เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครสมณทูต และเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้า และเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสมณสาส์นตราตั้ง พระราชสาส์นตราตั้ง และอักษรสาส์นตราตั้ง ตามลำดับดังนี้

นายอุบัยด์ ซะอีด อุบัยด์ บินฏอริช อัลฎอฮิรี (Mr. Obaid Saeed Obaid Bintaresh Aldhaheri) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประจำประเทศไทย ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประจำประเทศไทย นายอุบัยด์ ซะอีด อุบัยด์ บินฏอริช อัลฎอฮิรี เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มาก่อน

นายฟีโวส กีออร์กีโอส อังเกเลโตส (Mr. Foivos Georgios Angeletos) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเฮลเลนิกประจำประเทศไทย ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเฮลเลนิกประจำประเทศไทย นายฟีโวส กีออร์กีโอส อังเกเลโตส เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตประจำกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเฮลเลนิก และอธิบดีกรมกิจการด้านการศึกษา วัฒนธรรม และกีฬา กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเฮลเลนิก มาก่อน

นายอีร์ฟัน ชากีร์ โอกลู ดาวูดอฟ (Mr. Irfan Shakir Oglu Davudov) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานประจำประเทศไทย ในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน ประจำประเทศไทย นายอีร์ฟัน ชากีร์ โอกลู ดาวูดอฟ ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานประจำมาเลเซีย ด้วย

อาร์ชบิชอป ปีเตอร์ ไบรอัน เวลส์ (Archbishop Peter Bryan Wells) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้า ถวายสมณสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครสมณทูตแห่งนครรัฐวาติกันประจำประเทศไทย ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครสมณทูตแห่งนครรัฐวาติกันประจำประเทศไทย อาร์ชบิชอป ปีเตอร์ ไบรอัน เวลส์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครสมณทูตแห่งนครรัฐวาติกันประจำสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ มาก่อน

นายเปโดร ปาโบล ซาน ฮอร์เฮ โรดริเกซ (Mr. Pedro Pablo San Jorge Rodríguez) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐคิวบาประจำประเทศไทย ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐคิวบาประจำประเทศไทย นายเปโดร ปาโบล ซาน ฮอร์เฮ โรดริเกซ เคยดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการกององค์การเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการค้าต่างประเทศ การลงทุนต่างประเทศ และความร่วมมือทางเศรษฐกิจสาธารณรัฐคิวบา มาก่อน

นายดาร์คีย์ อีเฟรอิม แอฟริกา (Mr. Darkey Ephraim Africa) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม แห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทย ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทย นายดาร์คีย์ อีเฟรอิม แอฟริกา เคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ประจำนครเลกอส สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย มาก่อน