เมื่อวันที่ 31 ก.ค. สายการบินไทยแอร์เอเชีย ออกประกาศชี้แจงการเลื่อนจ่ายเงินเดือนพนักงาน เพื่อพยุงการจ้างงาน บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องประกาศแจ้งมาตรการระยะสั้นเลื่อนและแบ่งจ่ายเงินเดือนพนักงาน เดือนกรกฎาคม -สิงหาคม 2564 และจะหยุดให้บริการหยุดประกอบกิจการทั้งหมดเป็นการชั่วคราวในเดือน สิงหาคม 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

โดยผู้บริหารสายการบินไทยแอร์เอเชียได้ชี้แจงกับพนักงานถึงผลกระทบของโควิด-19 ที่ผ่านมา โดยระบุว่า สายการบินได้พยายามหาวิธีในการแก้ปัญหา ไม่ว่าจะเป็นการปรับลดไฟล์ท การเจรจาหนี้ การหมุนเวียนกำลังพล (lwp) การขอซอฟต์โลนเพื่อพยุงการจ้างงานในช่วง 1 ปีจากนี้ แต่ก็ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาล ขณะที่การขอเพิ่มทุนของสายการบินก็อยู่ระหว่างการดำเนินการ

ทั้งนี้บริษัทได้พยายามบริหารจัดการอย่างดีที่สุดมาตลอด รวมทั้งหาเเหล่งเงินทุนต่างๆ มาบรรเทาผลกระทบ แต่สถานการณ์ภายนอกพัฒนาไปรุนแรงเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้ จึงมีความจำเป็นต้องประกาศแจ้งมาตรการระยะสั้น เพื่อเลื่อนเเละเเบ่งจ่ายเงินเดือนพนักงาน ในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

สำหรับเดือนกรกฎาคม 2564

-พนักงานระดับผู้จัดการขึ้นไป รวมถึงผู้บริหารระดับสูง เลื่อนการจ่ายเงินเดือนทั้งหมดไปในเดือนกันยายน 2564

-พนักงานระดับปฏิบัติการขึ้นไป ที่ Active (ปฏิบัติงานอยู่)จ่ายเงินเดือน 50% และเลื่อนการจ่าย 50% ที่เหลือไปในเดือนกันยายน 2564

-พนักงานที่ Inactive (ไม่ได้ปฏิบัติงาน) เลื่อนการจ่ายเงิน 25% ไปในเดือนกันยายน 2564

สำหรับเดือนสิงหาคม 2564

-บริษัทจะหยุดประกอบกิจการทั้งหมดเป็นการชั่วคราว จึงมีความจำเป็นต้องให้พนักงานหยุดปฏิบัติงาน 100% เพื่อให้เข้าเงื่อนไขได้รับเงินช่วยเหลือในส่วนของประกันสังคม

ทั้งนี้บริษัทหวังว่าในเดือนกันยายน 2564 สถานการณ์ต่างๆจะปรับตัวดีขึ้น บริษัทได้รับแหล่งเงินทุน เเละทยอยกลับมาให้บริการเที่ยวบินต่างๆ ได้อีกครั้ง ซึ่งจะทำให้สามารถจ่ายเงินเดือนให้พนักงานตามรอบปกติได้ต่อไป