เมื่อวันที่ 28 ก.พ. ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ได้นำบริษัทรุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด เข้ายื่นหนังสือถึง พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.ศึกษาธิการ เรื่อง ขอให้ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างที่กระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและดำเนินการกับผู้กระทำผิด โดยนายศรัณย์วุฒิ กล่าวว่า ตนได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริหารของบริษัทรุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด ว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในกระบวนการยื่นประมูลการพิมพ์แบบเรียนขององค์การค้าของ สกสค. มาตั้งแต่ปี 66 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากมองว่ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างขอบข่ายงานรายละเอียดและคุณลักษณะ (Team of Reference : TOR) การจ้างพิมพ์หนังสือเรียนปี 2567 จำนวน 151 รายการ โดยวิธีการคัดเลือกดังกล่าว ไม่ชอบด้วยกฎหมายและส่อไปในทางทุจริต เพราะไม่ได้มีการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน

นายศรัณย์วุฒิ กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้การผลิตและจำหน่ายหนังสือแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการในแต่ละปีนั้น องค์การค้าฯ ได้รับทราบและคาดหมายได้ล่วงหน้าว่า การจัดพิมพ์หนังสือแบบเรียนนั้น เกินกำลังการผลิตขององค์การค้าของสกสค. ในทุกปี เพราะมีการจ้างพิมพ์หนังสือทุกปีมาโดยตลอด ดังนั้นองค์การค้าฯจึงจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงาน ส่วนการยื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นต้องยื่นข้อเสนอเป็นกลุ่มตามประเภทของหนังสือแบบเรียนการจัดพิมพ์ จำนวน 30 กลุ่ม ซึ่งการยื่นเสนอราคา ผู้ยื่นเสนอจะยื่นได้จำนวน 1 รายการ ของแต่ละกลุ่มที่กำหนด และขอบเขตของงาน รายละเอียดและคุณลักษณะทีโออาร์ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งข้อกำหนดในการแบ่งกลุ่มประเภทของหนังสือแบบเรียนการจัดพิมพ์กลุ่มละ 5 แบบเรียน และให้ผู้ยื่นเสนอราคายื่นได้เพียง 1 รายการของแต่ละกลุ่ม ถือเป็นการจำกัดสิทธิของผู้เสนอราคา ทำให้ไม่สามารถยื่นเสนอราคาได้ทุกรายการ ทำให้องค์การค้าฯเสียประโยชน์ในการพิจารณาราคา เพราะตามทีโออาร์แล้ว การพิจารณาผู้ชนะยื่นเสนอราคาครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา ซึ่งหมายถึงผู้ชนะต้องเป็นผู้ที่เสนอราคาต่ำสุด ดังนั้น หาก TOR กำหนดให้ผู้เสนอราคาทุกรายมีโอกาสยื่นเสนอราคาได้ทุกรายการของแต่ละกลุ่มแล้ว ย่อมทำให้องค์การค้าฯ พิจารณาราคาจากผู้เสนอราคาได้มากรายกว่าที่จะให้มีการยื่นได้เพียงรายการ ซึ่งจะทำให้องค์การค้าฯ พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาในแต่ละรายการได้น้อยราย และไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ ดังนั้น ทีโออาร์จึงไม่ชอบด้วย พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

“การมาร้องเรียนครั้งนี้ ผมรับไม่ได้กับแก๊งมาเฟียใหญ่ที่หากินใน ศธ. จากมูลค่าที่ทำมาหากินในหน่วยงานนี้มีเป็นหมื่นล้านบาท โดยมีไอ้โม่งเป็นเจ้าของธุรกิจโรงงานกระดาษรายใหญ่เป็นผู้นำเข้ากระดาษ และผูกขาดกับข้าราชการกลุ่มหนึ่งในกระทรวง ซึ่งการประมูลพิมพ์แบบเรียนแต่ละครั้ง นักเรียนจะได้หนังสือเรียนที่มีคุณภาพ แต่ไม่เคยคำนึงถึงเรื่องนี้เลย แต่กลับมีการกลั่นแกล้งผู้ประกอบการที่ประกอบการด้วยความบริสุทธิ์ ผมจึงต้องมาแฉขบวนการเหล่านี้ เพื่อให้สังคมรับรู้ และขณะนี้ รมว.ศธ. รับทราบเรื่องดังกล่าวแล้ว” นายศรัณย์วุฒิ