เมื่อวันที่ 17 ม.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการ “Weaving Our Stories : สานสัมพันธ์ทางการทูตสหรัฐอเมริกา-ไทย 190 ปี” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผู้แทนรัฐบาลไทย), นายรอเบิร์ต เอฟ. โกเด็ก เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย, นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการจัดงานฯ เฝ้าฯ รับเสด็จ

นายรอเบิร์ต เอฟ. โกเด็ก เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายของขวัญแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, นางสาวเกวนโดลิน เจ. คาร์ดโน รองหัวหน้าสำนักงานสถานอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายของขวัญแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จากนั้น เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย กราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับนิทรรศการ “Weaving Our Stories : สานสัมพันธ์ทางการทูตสหรัฐอเมริกา-ไทย 190 ปี” และศิลปะจัดวาง “Time Owes Us Remembrance กาลเวลา คืนค่า หวนรำลึก” ฉลองครบ 190 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตสหรัฐอเมริกา-ไทย

ต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรวีดิทัศน์สารคดีสั้น “Weaving Our Stories : สานสัมพันธ์ทางการทูตสหรัฐอเมริกา-ไทย 190 ปี” แล้วเสด็จฯ ไปยังบริเวณแท่นพิธี ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดนิทรรศการ “Weaving Our Stories : สานสัมพันธ์ทางการทูตสหรัฐอเมริกา-ไทย 190 ปี” และศิลปะจัดวาง “Time Owes Us Remembrance กาลเวลา คืนค่า หวนรำลึก” ฉลองครบ 190 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตสหรัฐอเมริกา-ไทย จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จขึ้นชั้น 4 โดยลิฟต์ เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรนิทรรศการ

สำหรับนิทรรศการ “Weaving Our Stories : สานสัมพันธ์ทางการทูตสหรัฐอเมริกา-ไทย 190 ปี” ประกอบด้วย ชุดที่ 1 ผืนผ้าแห่งความสัมพันธ์สหรัฐอเมริกาและไทย โดยมีผู้แทนของกลุ่มสตรีจากชุมชนผ้าทอ และผ้าพื้นเมืองจากทั่วประเทศ ที่เข้าร่วมในโครงการ Weaving Our Stories เฝ้าฯ รับเสด็จ, ชุดที่ 2 การร่วมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในสหรัฐอเมริกา และนักเรียนนักศึกษาในไทย, ชุดที่ 3 การเดินทางของศิลปินเก็บเกี่ยวประสบการณ์และแรงบันดาลใจจากชุมชนผ้าทอและผ้าพื้นเมืองทั่วประเทศไทย และชุดที่ 4 การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจัดวาง “Time Owes Us Remembrance กาลเวลา คืนค่า หวนรำลึก” ระหว่างโครงการศิลปินที่พำนักในประเทศไทยและเทคนิคที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน

จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จเข้าห้องรับรอง ทรงลงพระปรมาภิไธย และพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก ประทับพักพระราชอิริยาบถตามพระราชอัธยาศัย สมควรแก่เวลา เสด็จออกจากห้องประทับรับรอง ชั้น 4 เสด็จลงชั้น 1 (โดยลิฟต์) ทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และผู้แทนรัฐบาลไทย ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ และภาคีผู้สนับสนุนการจัดนิทรรศการ จากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ กลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต.