ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สุขศาลาบ้านตูม หมู่ 4 ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ นางกองแก้ว พลโคกก่อง ประธานชมรม อสม.บ้านตูม หมู่ 4 พร้อมด้วย อสม. หมู่ 4 ร่วมกันตั้งโต๊ะให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น ให้กับผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยงโรคความดัน และโรคเบาหวาน โดยมีนายอำนวย ภูทองกลม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) บ้านตูม และนางละมุล ภักดีนอก ผู้ใหญ่บ้านบ้านตูม หมู่ 4 กำกับดูแลและอำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิด

นางกองแก้ว พลโคกก่อง ประธานชมรม อสม.บ้านตูม หมู่ 4 กล่าวว่า ถึงแม้ปัจจุบันสถานการณ์โรคติดต่อหรือโรคประจำฤดูทั่วไป รวมทั้งโรคติดเชื้อโควิด-19 จะลดระดับความรุนแรงเป็นโรคประจำถิ่น แต่ภารกิจของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ก็ยังเข้มงวดกวดขันในการเฝ้าระวัง แจ้งข่าวสารด้านการป้องกัน และดูแลสุขภาพ ควบคู่กับการตรวจ คัดกรองสุขภาพ ให้กับพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิด และอย่างต่อเนื่อง

นางกองแก้ว กล่าวอีกว่า ในช่วงสัปดาห์นี้ ที่อยู่ในช่วงรอยต่อฤดูหนาวกับฤดูร้อน ซึ่งสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ช่วงค่ำถึงช่วงเช้าอากาศหนาวเย็น กลางวันอากาศร้อนและบางวันมีฝนตก เป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็ก และผู้มีโรคประจำตัว ที่ภูมิคุ้มกันร่างกายต่ำ จึงได้ตั้งโต๊ะให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น และส่งต่อผู้มีความเสี่ยงโรคเบาหวาน โรคความดัน หรือเสี่ยงต่อโรคภัยอื่นๆ ส่งตัวไปที่สถานบริการสาธารณสุข เช่น โรงพยาบาลประจำอำเภอ หรือโรงพยาบาลประจำจังหวัดต่อไป

ขณะที่ ดร.จักราวุฒิ วงษ์ภักดี รองนายแพทย์สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ ในฐานะประธานชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย (กาฬสินธุ์) กล่าวว่า หลังปีใหม่ 2567เป็นต้นมา ซึ่งประกอบกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อย ทางกระทรวงสาธารณสุขและรัฐบาล ได้ให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ที่อาจได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศดังกล่าว จึงได้มอบนโยบายด้านการเฝ้าระวังการเกิดโรคประจำถิ่น และดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชน ผ่านส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ อสม. ซึ่งอยู่ใกล้ชิดพี่น้องประชาชนที่สุด

ดร.จักราวุฒิ กล่าวอีกว่า ในส่วนการเฝ้าระวังและดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนนั้น มีทั้งให้ดำเนินการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นพี่น้องประชาชนทั่วไปตามสถานบริการสาธารณสุข เช่น สุขศาลา โรงพยาบาลใกล้บ้าน โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป รวมทั้งสูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ที่ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงเป็นโรคความดัน ที่เป็นสาเหตุเกิดอาการสโตรกหรือโรคหลอดเลือดสมอง และโรคเบาหวาน ที่เป็นต้นเหตุของการเกิดโรคประจำตัวหรือโรคแทรกซ้อนต่างๆ โดยเมื่อ อสม. ทำการตรวจคัดกรองเบื้องต้น หากพบรายใดมีความเสี่ยง ก็จะส่งตัวเข้ารับการบำบัดรักษาที่ถูกต้องต่อไป

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข ให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มวัย เพื่อให้ได้รับการดูแลและรับบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึงทุกคน โดยมีการตรวจคัดกรองสุขภาพ ประเมินความเสี่ยง แนะนำ ให้ความรู้ การดูแลสุขภาพ การปฏิบัติต่อผู้ป่วยติดเตียง เป็นระยะและอย่างต่อเนื่อง โดยมีบุคลากรด้านสาธารณสุข และ อสม. เป็นกำลังหลักสำคัญ ได้ร่วมกันทำงานเชิงรุก เข้าถึงชุมชน ทุกครัวเรือน และกลุ่มเป้าหมายทุกคน ทั้งนี้ ขอขอบคุณ อสม. ใน จ.กาฬสินธุ์ จำนวน 18,600 คน ที่ทำหน้าที่ด้วยความเสียสละ มุ่งมั่น ตั้งใจ และเข้มแข็ง ตลอดมา เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขและรัฐบาล