เมื่อวันที่ 24 ก.พ. พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่าในวันนี้ของทุกปี ว่า ไฟป่าเป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้เกิดความสูญเสียทรัพยากรป่าไม้ และทำให้เกิดมลพิษด้านฝุ่น PM 2.5 ดังนั้นการกำหนดให้มีวันดังกล่าว เพื่อให้ทุกฝ่ายได้ตระหนักถึงความสำคัญของไฟป่า และเพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชน เกษตรกร งดการจุดไฟเผาป่า ลดควันไฟที่เกิดจากการเผาป่า สร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักให้แก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา หน่วยราชการ องค์กรเอกชน ถึงอันตรายและผลกระทบของควันที่เกิดจากไฟป่า เพื่อป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ จากการจุดไฟเผาป่า และเพื่อลดปริมาณฝุ่น PM 2.5 จากควันไฟ

รมว.ทรัพยากรฯ กล่าวอีกว่า จึงได้กำชับเรื่องนี้ ในการมอบนโยบายให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยให้มีการยกระดับ การสื่อสารเชิงรุก ในรูปแบบเคาะประตูบ้านเพื่อเข้าไปสื่อสาร ทำความเข้าใจกับประชาชน เรื่องผลกระทบจากการเผาอย่างเข้มข้น และร่วมมือชุมชน หน่วยงานทุกภาคส่วน ร่วมกันประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระทรวง มหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ และเครือข่ายต่างๆ เพื่อเป้าหมายการลด Hotspot โดยเฉพาะในเขตป่าให้ได้ร้อยละ 50 และที่สำคัญที่สุด คือ ความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ด้านป้องกันไฟป่า เพราะปฏิบัติการดับไฟป่าเป็นงานหนักและเสี่ยงต่ออันตรายต่อชีวิตและร่างกาย

รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ดังนั้นจึงต้องสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ เพื่อให้ชุดเสือไฟมีความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ และเพื่อให้มีความปลอดภัย จึงได้มอบเสื้อกันไฟ จำนวน 250 ตัว ให้กับเจ้าหน้าที่ชุดเสือไฟ เนื่องจากจะต้องไปสนับสนุนการดับไฟป่าขนาดใหญ่ มีความรุนแรงสูงหรือเกิดไฟป่าในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกล ยากลำบากต่อการเข้าถึง มีความเสี่ยงสูง อย่างไรก็ตาม การจะให้ปลอดควันพิษจากไฟป่านั้น จะอาศัยเพียงหน่วยงานหนึ่งหน่วยงานใดคงไม่สำเร็จ ต้องอาศัยมือของทุกคน มาช่วยกันเพื่อลดควันพิษจากไฟป่า ผืนป่าอุดมสมบูรณ์ สัตว์ป่าก็ไม่สูญพันธุ์ต่อไป