เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 66 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ “GISTDA” กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยภาพมวลน้ำท่วมจากภาพถ่ายดาวเทียม Sentinel-2 ของวันที่ 13 ต.ค. 66 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงปริมาณน้ำท่วมที่ถูกผันเข้าพื้นที่ทุ่งรับน้ำในเขต จ.พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง และสุพรรณบุรี แบ่งออกเป็น 3 ทุ่งสำคัญ ได้แก่ #ทุ่งผักไห่ 100,094 ไร่ #ทุ่งป่าโมก 19,884 ไร่ และ #ทุ่งบางบาล 9,921 ไร่ รวมจำนวนทั้งสิ้น 129,899 ไร่ คิดเป็น 54.8% ของ 3 พื้นที่ทุ่งรับน้ำ

สถานการณ์ดังกล่าว GISTDA ได้ส่งข้อมูลภาพจากดาวเทียมดังกล่าวให้กับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ เพื่อนำไปใช้สนับสนุนในการบริหารจัดการตามภารกิจ ทั้งด้านการวางแผน และการติดตาม เพื่อประเมินสถานการณ์ต่อไป

สำหรับการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขัง GISTDA ได้วางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์ ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง โดยผู้สนใจสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่นๆ พร้อมรายงานสรุปพื้นที่น้ำท่วมแต่ละจังหวัด เพิ่มเติมได้ที่ https://disaster.gistda.or.th