เมื่อวันที่ 5 ส.ค. ที่สวนมะม่วงหาวมะนาวโห่ สิริสมปอง ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม นายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รอง ผวจ.สมุทรสงคราม เป็นประธานงานมหกรรม “แม่กลองการันตี” สถานประกอบการดี ผลิตภัณฑ์เด่น จ.สมุทรสงคราม ตอน สุขภาพดี วิถีเที่ยว Happy Health Happy Trip เพื่อส่งเสริมและรับรองผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค พร้อมมอบโล่ให้แก่สถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ในปี 2566 จำนวน 16 ราย จัดโดย สำนักงานสาธารณสุข จ.สมุทรสงคราม ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC) หอการค้า จ.สมุทรสงคราม สมาคมพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค จ.สมุทรสงคราม และภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ เอกชน 

นายภาณุโชติ ทองยัง รองนายแพทย์สาธารณสุข จ.สมุทรสงคราม กล่าวว่า จ.สมุทรสงคราม มีผลิตภัณฑ์สำคัญที่สร้างชื่อเสียงและมีสถานที่แปรรูปผลผลิตเบื้องต้นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อยกระดับการคุ้มครองและสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุข จ.สมุทรสงคราม และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม จึงเป็นแกนนำด้านวิชาการในการส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดคุณภาพมาตรฐาน โดยเริ่มดำเนินงานแม่กลองการันตีมาตั้งแต่ปี 2559 และเคยได้รับรางวัลเลิศรัฐ จาก กพร. ในเรื่องของนวัตกรรมเชิงกระบวนการ และจัดงานต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นที่ 6 มีผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 88 รายการ และจากผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2566 มีผู้ผลิตที่เป็นตัวอย่างความสำเร็จน่ายกย่องชื่นชม รวม 16  ราย แยกเป็น ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร 4 ราย สปาและนวดเพื่อสุขภาพ 5 ราย และ Wellness Center 3 ราย จุดเด่นในปีนี้ มุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพตามนโยบาย BCG ได้แก่ ผลิตภัณฑ์สุขภาพน้ำส้มสายชูหมักจากน้ำตาลมะพร้าว ซึ่งเป็นการนำสิ่งที่ไม่ใช้ในกระบวนการผลิตมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพเพิ่มรายได้แก่เกษตรกร นอกจากนี้ ยังสนับสนุนพัฒนาสถานประกอบการด้านสุขภาพเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัดอีกด้วย 

นายภาณุโชติ ยังกล่าวอีกว่า ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC) หอการค้า จ.สมุทรสงคราม สมาคมพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัด ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนองค์ความรู้ที่จำเป็นทั้งด้านการตลาด และเทคนิคในการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการขาย ตลอดจนการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการและผู้ค้าทั้งในเขตจังหวัดและขยายเครือข่ายต่อเนื่องไปจนถึงระดับประเทศ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการใน จ.สมุทรสงคราม มีรูปธรรม ปรากฏเป็นรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังมีการตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพที่สม่ำเสมอ เพื่อเป็นการการันตีว่า ผู้บริโภคได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพตามสิทธิผู้บริโภค