นางตาบทิพย์  ศิริสุขวิวัฒน์ อายุ 65 ปี อยู่บ้านเลขที่ 149/1 หมู่ที่ 4 ตำบลนาหมื่นศรี  อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ที่ยึดอาชีพทำการเกษตรปลูกยางพารา และใช้พื้นที่ว่างระหว่างสวนยางและสวนปาล์มน้ำมัน ปลูกถั่วลิสงและถั่วฝรั่ง เนื้อที่ประมาณ 4 ไร่ สร้างรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว  เปิดเผยว่า พื้นที่ปลูกถั่วลิสงนั้น บางครั้งก็ไปปลูกในสวนยางพาราโดย ปลูกแบบปลอดสารพิษไม่ใช้สารเคมี มีเพียงการใช้ปูนขาว  เพื่อปรับสภาพดินและป้องกันเชื้อรา  ใช้ระยะเวลาในการปลูกประมาณ 3-4 เดือน ก็สามารถเก็บผลผลิตไปจำหน่ายได้  ราตั้งแต่ 45-55 บาท ต่อกิโลกรัม  การเก็บผลผลิตทางเกษตรกรจะเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ส่วนหนึ่ง เพื่อเป็นต้นพันธุ์ในการเพาะปลูกครั้งต่อไป ถือว่าการปลูกถั่วนั้นลงทุนซื้อเมล็ดพันธุ์เพียงครั้งเดียว ก็สามารถปลูกได้อย่างต่อเนื่อง

การปลูกถั่วยังเป็นการบำรุงดินมีธาตุอาหารอีกด้วย  ส่วนผลผลิตนั้นจะมีพ่อค้า แม่ค้ามารับซื้อ บางครับก็นำออกไปจำหน่ายเอง สร้างรายได้ปีละกว่าแสนบาท  ซึ่งตนเองต้องการให้เกษตรกรมารวมกลุ่มกันเพื่อปลูกถั่ว เนื่องจากการปลูกไม่ยุ่งยากอาศัยเพียงความขยัน ขณะนี้มีนายชุติพงษ์  รักชู อายุ 37 ปี ที่รักอาชีพเกษตรได้มาร่วมกันปลูกถัวลิสงและถั่วฝรั่ง รวมทั้งปลูกมันม่วงญี่ปุ่น ปลูกมันขี้หนู เพื่อจำหน่ายสร้างรายได้อีกด้วย

นายนิคม  นาศรี  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านไสเดือย  ตำบลหมื่นศรี  อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง  กล่าวว่า  ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกร โดยประสานงานกับหน่วยงานของภาครัฐ ในการสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับเกษตร ในการสร้างรายได้ลดรายจ่ายให้กับเกษตรกร และการปลูกถั่วลิสงกับถั่วฝรั่งนั้น ไม่เพียงพอต่อความต้องการของพ่อค้า แม่ค้าที่มารับซื้อ หากพ่อค้า แม่ค้าสนใจที่มารับซื้อถั่วลิสงและถั่วฝรั่ง สามารถติดต่อที่นางตาบทิพย์  ศิริสุขวิวัฒน์  โทร 092-9863925