การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประกาศเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 27 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม-12 กุมภาพันธ์ 2567 โดยไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. สอบแข่งขันได้ จะเป็นพนักงาน, ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. เศรษฐกร 6 (สังกัดกองบริหารการลงทุน) จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,900-24,000  บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การเงินการธนาคาร
คุณสมบัติของผู้สมัครระดับ 6
1. หากผู้สมัครใช้คุณวุฒิปริญญาตรีในการสมัคร ผู้สมัครจะต้องมีประสบการณ์ในการทำงานทางด้านการวิเคราะห์หรือทางด้านการลงทุนหรือที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี (ต้องแนบเอกสารแสดงประสบการณ์ในระบบรับสมัคร เพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณสมบัติ)
2. หากใช้คุณวุฒิปริญญาโทในการสมัคร ผู้สมัครจะมีหรือไม่มีประสบการณ์ในการทำงานก็ได้

2.  ผู้ตรวจสอบภายใน 5 (สังกัดกองตรวจสอบ 1) จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-18,900 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

– ปริญญาตรีทางด้านบัญชี การเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์ กฎหมาย วิศวกรรมศาสตร์ หรือปริญญาอื่นที่เกี่ยวข้องกับบัญชีการเงิน

3. ผู้ตรวจสอบภายใน 5 (สังกัดกองตรวจสอบ 2) จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-18,900 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ปริญญาตรีทางด้านบัญชี การเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์ กฎหมาย วิศวกรรมศาสตร์ (สาขาคอมพิวเตอร์) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

4. นักประชาสัมพันธ์ 5 (สังกัดกองสื่อสารองค์กร) จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-18,900 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ปริญญาตรีทางด้านสื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ศิลปศาสตร์ (ภาษาต่างประเทศ) อักษรศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้องทางด้านการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

5. นิติกร 5 (สังกัดกองคดี) จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 15,000-18,900 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ปริญญาตรีทางกฎหมาย (นิติศาสตร์)

6. นักบริหารพัสดุ 5 (สังกัดกองพัสดุ) จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-18,900 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ปริญญาตรีทางด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ ศิลปศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ อักษรศาสตร์

7. วิศวกร 5 (สังกัดกองอาคารสถานที่) จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-18,900 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์สาขาเครื่องกล สาขาไฟฟ้า สาขาแมคคาทรอนิกส์ สาขาโทรคมนาคม สาขาโยธา สาขาอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหการ
– ต้องมีใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรมฯ (ใบ กว.)

8. นักบริหารการลงทุน 5 (สังกัดกองการตลาด) จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-18,900 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ปริญญาตรีทางด้านบริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์ โดยสาขาที่จบต้องเกี่ยวข้องกับภาษาจีน
– ต้องมีผลการสอบวัดระดับความสามารถทางด้านภาษาจีน (HSK) ระดับ 5 ขึ้นไป (มีอายุไม่เกิน 2 ปี)

9. เศรษฐกร 5 (สังกัดกองนโยบายและแผน) จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-18,900 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชี พาณิชยศาสตร์ การเงินการธนาคาร

10. วิศวกร 5 (สังกัดกองวิศวกรรม) จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-18,900 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์สาขาสำรวจ หรือสาขาโยธา
– ต้องมีใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม ฯ (ใบ กว.)

11. นักบริหารการเงิน 6 (สังกัดกองการเงิน) จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 18,900-24,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชี พาณิชยศาสตร์ การเงินการธนาคาร
คุณสมบัติของผู้สมัครระดับ 6
1. หากผู้สมัครใช้คุณวุฒิปริญญาตรีในการสมัครผู้สมัคร จะต้องมีประสบการณ์ในการทำงานทางด้านการเงิน หรือที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี (ต้องแนบเอกสารแสดงประสบการณ์ในระบบรับสมัครเพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณสมบัติ)
2. หากใช้คุณวุฒิปริญญาโทในการสมัครผู้สมัคร จะมีหรือไม่มีประสบการณ์ในการทำงานก็ได้

12. นักบัญชี 5 (สังกัดกองบัญชีการเงิน) จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-18,900 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ปริญญาตรีทางด้านบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทางบัญชี

13. วิศวกร 5 (สังกัดกองอนุญาตผู้ประกอบการ) จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-18,900 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์สาขาอุตสาหการ/สิ่งแวดล้อมและเครื่องกล
– ต้องมีใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรมฯ (ใบ กว.)

14. วิศวกร 5 (สังกัดกองอนุญาตก่อสร้าง) จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-18,900 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์สาขาโยธา
– ต้องมีใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรมฯ (ใบ กว.)

15. วิศวกร 6 (สังกัดกองอนุญาตก่อสร้าง) จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 18,900-24,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางวิศวกรรมศาสตร์สาขาโยธา
– ต้องมีใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรมฯ (ใบ กว.)
คุณสมบัติของผู้สมัครระดับ 6
1. หากผู้สมัครใช้คุณวุฒิปริญญาตรีในการสมัคร ผู้สมัครจะต้องมีประสบการณ์ในการทำงานทางด้านวิศวกรรม หรือที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี (ต้องแนบเอกสารแสดงประสบการณ์ในระบบรับสมัครเพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณสมบัติ)
2. หากใช้คุณวุฒิปริญญาโทในการสมัคร ผู้สมัครจะมีหรือไม่มีประสบการณ์ในการทำงานก็ได้

16. วิศวกร 5 (สังกัดกองอำนวยการปฏิบัติการ 1) จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-18,900 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์สาขาโยธา/สิ่งแวดล้อม/ไฟฟ้า/อุตสาหการ
– ต้องมีใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรมฯ (ใบ กว.)

17. นักบริหารงานนิคมอุตสาหกรรม 5 (สังกัดสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง) จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-18,900 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ปริญญาตรีทางด้านนิเทศศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
– วิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์

18. นักวิทยาศาสตร์ 5 (สังกัดสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง) จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-18,900 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์สาขาสิ่งแวดล้อม เคมีสุขาภิบาล ชีววิทยา เคมีเทคนิค ชีวเคมี วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมสุขาภิบาล

19. นักบัญชี 5 (สังกัดสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมนครหลวง) จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-18,900 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ปริญญาตรีทางบัญชี หรือที่เกี่ยวข้องทางด้านบัญชี

20. นักบัญชี 5 (สังกัดสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู) จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-18,900 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ปริญญาตรีทางบัญชี หรือที่เกี่ยวข้องทางด้านบัญชี

21. วิศวกร 5 (สังกัดสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้) จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-18,900 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์สาขาอุตสาหการ/สิ่งแวดล้อม/โยธา
– ต้องมีใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรมฯ (ใบ กว.)

22. วิศวกร 5 (สังกัดสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี) จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-18,900 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์สาขาสิ่งแวดล้อม/อุตสาหการ/เคมี/เครื่องกล
– ต้องมีใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรมฯ (ใบ กว.)

23. นักบริหารการเงิน 5 (สังกัดสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง) จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-18,900 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ปริญญาตรีทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การคลัง

24. วิศวกร 5 (สังกัดสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด) จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-18,900 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์สาขาสิ่งแวดล้อม/อุตสาหการ/เคมี/เครื่องกล
– ต้องมีใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรมฯ (ใบ กว.)

25. นักบัญชี 5 (สังกัดสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด) จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-18,900 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ปริญญาตรีทางบัญชี หรือที่เกี่ยวข้องทางด้านบัญชี

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน สมัครผ่านระบบรับสมัครงานหน้าเว็บไซต์ กนอ. ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์   https://ieat.thaijobjob.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม
 – ไฟล์ประกาศรับสมัคร