หลังจากได้รับการชื่นชมในเรื่องการร่วมบริจาคเงินจำนวนมหาศาลให้กับ มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จนได้รับการเปิดเผยยอดบริจาคอีกครั้ง และเป็นไวรัลบนโลกออกไลน์ ผู้คนในสังคมต่างร่วมอนุโมทนากับ “ครอบครัววนวิทย์”

โอกาสนี้ทางมูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มูลนิธิ และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้แสดงความขอบพระคุณ นายจุน-นางสุนทรี วนวิทย์ และครอบครัว เจ้าของบริษัท ฮาตาริ อิเลคทริค จำกัด ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.ramafoundation.or.th/corporate/give_detail/10 พร้อมลำดับภาพในการร่วมบริจาคเงินประจำปี ความว่า คุณจุน-คุณสุนทรี วนวิทย์ และครอบครัว เจ้าของบริษัท ฮาตาริ อิเลคทริค จำกัด หนึ่งใน “ผู้ให้” ที่ร่วมสานต่อการให้…ไม่สิ้นสุด

มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอขอบพระคุณ คุณจุน-คุณสุนทรี วนวิทย์ และครอบครัว เจ้าของบริษัท ฮาตาริ อิเลคทริค จำกัด หนึ่งใน “ผู้ให้” ที่ร่วมสานต่อการให้…ไม่สิ้นสุด ที่มีน้ำใจเมตตาต้องการช่วยเหลือผู้ป่วย และบุคลากรการแพทย์มาโดยตลอด ผ่านการบริจาคเงินสมทบทุนโครงการต่าง ๆ นับตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน เป็นยอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 1,317,397,000 บาท ซึ่งเปรียบเสมือนธารน้ำใจที่คอยช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยหลายชีวิตมาตลอดกว่าทศวรรษที่ผ่านมานี้ ไม่เพียงแต่ทำให้ชีวิตผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แต่ยังช่วยเพิ่มศักยภาพด้านการแพทย์ให้พัฒนาขึ้น ส่งผลให้ฟันเฟืองของระบบสาธารณสุขไทยขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืน และไม่สิ้นสุด

ปี 2551-2553 สมทบทุนสร้างอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 100,000,000 บาท ปี 2556 สมทบทุนปรับปรุงอาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ 30,050,000 บาท และสมทบทุนมุฑิตาจิตต์ 1,000,000 บาท ปี 2556-2562 สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ ปรับปรุงอาคาร 1 เพื่อผู้ป่วยยากไร้ จำนวน 111,335,000 บาท ปี 2558-2559 สมทบทุนสร้างสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ 81,000,000 บาท ปี 2559 สมทบทุนภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว 12,000 บาท ปี2563  สมทบทุนโครงการนวัตกรรมการแพทย์เพื่อผู้สูงวัยและผู้ป่วยระยะท้าย 60,000,000 บาท ปี 2563-2564 สมทบทุนโครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จำนวน 34,000,000 บาท ปี 2565 บริจาคเงิน 900,000,000 บาท สมทบทุนโครงการปรับปรุงอาคารโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีศาลายา 160,000,000 บาท โครงการศูนย์การแพทย์รามาธิบดีศรีอยุธยา 300,000,000 บาท โครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี และย่านนวัตกรรมโยธี 440,000,000 บาท

มูลนิธิรามาธิบดีฯ ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลจิตนี้เป็นอย่างยิ่ง ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวง และอำนาจแห่งบุญกุศล จงดลบันดาลประทานพรขอให้คุณจุน-คุณสุนทรี วนวิทย์ และครอบครัว มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจาคโรคภัยไข้เจ็บและอุปัทวันตรายทั้งหลายคำว่าให้…ไม่สิ้นสุด

คลิ๊กอ่านรายละเอียด