เมื่อวันที่ 12 ก.พ.67 นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน Kick off เปิดตัวโครงการบูรณาการกลไกเพื่อการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พื้นที่นำร่องจังหวัดสุพรรณบุรี “จังหวัดปลอดภัย คนไทยไม่ไร้บ้าน” โดยมี ดร.สรชัด สุจิตต์ สส.สุพรรณบุรี เขต 1 นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวง พม. นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวง พม. ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 127 แห่ง เด็กและเยาวชน อพม. ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมพิธี กว่า 800 คน เพื่อเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ ที่ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี

นายวราวุธ เปิดเผยว่า คนไร้ที่พึ่ง หรือคนไร้บ้านสะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างของสังคมไทย โดยปัญหาตกงานและปัญหาครอบครัว เป็น 2 สาเหตุสำคัญ ผลักดันให้กลายเป็นคนไร้บ้าน ปัจจุบันมีกลุ่มเป้าหมายตามขอบเขตพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557 จำนวนกว่า 10 ล้านคน ประกอบด้วย บุคคลที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคม คนเร่ร่อน บุคคลที่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรแต่ไร้สัญชาติ และบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร จากสถานการณ์ดังกล่าวจึงได้แถลงนโยบายสำคัญ ภายใต้ “พม.พอใจ ให้ทุกวัยพอใจใน พม.” ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาคนไร้บ้าน คือ การส่งเสริมการจ้างงานและการมีงานทำของกลุ่มเปราะบาง การยกระดับการคุ้มครองทางสังคมสำหรับคนทุกช่วงวัย และการส่งเสริมความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยสำหรับคนทุกช่วงวัย

กระทรวง พม. โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เร่งสร้างจังหวัดปลอดภัย คนไทยไม่ไร้บ้าน โดยในปีนี้ได้กำหนดประเด็นการแก้ไขปัญหาคนไร้ที่พึ่ง คนเร่ร่อน เป็นตัวชี้วัดด้านการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ได้จัดทำโครงการบูรณาการกลไกเพื่อการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ในพื้นที่นำร่องจังหวัดสุพรรณบุรี และขยายไปทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการเชื่อมโยงกลไกการทำงาน (Finding local services) ในการประสานความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแบบองค์รวมอย่างต่อเนื่อง ไร้รอยต่อ

เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายและประชาชนสามารถเข้าถึงระบบบริการสวัสดิการสังคม (Outreached) แบบเบ็ดเสร็จ มีคุณภาพ และมีมาตรฐานได้อย่างยั่งยืน รวมไปถึงเกิดรูปแบบบริการต้นแบบด้านการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งในระดับจังหวัด และชุมชน (Protection Service Plan) พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นจังหวัดที่มีความพร้อมและมีศักยภาพ ซึ่งทีม พม.หนึ่งเดียวสุพรรณบุรีจะผนึกกำลังผลักดันให้เกิดรูปแบบ Protection Service Plan เป็นพื้นที่นำร่อง และสามารถขยายผลไปยังทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่ม เพศ วัย สามารถเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม และทั่วถึง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง