เมื่อวันที่ 9 ก.พ. “นอร์ทกรุงเทพโพล” มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ สำรวจความเห็นเทศกาลตรุษจีน 2567 จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,100 คน ระหว่างวันที่ 30 ม.ค.-4 ก.พ. 2567 พบว่า คนไทยเชื้อสายจีนส่วนใหญ่มีเชื้อสายแต้จิ๋วมากที่สุดร้อยละ 49.1 รองลงมา เชื้อสายไหหลำ ร้อยละ 11.5 เชื้อสายฮกเกี้ยน ร้อยละ 9.9 เชื้อสายแคะ ร้อยละ 8.6 อื่น ๆ ร้อยละ 1.1 และไม่แน่ใจ/ไม่ทราบร้อยละ 19.8 ขณะที่ประเด็นเมื่อนึกถึงเทศกาลตรุษจีน พบว่า ส่วนใหญ่คิดถึงอั่งเปา/แต๊ะเอีย มากที่สุดร้อยละ 68.6 รองลงมาไหว้เจ้า/บรรพบุรุษ ร้อยละ 58.6 การแต่งกายใสชุดสีแดง ร้อยละ 50.3 เป็นการรวมญาติ ร้อยละ 44.2 การเชิดสิงโต เชิงมังกร แป๊ะยิ้ม ร้อยละ 40.1 วันหยุด ร้อยละ 32.8 อื่นๆ ร้อยละ 0.1

สำหรับการให้ความสำคัญของเทศกาลตรุษจีน พบว่าส่วนใหญ่เห็นว่า มีความสำคัญค่อนข้างน้อย ร้อยละ 33.3 รองลงมาค่อนข้างมาก ร้อยละ 32.7 มีความสำคัญน้อยร้อยละ 22.1 และเห็นว่ามีความสำคัญมากเพียงร้อยละ 11.9 นอกจากนี้การประกอบพิธีกรรม พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 30.9 จะไหว้เจ้าและบรรพบุรุษ ร้อยละ 30.9 รองลงมาไหว้เจ้า ร้อยละ 13.7 ไหว้บรรพบุรุษ ร้อยละ 12.9 และไม่แน่ใจร้อยละ 12.9 ส่วน ร้อยละ 29.5 จะไม่ไหว้อะไรเลย

เหตุผลสำคัญในการประกอบพิธีไหว้เจ้าพบว่า เห็นว่าเป็นวันเริ่มต้นปีใหม่ของจีน/ไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลเจริญรุ่งเรืองมากที่สุด ร้อยละ 44.2 รองลงมาเห็นว่าเป็นประเพณีของคนจีนที่ปฏิบัติสืบทอดกันมากตั้งแต่สมัยปู่ย่า ตา ยาย ร้อยละ 33.0 เป็นการแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ ร้อยละ 22.3 อื่นๆ ร้อยละ 0.5 ส่วนความตั้งใจในการใช้จ่ายเพื่อการซื้อของไหว้ พบว่าร้อยละ 54.2 ตั้งใจว่าจะมีค่าใช้จ่ายเท่าเดิม ร้อยละ 30.2 มีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น และ ร้อยละ 0.9 จะใช้จ่ายลดลง ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย ส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายอยู่ระหว่าง 1,001-2,000 บาท ร้อยละ 36.2 รองลงมามีค่าใช้จ่ายอยู่ระหว่าง 2,001-3,000 บาท มีค่าใช้จ่ายมากกว่า 3,000 บาท ร้อยละ 22.0 และต่ำกว่า 1,000 บาท ร้อยละ 14.5