เมื่อวันที่ 26 มี.ค. นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า จากกรณีที่กรมการขนส่งทางบก ได้จัดทำโครงการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินกิจการสถานีขนส่งผู้โดยสารเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับ ดูแล การดำเนินกิจการสถานีขนส่งผู้โดยสารให้มีประสิทธิภาพ และได้รับความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการ สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ดำเนินการประเมินผลการดำเนินกิจการสถานีขนส่งผู้โดยสารเรียบร้อยแล้ว โดยมีสถานีขนส่งผู้โดยสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินจำนวน 81 แห่ง และไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 14 แห่ง

ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกได้ดำเนินการประเมินผลการดำเนินกิจการสถานีขนส่งผู้โดยสารเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับดูแล การดำเนินกิจการสถานีขนส่งผู้โดยสารให้มีประสิทธิภาพและได้รับความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการ ซึ่งผลการประเมินกิจการสถานีขนส่งผู้โดยสารปีงบประมาณ 2566 สถานีขนส่งผู้โดยสารในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โดยสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอสิรินธร (ด่านช่องเม็ก) ได้รับคะแนนประเมินดีเด่นได้ลำดับที่ 1 ของประเทศ ด้วยคะแนน 97.35 คะแนน

นอกจากนี้ สถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดอุบลราชธานี ได้ลำดับที่ 13 ด้วยคะแนน 92.51 คะแนน และสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอเดชอุดม ได้ลำดับที่ 27 ด้วยคะแนน 89.25 คะแนน