วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.30 น. ศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต สุขภารังสี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมกับ มูลนิธิพระดาบส ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อช่วยเหลือบุคคลที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา มีความรู้พื้นฐานไม่เพียงพอ ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความตั้งใจศึกษาหาความรู้เป็นวิชาชีพเพื่อนำความรู้ ความสามารถไปประกอบอาชีพได้ โดยมี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี/กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานพร้อมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ และมีรองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา กล่าวรายงานและผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ.

วัตถุประสงค์ เพื่อสนองกระแสพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการช่วยเหลือบุคคลที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา มีความรู้พื้นฐานไม่เพียงพอ ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความตั้งใจศึกษาหาความรู้เป็นวิชาชีพเพื่อนำความรู้ ความสามารถไปประกอบอาชีพได้ และยังเป็นการช่วยเหลือด้านการพัฒนาบุคลากร พัฒนาสื่อการเรียนการสอน การวิจัย สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการเรียนการสอน โดยเป็นโครงการต่อเนื่องจากการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่มูลนิธิพระดาบส มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา 20 ปี ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามูลนิธิพระดาบสได้รับความร่วมมือและพัฒนาการจัดทำสื่อการเรียนการสอน การวิจัยและมีการส่งมอบอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน จนทำให้เกิดการบันทึกลงนามความร่วมมือทางวิชาการโครงการดังกล่าวต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2566-2570 เพื่อการดำเนินงานที่ต่อเนื่อง เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนามาตรฐานหลักสูตรของโรงเรียนพระดาบสและส่งเสริมการสร้างคนดีให้มีความพร้อมในการประกอบสัมมาชีพและดำรงตนเป็นคนดีของสังคม เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่พร้อมให้บริการเพื่อสังคม และประสานผลประโยชน์ในการพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

อนึ่ง โรงเรียนพระดาบส เป็นโรงเรียนที่เกิดขึ้นตามกระแสพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นสถานที่ฝึกอบรมให้ความรู้ ทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิตแก่ผู้ยากจนและด้อยโอกาสทางการศึกษา แต่มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงที่จะแสวงหาความรู้ เพื่อนำไปประกอบสัมมาชีพเลี้ยงตนเอง ครอบครัว สังคม จนถึงประเทศชาติต่อไป โดยปัจจุบันโรงเรียนพระดาบสเปิดสอนวิชาชีพระดับ “ประกาศนียบัตรพระดาบส” หลักสูตร 1 ปี ใน 8 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรช่างไฟฟ้า หลักสูตรช่างอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรช่างยนต์ หลักสูตรการเกษตรพอเพียง หลักสูตรช่างซ่อมบำรุง หลักสูตร เคหบริบาล หลักสูตรช่างไม้เครื่องเรือน และหลักสูตรช่างเชื่อม ซึ่งโรงเรียนพระดาบส ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเข้าเป็นศิษย์พระดาบส รุ่นที่ 46 ประจำปีการศึกษา 2566 กำหนดวันรับสมัครระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2565 – 24 มีนาคม 2566

ปัจจุบัน มีผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนพระดาบสไปแล้ว 44 รุ่น จำนวน 2,609 คน (ปัจจุบันรุ่นที่ 45 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 66 คน เป็นชาย 55 คน หญิงช่าง 1 คน และหญิงหลักสูตรเคหบริบาล 10 คน)