การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) รับรางวัลชนะเลิศ Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) 2021  สาขาด้านสิ่งแวดล้อม (Green Leadership) จากโครงการชุมชนต้นแบบพลังงานทดแทนแบบยั่งยืน  “หนองสะโน โมเดล” (Towards the Renewable and Sustainable Energy Community)  ผ่านระบบออนไลน์

รางวัล Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) 2021 คัดเลือกและมอบรางวัลเป็นเกียรติแก่ ผู้ประกอบการที่มีผลงานโดดเด่นด้านการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน เพื่อแสดงความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืน สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับนานาชาติ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ชนะการประกวดรางวัลสาขาด้านสิ่งแวดล้อม (Green Leadership) ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 ซึ่งครั้งนี้ได้รางวัลจากโครงการชุมชนต้นแบบพลังงานทดแทนแบบยั่งยืน ลดรายจ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า เพิ่มรายได้ให้ชาวบ้าน 174 ครัวเรือน ที่วิสาหกิจชุมชนพึ่งตนเอง บ้านหนองสะโน จังหวัดนครพนม  ด้วยการส่งเสริมให้ใช้พลังงานทดแทนด้วยระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์และโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ ที่จัดการด้วยระบบ lot (Internet of Things) พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านพลังงาน การบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้า จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน เพื่อให้เกิดการส่งต่อองค์ความรู้และเกิดความยั่งยืน