เมื่อเวลา 17.11 น.วันที่ 27 ม.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง และอักษรสาส์น ตราตั้ง ตามลำดับดังนี้

– นางอันนา  ฮัมมาร์เกรน (Mrs. Anna  Hammargren) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรสวีเดนประจำประเทศไทย ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรสวีเดนประจำประเทศไทย นางอันนา  ฮัมมาร์เกรน เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมการบริหารองค์กร กระทรวง การต่างประเทศ ราชอาณาจักรสวีเดน มาก่อน

 – นายแอ็นสท์ ว็อล์ฟกัง ไรเชิล (Mr. Ernst Wolfgang Reichel) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย นายแอ็นสท์ ว็อล์ฟกัง ไรเชิล เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำสาธารณรัฐเฮลเลนิก มาก่อน

 – นายฌ็อง-โกลด ปวงเบิฟ (Mr. Jean-Claude Poimboeuf) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐ ฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย นายฌ็อง-โกลด ปวงเบิฟ เคยดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้ตรวจราชการใหญ่ด้านการต่างประเทศ กระทรวงกิจการยุโรปและการต่างประเทศ สาธารณรัฐฝรั่งเศส มาก่อน

– นางสาวปิง คิตนีกอน (Ms. Ping Kitnikone) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งแคนาดาประจำประเทศไทย ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งแคนาดาประจำประเทศไทย นางสาวปิง คิตนีกอน เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดี รับผิดชอบการบริหารจัดการลูกจ้างท้องถิ่นของแคนาดา ในต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศแคนาดา มาก่อน

– นางคอนสตันซ์ เชมวายี (Mrs. Constance Chemwayi) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญ ผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐซิมบับเวประจำประเทศไทย ในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐซิมบับเวประจำประเทศไทย นางคอนสตันซ์ เชมวายี ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐซิมบับเวประจำมาเลเซีย ด้วย

 – นางฟลอเรนซ์ เบอร์คี อะโคนอร์ (Mrs. Florence Buerki Akonor) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญ ผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกานาประจำประเทศไทย ในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกานาประจำประเทศไทย นางฟลอเรนซ์ เบอร์คี อะโคนอร์ ได้ดำรงตำแหน่งเป็นข้าหลวงใหญ่สาธารณรัฐกานาประจำมาเลเซีย ด้วย