ที่ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล นายชาตรี ณ ถลาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล (รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล) นายสุวภาคย์ อิ่มสมุทร รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี ได้ร่วมกันประชุมคณะกรรมการอำนวยการอุทยานธรณีโลกสตูล ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งมี หัวหน้าส่วนราชการฯ คณะกรรมการฯ ผู้ที่เกี่ยวข้องมาเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้การประชุมครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการรับทราบผลการประเมินซ้ำ ในการเป็นอุทยานธรณีโลกสตูล (ระดับโลก) อุทยานธรณีโลกสตูล ที่มีผู้ประเมิน 2 คน ที่ประกอบไปด้วย Ms.Marie-Luise Frey ผู้ประเมินอาวุโสจากสหพันธรัฐเยอรมนี และ Ms.Sarah Gamble ผู้ประเมินจากประเทศแคนาดา ในระหว่างวันที่ 26 มิ.ย. 2565-1 ก.ค. 2565 และการดำเนินการประเมินผ่านไปด้วยความเรียบร้อย

นอกจากนี้ สภาอุทยานธรณีโลกยูเนสโก (UNESCO Global Geoparks Council) มีหนังสือขององค์การยูเนสโก ได้ประกาศให้ อุทยานธรณีสตูล คงสถานะเป็นอุทยานธรณีโลกยูเนสโก อีก 4 ปี ในระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 2565-31 ธ.ค. 2568 และได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ การแปลแผนที่ทางธรณีวิทยา เป็นภาษาอังกฤษ และการพัฒนาระบบติดตาม รวมถึงตรวจสอบ ประเมินระบบนิเวศในแหล่งสำคัญที่เปราะบาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในถ้ำ การเปิดโอกาสให้ชนพื้นเมือง อาทิ ชาวมันนิ และอูรักลาโว้ย เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานอุทยานธรณีโลก เพื่อการดำเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรณีอย่างต่อเนื่องต่อไป.