 65 มีจำนวนผู้ป่วยใหม่ 2,560 ราย ผู้ป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 2,234,145 ราย หายป่วยกลับบ้าน 5,605 ราย หายป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 2,222,813 ราย กำลังรักษา 36,192 ราย เสียชีวิต 34 ราย เสียชีวิตสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 8,383 ราย จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 846 ราย