เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2567 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ แจ้งว่า สำหรับโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงขามเปี้ย ต.โคกกว้าง อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ ตามที่มีข่าวออกไปว่าถูกร้องเรียนและแจ้งความไปนั้น ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับงบประมาณในปี 2559 จำนวนเงิน 53,000,000 บาท แต่ปรากฏว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จทันตามระยะเวลาในการใช้งบประมาณ ทำให้งบประมาณตกพับตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

แต่เนื่องจากโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงขามเปี้ย เป็นประโยชน์และเป็นความต้องการของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งยังอยู่ในระยะเวลาตามสัญญา ซึ่งกรมทรัพยากรน้ำได้ติดตามและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ดำเนินการร่วมกับผู้รับจ้างมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้โครงการเป็นไปตามรายละเอียดของสัญญา แล้วเสร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์

กรณีงบประมาณที่ตกพับและเงินงวดดังกล่าว กรมทรัพยากรน้ำได้เสนอตั้งกรอบงบประมาณและอยู่ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร โดยกรมทรัพยากรน้ำจะปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และคำนึงถึงความเป็นธรรม ประกอบการดำเนินการดังกล่าวต่อไป