ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บ้านเลขที่ 14/31 หมู่ 6 ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม มูลนิธิวัดอินทารามได้จัดพิธีส่งมอบบ้านโครงการพระสงฆ์เอื้ออาทร สร้างบ้านให้ประชาชนฟรี ให้แก่ นายณรงค์ พึ่งญาติ อายุ 77 ปี เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปัญหาทางสังคม การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจนและผู้ยากไร้ให้มีคุณภาพชีวิตและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยการทำงานแบบบูรณาการระหว่าง บ้าน วัด ราชการ (บวร)

โดยพระครูพิศิษฏ์ประชานาถ หรือ ดร.หลวงพ่อแดง นันทิโย รองประธานหนกลาง สมัชชาพระสงฆ์ผู้นำขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 รุ่นที่ 2 รองเจ้าคณะอำเภออัมพวา กรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์จังหวัดสมุทรสงคราม และเจ้าอาวาสวัดอินทาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำคณะสงฆ์ รวม 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ มีนางกชนัฑ พัฒนะวิชัย นอภ.อัมพวา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นางชยาณี มัจฉาเดช พัฒนาการ จ.สมุทรสงคราม นายสมศักดิ์ รัตนกรณ์ นายก อบต.เหมืองใหม่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านคลองเหมืองใหม่ และ อสม.ร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมาก

พระครูพิศิษฏ์ประชานาถ กล่าวว่า คณะสงฆ์วัดอินทารามร่วมกับหน่วยงานที่กล่าวมาข้างต้นดำเนินโครงการพระสงฆ์เอื้ออาทรสร้างบ้านให้ประชาชนฟรีมาอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมาได้สร้างบ้านพระสงฆ์เอื้ออาทรให้ประชาชนไปแล้ว 6 หลัง ล่าสุดพบว่าบ้านของนายณรงค์ พึ่งญาติ อาชีพรับจ้างทั่วไปอาศัยอยู่กับบุตร 2 คน สภาพชำรุดทรุดโทรเป็นอย่างมาก จึงได้หาทางช่วยเหลือ โดย อบต. มอบวัสดุก่อสร้างมูลค่า 25,000 บาท ส่วนมูลนิธิวัดอินทารามสนับสนุนเงินและสิ่งปลูกสร้างรวมทั้งค่าแรงงานรวม 250,000 บาท ใช้เวลาก่อสร้าง 30 วัน สามารถใช้เป็นที่อยู่อาศัยเรียบร้อยแล้ว จึงมาทำพิธีส่งมอบบ้านตามโครงการดังกล่าว

ด้านนางกชนัฑ กล่าวว่า โครงการนี้เกิดขึ้นและสำเร็จเป็นรูปธรรมได้เพราะการบูรณาการ การทำงานร่วมกันระหว่าง บ้าน วัด ราชการ พลัง หรือ บ-ว-ร ถือว่าเป็นโครงการที่ดีและสอดคล้องกับโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ผู้พิการของหน่วยงานราชการ โดยมีวัตถุประสงค์เดียวกันคือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ให้มีที่อยู่อาศัยมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย ต้องขออนุโมทนาท่านเจ้าอาวาสวัดอินทาราม พระสงฆ์กรรมการฝ่ายสาธารณะสงเคราะห์ทุกรูป และข้าราชการทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจดำเนินงานโครงการสร้างบ้านให้เป็นที่อยู่อาศัยสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี