ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศาลาอาศรมพรมเวที วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ดร.อุดม โปร่งฟ้า ที่ปรึกษา รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานคืนสู้เหย้า สิงห์ชมพู สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า ครั้งที่ 2 และครบรอบ 12 ปี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต พร้อมทั้งมอบโล่เกียรติบัตร โดยมีคณาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันร่วมงานจำนวนมาก

สำหรับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแม่ของวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย เป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงของคณะสงฆ์ ซึ่งสมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า สมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้ทรงสถาปนาขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2432 มีชื่อเดิมว่า “มหาธาตุวิทยาลัย” และมีพระบรมราชโองการเปลี่ยนนามใหม่ว่า “มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2439 โดยมีพระราชประสงค์จะให้เป็นอนุสรณ์เฉลิมพระเกียรติยศของพระองค์สืบไป

โดยปัจจุบัน มีวิทยาเขต 11 แห่ง วิทยาลัยสงฆ์ 28 แห่ง หน่วยวิทยบริการ 3 แห่ง สถาบันสมทบ 6 แห่ง ได้ดำเนินการเรียนการสอนผ่านมาแล้ว 135 ปี ในส่วนของวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ ได้เปิดให้มีการศึกษามาแล้ว 15 ปี คณะกรรมการศิษย์เก่าฯ ได้มีมติให้จัดงานสิงห์ชมพู คืนสู่เหย้าสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า ครั้งที่ 2 ซึ่งตรงกับวันครบรอบ 12 ปี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เพื่อให้ศิษย์เก่าได้ย้อนรำลึกถึงอดีตที่ได้เคยศึกษาในสถาบันอันทรงเกียรติแห่งนี้ และเป็นการระดมทุนเพื่อจัดหาทุนเข้าสมาคมศิษย์เก่าอีกด้วย