“สำนักงานตำรวจแห่งชาติ” เปิดรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการตำรวจ 620 อัตรา ผ่านทางอินเทอร์เน็ตเริ่มตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม-6 พฤศจิกายน 2566

ตำแหน่งที่รับสมัคร
กลุ่มผู้มีวุฒิปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต
– รอง สว.(สอบสวน) เพศ ชาย/หญิง จำนวน 450 อัตรา

กลุ่มผู้วุฒิปริญญาตรี ทางบัญชีหรือพาณิชยศาสตร์
– รอง สว.(ตรวจสอบภายใน) เพศ ชาย/หญิง จำนวน 20 อัตรา
– รอง สว.(บัญชี) เพศ ชาย/หญิง จำนวน 20 อัตรา

กลุ่มผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า ทางช่างยนต์ ช่างกล ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์
– ผบ.หมู่ (ช่างอากาศยาน) บ.ตร. เพศ ชาย จำนวน 30 อัตรา

กลุ่มผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมสกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
– ผบ.หมู่ (วิทยาการ) เพศ ชาย/หญิง จำนวน 100 อัตรา

กำหนดการ
ประกาศรับสมัคร วันที่ 9-15 ตุลาคม 2566
รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต วันที่ 16 ตุลาคม-6 พฤศจิกายน 2566
สอบข้อเขียน วันที่ 21 มกราคม 2567
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.policeadmission.org/Main/