เมื่อวันที่ 25 ส.ค. ทวิตเตอร์ของ กรมประชาสัมพันธ์ ทวิตภาพและข้อความระบุว่า มูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้มอบรางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ ประจำปี 2564 แก่ ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก เป็นผู้อุทิศตนในการศึกษาวิจัยด้านไวรัสวิทยาอย่างต่อเนื่องยาวนานโดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์