ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ์ (Pig board) ครั้งที่ 1/2567 ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางการรักษาเสถียรภาพราคาสุกร เพื่อแก้ไขวิกฤติราคาสุกรตกต่ำ และสร้างความยั่งยืนในอาชีพการเลี้ยงสุกรสำหรับกลุ่มเกษตรกรรายย่อย ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ โดยกรมปศุสัตว์ ได้หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเร่งรัดจัดทำโครงการรักษาเสถียรภาพราคาสุกร ประกอบด้วย 2 แนวทางดังนี้

1. การลดจำนวนลูกสุกรที่จะเข้าสู่ระบบการผลิต โดยการทำหมูหัน เพื่อแก้ไขปัญหาราคาสุกรตกต่ำจากปริมาณผลผลิตมากเกินความต้องการ ซึ่งมีเป้าหมายตัดวงจรลูกสุกรขนาด 3-7 กก. จำนวน 450,000 ตัว

2. การผลักดันการส่งออกสุกรไปต่างประเทศ โดยสนับสนุนให้ผู้ส่งออกที่มีศักยภาพภายใต้การคัดเลือกและรับรองขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับสินค้าสุกร ประเภทเนื้อสุกรแช่เย็นหรือแช่แข็ง ซึ่งมีเป้าหมายการส่งออกจำนวน 8,400 ตัน ภายในระยะเวลา 2 เดือน

อย่างไรก็ตาม ได้มอบหมายกรมปศุสัตว์ร่วมบูรณาการกับกรมการค้าภายใน ในการตรวจสอบและติดตามสถานการณ์ราคาจำหน่ายเนื้อสุกรในสถานที่จำหน่ายของผู้ค้ารายใหญ่ พร้อมทั้งจัดตั้งชุดเฉพาะกิจในการตรวจสอบแหล่งที่มาของเนื้อสุกรที่พบความผิดปกติ ตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ และ พ.ร.บ.คุ้มครองคุณภาพอาหารอีกด้วย