เมื่อวันที่ 11 ก.พ. ที่อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ กรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายเทวัญ รัตนะ ปศุสัตว์เขต 6 เป็นประธานในพิธีปิดงานมหกรรมโคเนื้อแห่งชาติ ครั้งที่ 21 และงานมหกรรมกระบือแห่งชาติ ครั้งที่ 26 ในงานโคเนื้อบึงสามพัน ครั้งที่ 16

นายเทวัญ รัตนะ ปศุสัตว์เขต 6 กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถ้วยรางวัล จำนวน 13 รางวัล ในการประกวดโค-กระบือในครั้งนี้ การจัดงานในครั้งนี้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อ-กระบือ ให้มีลักษณะดี มีคุณภาพซึ่งจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ทั้งนี้ งานมหกรรมโคเนื้อแห่งชาติ ครั้งที่ 21 และงานมหกรรมกระบือแห่งชาติ ครั้งที่ 26 มีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8-11 ก.พ. 2567 มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโคเนื้อและกระบือของประเทศไทย สร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงแก่เกษตรกร รวมถึงส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรและประชาชนให้ความสนใจในการเลี้ยงโคเนื้อและกระบือ พร้อมทั้งการเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับเกษตรกร และประชาชนผู้สนใจด้านการจัดการเลี้ยงโคเนื้อ กระบือ การปรับปรุงพันธุ์ การป้องกันโรคระบาด การพัฒนาด้านเทคโนโลยีอาหารสัตว์และเทคโนโลยีการผลิตโคเนื้อที่มีคุณภาพ

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วยการประกวดโคเนื้อและกระบือ และกิจกรรมการประกวด Produce Of Dam/Get Of Sire ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี