เมื่อวันที่ 27 ส.ค. น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ว่า ที่ประชุมได้อนุมัติร่างหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี 3 องค์ประกอบประเมิน 100 คะแนน ได้แก่ 1.ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 80 คะแนน 2.ประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 10 คะแนน และ 3.การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัยฯ 10 คะแนน โดยเครื่องมือการประเมินข้อตกลง PA เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ การประเมินคงวิทยฐานะ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ใช้ตัวชี้วัดชุดเดียวกัน

รมว.ศธ.กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้อนุมัติจัดสรรคืนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อสิ้นปีงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ให้กับส่วนราชการต่าง ๆ รวม 20,453 อัตรา ดังนี้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) จำนวน 42 อัตรา รอง ผอ.สพท.(ตำแหน่งโครงสร้าง) จำนวน 60 อัตรา ผอ.สถานศึกษา จำนวน 2,046 อัตรา รอง ผอ.สถานศึกษา จำนวน 186 อัตรา ครูผู้ช่วย จำนวน 16,553 อัตรา ศึกษานิเทศก์ จำนวน 128 อัตรา บคศ.อื่นตาม ม.38 ค.(2) จำนวน 292 อัตรา พนักงานราชการ จำนวน 32 อัตรา รวม 19,339 อัตรา สงวนอัตราว่างจากโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 5,041 อัตรา สังกัด สำนักงานปลัด ศธ.(สป.ศธ.) สำนักงาน กศน.ผอ.สนง.กศน.จังหวัด จำนวน 6 อัตรา รอง ผอ.สนง.กศน.จังหวัด จำนวน 4 อัตรา ครูผู้ช่วย จำนวน 48 อัตรา ศึกษานิเทศก์ จำนวน 10 อัตรา บคศ.อื่นตาม ม.38 ค.(2) จำนวน 13 อัตรา พนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา รวม 156 อัตรา สงวนอัตราว่างจากโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 6 อัตรา สป.ศธ.(เดิม) ศึกษาธิการจังหวัด จำนวน 13 อัตรา รองศึกษาธิการจังหวัด จำนวน 2 อัตรา ศึกษานิเทศก์ จำนวน 42 อัตรา บคศ.อื่นตาม ม.38 ค.(2) จำนวน 46 อัตรา พนักงานราชการ จำนวน 5 อัตรา รวม 108 อัตรา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ผอ.สถานศึกษา จำนวน 51 อัตรา รอง ผอ.สถานศึกษา จำนวน 49 อัตรา ครูผู้ช่วย จำนวน 738 อัตรา ศึกษานิเทศก์ จำนวน 1 อัตรา บคศ.อื่นตาม ม.38 ค.(2) จำนวน 10 อัตรา พนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา รวม 850 อัตรา สงวนอัตราว่างจากโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 275 อัตรา

น.ส.ตรีนุช กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ที่ประชุมยังได้อนุมัติการย้ายและแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ให้ดำรงตำแหน่งและวิทยฐานะเดิม ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งใหม่ จำนวน 3 ราย อนุมัติ การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ ผ่านการพัฒนาก่อนการแต่งตั้งฯ ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สังกัด สพฐ. จำนวน 17 ราย โดยคงให้ได้รับวิทยฐานะตามที่ได้รับอยู่เดิม อนุมัติการย้ายและแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในสังกัด สพม. ให้ดำรงตำแหน่งและวิทยฐานะเดิม และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งใหม่ จำนวน 37 ราย  และอนุมัติการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ ผ่านการพัฒนาก่อนการแต่งตั้งฯ ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 11 ราย โดยคงให้ได้รับเงินเดือนและได้รับวิทยฐานะตามที่ได้รับอยู่เดิม ทั้งนี้ ให้มีผลการแต่งตั้งตั้งแต่วันที่ 27 ส.ค.64