เมื่อวันที่ 30 พ.ย. ที่ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร มีการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.)​ ได้เห็นชอบแต่งตั้งพระสังฆาธิการในตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่ง เช่น พระราชธรรมคณี (นารถ ลวณรกฺโข)​ เจ้าอาวาสวัดศรีรัตนาราม จ.พิษณุโลก ที่ปรึกษาเจ้าคณะ จ.พิษณุโลก และพระสุขวโรทัย (จง จตฺตมโล)​ เจ้าอาวาสวัดสังฆาราม ที่ปรึกษาเจ้าคณะ จ.สุโขทัย ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 5 พระราชจริยาภรณ์ (สิงห์ชัย สิริวณฺโณ)​ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร

พระศรีรัตนวิมล (วีรภัทร รตนปญฺโญ)​ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชัยชนะสงคราม ให้เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดชัยชนะสงคราม พระครูธีรปัญญาภรณ์ (ธีรเดช เปมสีโล)​ เจ้าอาวาสวัดแสนสำราญ เจ้าคณะ อ.วารินชำราบ (ธ)​ ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะ จ.อุบลราชธานี (ธ)​ พระครูโสภณวินัยวัฒน์ (เวิน คุเณสโก)​ เจ้าอาวาสวัดบูรพาโคกเครือ เจ้าคณะอ.ยางตลาด (ธ)​ ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะ จ.กาฬสินธุ์ (ธ)​ พระครูสุธีจริยวัฒน์ (สาคร ชิตงฺกโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ เจ้าคณะ อ.เมืองขอนแก่น (ธ) ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะ จ.ขอนแก่น (ธ)

พระครูถาวรสีลาจาร (เสถียร ถาวโร) เจ้าอาวาสวัดเขาดิน เจ้าคณะ อ.เมืองชุมพร (ธ) ให้เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะ จ.ชุมพร (ธ) พระครูอนุศาสก์วรธรรม​ (เมธี ปัญญาธโร) รองเจ้าอาวาสวัดบุญวาทย์วิหาร เจ้าคณะ อ.เมืองลำปาง ให้เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบุญวาทย์วิหาร จ.ลำปาง พระสิริรัตนาภรณ์ (พิษณุ รตนโอภาโส) รองเจ้าอาวาสวัดแจ้ง เจ้าคณะ อ.เมืองนครศรีธรรมราช ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดแจ้ง จ.นครศรีธรรมราช เป็นต้น