ที่บริเวณศูนย์ฟื้นฟูคนพิการตำบลแป-ระ ถนนสายบ้านแป-ระเหนือ – บ้านผัง 1 หมู่ 1 (บ้านควนเก) ต.แป-ระ อ.ท่าแพ จ.สตูล นายหร่ออ๊บ มุเส็มสะเดา นายอำเภอท่าแพ ในฐานะ ผอ.ศอ.จอส.พระราชทานอำเภอท่าแพ มอบหมายให้ นายอาทิตย์ วงมุสิก ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) ที่ทำการปกครองอำเภอท่าแพ จ.สตูล นำกำลังที่ประกอบไปด้วย นายสาเรม รอเกตุ นายก อบต.แป-ระ รอง นายก อบต.แป-ระ กำนันตำบลแป-ระ รองประธานสภา อบต.แป-ระ สมาชิกสภา อบต.แป-ระ รองปลัด อบต.แป-ระ นายสมพงษ์ ลิ่มศรีพุทธ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 (บ้านควนเก) ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน เจ้าหน้าที่ อบต.แป-ระ บัณฑิตอาสาตำบลแป-ระ และประชาชนจิตอาสาตำบลแป-ระ รวมทั้งสิ้น 72 คน นำอุปกรณ์ต่างๆ ที่ประกอบไปด้วย น้ำดื่ม ถุงดำ ไม่กวาดขยะ ฯลฯ ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ด้วยการทำกิจกรรม “พัฒนาปรับภูมิทัศน์ เก็บขยะ บริเวณรอบๆ ศูนย์ฟื้นฟูคนพิการตำบลแป-ระ เก็บขยะมูลฝอยสองข้างทางถนนสายแป-ระเหนือ – ผัง 1 ดังกล่าว

เพื่อให้เกิดความสวยงาม และเพื่อให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมถึงสภาพทิวทัศน์สวยงาม ประชาชนสัญจรไป-มาดูแล้วมีความสบายตา อีกทั้งยังทำให้ศูนย์ฟื้นฟูคนพิการตำบลแป-ระฯลฯ มีผู้มาใช้บริการเพิ่มมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วย.