ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หอประชุมพระพิรุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา จ.พระนครศรีอยุธยา นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผวจ.พระนครศรีอยุธยา ประธานในพิธีเปิดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2566 โดยมี นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายก อบจ.พระนครศรีอยุธยา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้พิการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวนกว่า 500 คน เข้าร่วม

นายนิวัฒน์ กล่าวว่า รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของคนพิการที่มีต่อสังคมจะเห็นได้จากกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการที่ได้มีการปรับปรุงเพื่อให้คนพิการ ได้รับสิทธิความเป็นธรรม ความเท่าเทียม เช่น การให้คนพิการทุกคนได้รับเบี้ยความพิการ การส่งเสริมให้มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ การขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ ตลอดจนการส่งเสริมให้มีการจ้างงาน คนพิการในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งการจัดงานกิจกรรม วันคนพิการสากล เป็นการส่งเสริมให้คนพิการได้สามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการต่างๆ ได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ตามที่กำหนดไว้ในวาระและเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2573 ที่ให้คำมั่นว่า “เราจะไม่ทิ้งใคร ไว้ข้างหลัง” โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ คือ การเปลี่ยนจาก “ภาระ” ให้เป็น “พลัง” ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่จะส่งเสริมคนพิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคม เปิดโอกาสแก่คนพิการในการเข้ามามีบทบาทและสิทธิต่างๆ ในสังคมมากขึ้น ซึ่งสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเท่าเทียมและมีศักดิ์ศรี ซึ่งถือว่าเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน อันจะนำไปสู่สังคม อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน

จ.พระนครศรีอยุธยา และหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมที่จะให้การสนับสนุนและให้กำลังใจคนพิการทุกคน หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ต้องการให้ช่วยเหลือ ขอให้แจ้งผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้นำเครือข่ายคนพิการ โดยปัจจุบันจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีคนพิการทั้งสิ้น จำนวน 24,754 คน คิดเป็นร้อยละ 3.01 ของประชากรทั้งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งคนพิการถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของสังคมและให้ทุกภาคส่วน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมและพัฒนาคนพิการให้คนพิการดังกล่าว สามารถช่วยเหลือตนเองได้ จึงได้มอบรถโยกสำหรับผู้พิการ และจัดการเสนาให้ความรู้และการจัดนิทรรศการแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ฝีมือคนพิการ การแสดงความสามารถของคนพิการต่อไป