เมื่อวันที่ 29 พ.ย. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคาร “กิติยาคาร” และพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยมี สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี, นายภาสกร บุญญลักษณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี, ศาสตราจารย์สุรพล นิติไกรพจน์ นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วยข้าราชการ ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เฝ้าฯ รับเสด็จ

เมื่อเสด็จเข้าพลับพลาพิธี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร ทรงกราบ ประทับราชอาสน์ ประธานสงฆ์ถวายศีลจบ รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี ม.ธรรมศาสตร์ กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์และความเป็นมาของอาคารกิติยาคาร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายอาคาร “กิติยาคาร” พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์ จากนั้นทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ประทับพระราชอาสน์แล้ว ทรงหลั่งทักษิโณทก

การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงลงพระปรมาภิไธยและทรงลงพระนามาภิไธยในแผ่นศิลา เสด็จฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ เสด็จออกจากพลับพลาพิธี ไปยังบริเวณที่ปลูกต้นไม้หน้าอาคารกิติยาคาร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงปลูกต้นยูงทอง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำ ม.ธรรมศาสตร์ และเสด็จฯ ไปยังบริเวณโถงอาคารกิติยาคาร ทอดพระเนตรนิทรรศการถาวร “ธรรมประภา” ตามพระราชอัธยาศัย ทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ ร่วมกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้ปฏิบัติงาน

จากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ ไปยังหอประชุมกิติยาคาร ทรงลงพระปรมาภิไธยและทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึกเสร็จ ทรงฉลองพระองค์ครุย เสด็จเข้าหอประชุม รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี ม.ธรรมศาสตร์ กราบบังคมทูลรายงานกิจการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เสร็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราโชวาทจบ ศาสตราจารย์สุรพล นิติไกรพจน์ นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กราบบังคมทูลประกาศถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีมติถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเคมี

การนี้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์, ผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 6 ราย และผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ตามลำดับ บัณฑิตทั้งหมดกล่าวปฏิญาณตน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จเข้าห้องรับรอง ทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี, สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี, อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เสด็จฯ กลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต.