วันที่ 27 พ.ย. 66 กรมทางหลวงชนบท ประกาศเรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาโท) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน และนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้..

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาโท)
จำนวน 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 17,500-19,250 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 • ได้รับวุฒิปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือ ทางวิศวกรรมโครงสร้าง และ
 • ได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกําหนด ระดับไม่ต่ำกว่า
  ภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา และ
 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาโทขึ้นไป

2.ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)
จำนวน 15 ตำแหน่ง
เงินเดือน 15,000-16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 • ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือ ทางวิศวกรรมโครงสร้าง และ
 • ได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกําหนด ระดับไม่ต่ำกว่าภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา และ
 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป

3.ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน
จำนวน 35 ตำแหน่ง
เงินเดือน 11,500-12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสํารวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง และ
 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ.ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป

4.ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
จำนวน 10 ตำแหน่ง
เงินเดือน 11,500-12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร และ
 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4-28 ธันวาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ คลิก! กรมทางหลวงชนบท


รายละเอียดเพิ่มเติม
– คลิก! ไฟล์ประกาศรับสมัคร

ขอบคุณข้อมูล-ภาพ กรมทางหลวงชนบท