เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2565 สำนักพระราชวัง ได้เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ หน่วยราชการในพระองค์ ความว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2566 แก่ผู้ที่มาลงนามถวายพระพร เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566 ในวันอาทิตย์ ที่ 1 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. การนี้สำนักพระราชวังได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับลงนามถวายพระพร ดังนี้ พระบรมมหาราชวัง (บริเวณสนามข้างศาลาลูกขุนใน), พระราชวังบางปะอิน, วังไกลกังวล, พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์, พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์, พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ทั้งนี้ โปรดแต่งกายสุภาพ และแสดงบัตรประจำตัวประชาชน (สำหรับชาวไทย) สำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ) ที่จุดคัดกรอง และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด ประชาชนที่มาลงนามในพระบรมมหาราชวัง สามารถนำรถยนต์มาจอดได้ที่บริเวณท้องสนามหลวง (ฝั่งทิศเหนือ)