เมื่อวันที่ 2 ก.ค. ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พันโท หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวถึงกรณีที่สำนักงานฯ จัดทำโครงการเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและศึกษาผลกระทบทางสังคมเกี่ยวกับการกำหนดประเภทและรูปแบบสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำปี 2565 ว่า เป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ที่กำหนดว่า

หากสำนักงานสลากฯ จะออกประกาศกำหนดประเภทและรูปแบบสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จะต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและศึกษาผลกระทบทางสังคม เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาก่อนออกประกาศ รวมทั้งต้องให้ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการเข้าถึงการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วย

สำนักงานสลากฯ จึงได้ออกประกาศให้ประชาชนทราบถึงวิธีการรับฟังความคิดเห็น ระยะเวลา สถานที่ ตลอดจนรายละเอียดอื่นที่เพียงพอแก่การที่ประชาชนจะเข้าใจและสามารถแสดงความคิดเห็นได้ต่อไป

พันโท หนุน ศันสนาคม กล่าวว่า สำนักงานสลากฯ จะเผยแพร่ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทและรูปแบบสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่จะรับฟังความคิดเห็นฯ ตั้งแต่วันที่ 2 ก.ค. 2565 เป็นต้นไป ผ่านช่องทางต่างๆ ประกอบด้วย เว็บไซต์สำนักงานฯ www.glo.or.th หรือ newlottery.glo.or.th เว็บไซต์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี www.publicconsultation.opm.go.th รวมทั้งช่องทางอื่นๆ ของสำนักงาน

ประชาชนที่สนใจสามารถเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นได้ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ www.glo.or.th หรือที่ newlottery.glo.or.th และเว็บไซต์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน www.publicconsultation.opm.go.th รวมทั้งอีเมล [email protected] ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม-10 สิงหาคม 2565

สำหรับการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียโดยการสัมภาษณ์รายบุคคลและการสนทนากลุ่มย่อย (Focus group) นั้น จะจัดขึ้นในพื้นที่ 6 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดขอนแก่น จังหวัดเลย จังหวัดนครศรีธรรมราช และกรุงเทพมหานคร ตามลำดับ ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม-10 สิงหาคม 2565 ขั้นตอนหลังจากนั้น สำนักงานฯ จะรวบรวมความคิดเห็นทั้งหมด รวมทั้งผลการศึกษาผลกระทบทางสังคมในทุกมิติ และมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เสนอคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล และกระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณานำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จะดำเนินการออกสลากฯ รูปแบบใหม่ เพื่อใช้แก้ปัญหาสลากฯ เกินราคาให้หมดไปและสามารถนำเงินจากการดำเนินการผิดกฎหมาย เช่นหวยใต้ดิน กลับมาเป็นรายได้นำส่งรัฐไปใช้ประโยชน์กับประชาชนคนไทย

โดยจะขอรับฟังความคิดเห็นสำหรับ ปี 2565 จำนวน 2 รูปแบบ ได้แก่

  1. สลากกินแบ่งรัฐบาลแบบ 6 หลัก https://www.youtube.com/watch?v=S5pzD_uyz1o

ขั้นตอนการซื้อ https://youtu.be/iPtDCvsm9Bg

  1. สลากกินแบ่งรัฐบาลแบบตัวเลข 3 หลัก https://www.youtube.com/watch?v=_IxP6b07ROw

ขั้นตอนการซื้อ https://youtu.be/-Poki7kkEtA

ทั้งนี้สามารถรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://newlottery.glo.or.th และจะเปิดให้แสดงความคิดเห็นได้ ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2565-10 สิงหาคม 2565